ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 11 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
KAROTİD ARTER ATEROSKLEROZUNDA ULTRASONOGRAFİNİN YERİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(2): 65-73

KAROTİD ARTER ATEROSKLEROZUNDA ULTRASONOGRAFİNİN YERİ

Nevbahar AKÇAR DEGİRMENCİ1, Baki ADAPINAR1
Osmangazi Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Serebrovasküler olayların etiyolojisinde karotid arter aterosklerotik hastalığı önemli bir yer tutar. Yapılan çalışmalarda karotid arter stenozunun evrelemesinde ultrasonografinin %90 civarında doğruluk oranına sahip olduğu görülmüştür. Hastalığın tanı ve tedavisinde (medikal yada cerrahi), hasta takibi ve prognozunda plakların ultrasonografik karakterizasyonu önemli rol oynadığından, darlık oranının yanında plak morfolojisi hakkında da değerli bilgiler veren Doppler günümüzde belki de en önemli görüntüleme yöntemi haline gelmiştir. Plak karakterizasyonunda kullanılan kriterler ekojenisite, ekojenite (heterojenite -homojenite}, yüzey düzgünlüğü, ülser varlığı, GSM (gray-scale median), plak içine kanama, kalsifikasyon varlığı, stenoz derecesi olarak özetlenebilir. Stenozun evrelemesinde %50 ve altındaki darlıklarda renkli ya da power Doppler ile lümen çap ölçümü uygunken, hemodinamik değişikliğe yol açan %50'nin üstündeki darlıklarda akım hızında değişiklik (yükselme) ortaya çıktığından dupleks Doppler incelemenin eklenmesi gereklidir. lntemal karotid arterde en dar kesimdeki tepe sistolik hız (5TH) en güvenilir dupleks Doppler parametresi olup Lka-STH/OKA-STH oranlan ve diyastol sonu hız (DSH) diğer önemli iki parametreyi oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karotid arter - ultrasonografi - plak - dupleks Doppler

VALUE OF ULTRASONOGRAPHY IN ATHEROSCLEROSIS OF CAROTID ARTERY

Nevbahar AKÇAR DEGİRMENCİ1, Baki ADAPINAR1

Atheroembolism is the Iikely of most strokes in patients with large carotid artery plaque deposition. Numerous studies have demonstrated the ability of sonography to help grade carotid stenosis, with accuracy rates approaching or exceeding 90%. Doppler sonography is increasingly becoming the sole imaging technique used before medical or surgical treatment for evaluation of stenosis, and prognosis of the disease. The criteria for sonographic characterization of carotid plaques are: echogenicity, echogenity (heterogenous or homogenous), regularities of plaque surface, ulceration, GSM (gray-scale median), intraplaque hemorrhage, cakification and grading of stenosis. For stenosis lesser than 50% measurement of diameter of vascular lumen by color or power Doppler imaging is convenient. Because hemodynamic changes occur in stenosis greater than 50%, duplex Doppler sonography should be used in addition above mentioned modalities. While elevation of the intemal carotid artery (ICA) peak systolic velocity (PSV) has been shown to be the most useful Doppler sonographic parameter, ratio between lCA-PSV and CCA-PSV, and also end diastolic velocity (EDV) are other two important Doppler sonographic parameters.

Keywords: Carotid artery - Ultrasonography - Plaque - duplex Doppler

Nevbahar AKÇAR DEGİRMENCİ, Baki ADAPINAR. VALUE OF ULTRASONOGRAPHY IN ATHEROSCLEROSIS OF CAROTID ARTERY. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(2): 65-73
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w