ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 24 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Subaraknoid Hemorajili hastalarda mortaliteyi öngörmede Nötrofil / Lenfosit ve Lenfosit / Platelet Oranının Durumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(1): 19-25 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.57338

Subaraknoid Hemorajili hastalarda mortaliteyi öngörmede Nötrofil / Lenfosit ve Lenfosit / Platelet Oranının Durumu

Ali Yılmaz1, Ayca Ozkul2
1Adnan Menderes Üniversitesi Nöroşirurji Anabilim dalı
2Adnan Menderes Üniversitesi Nöroloji Anabilim dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: İnflamasyon, mortalitesi yüksek ciddi bir hastalık olan subaraknoid hemorajiye (SAH) yol açan patogenez ile ilişkilidir. Yeni inflamatuvar belirteçler olarak NLR ve PLR, SAH'li hastalarda klinik şiddeti ve mortaliteyi öngörmede yardımcı olabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nöroloji ve Nöroşirürji Kliniğimize başvuran erişkin SAH hastalarının tıbbi kayıtları araştırıldı. Elektronik veri tabanından klinik, nöroradyolojik, laboratuvar ve takip verileri toplandı. Hemoglobin, lökosit, nötrofil, trombosit ve ortalama trombosit hacmi, nötrofil ile lenfosit oranı (NLR) ve trombosit ile lenfosit oranını (PLR) içeren giriş kan sayım değerleri de çalışıldı. Fisher skoru ve mortalite oranları da değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 52.94 ± 17.04 (20-104) yıl olan 94 (% 61.8) kadın ve 58 (% 38.2) erkek SAH'lı 152 hasta dahil edildi. Hastalar anevrizma (grup 1, n: 99) ve anevrizmal olmayan SAH (grup 2, n: 53) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tam kan sayımı parametrelerinin karşılaştırılmasında, daha yüksek Fisher skoru ve mortalite oranına sahip olan anevrizmal SAH hastalarında düşük lenfosit ve daha yüksek nötrofil, NLR ve PLR değerleri bulduk. Fisher skoru ile lökosit, nötrofil, lenfosit, NLR ve PLR değerleri arasında da korelasyon vardı. Ayrıca ilerlemiş yaş ve daha yüksek NLR, PLR değerlerinin anevrizma varlığından bağımsız olarak mortalite oranları ile önemli derecede ilişkili olduğunu bulduk.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anevrizmal SAH hastalarında daha yüksek mortalite oranları ve hastalık şiddeti ile, daha düşük lenfosit ve daha yüksek nötrofil, NLR, PLR değerleri vardı. Ayrıca ilerlemiş yaş ve daha yüksek NLR, PLR değerleri, anevrizma varlığından bağımsız olarak mortalite oranlarıyla anlamlı olarak ilişkiliydi. Klinik uygulamada SAH şiddetini ve kısa dönem mortaliteyi değerlendirmek için NLR ve PLR'nin basit parametreler olarak kullanılabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: subaraknoid hemoraji, nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oran, mortalite, Fisher skoru

Admission Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratio as a predictor of mortality in patients with Subarachnoid Hemorrhage

Ali Yılmaz1, Ayca Ozkul2
1Adnan Menderes University Neurosurgery Department
2Adnan Menderes University Neurology Department

INTRODUCTION: Inflammation is associated with the pathogenesis of subarachnoid hemorrhage (SAH) which is a serious disease with high mortality. NLR and PLR as novel inflammatory markers may serve as predictors of clinical severity and mortality in patients with SAH.
METHODS: Medical records of adult SAH patients who were admitted to our Neurology and Neurosurgery Departments were investigated. Clinical, neuroradiological, laboratory, and follow-up data were collected from electronic database. Admission complete blood count values including hemoglobin, leukocyte, neutrophil, platelet and mean platelet volume, neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and platelet to lymphocyte ratio (PLR) were also studied. Fisher score and mortality rates were also evaluated.
RESULTS: : A total of 152 patients with a mean age of 52.94±17.04 (20-104) years, (94 (%61.8) females and 58 (38.2%) males) with SAH were included in the study. The patients were divided into two groups: aneurysmal (group 1, n: 99) and nonaneurysmal SAH (group 2, n: 53). In comparison of complete blood count parameters we found lower lymphocyte and higher neutrophil, NLR and PLR values in aneurysmal SAH patients who had also higher Fisher scores and mortality rate. There were also correlations between Fisher score and leukocyte, neutrophil, lymphocyte, NLR and PLR values. We also found that advanced age and higher NLR, PLR values are significantly related to mortality rates independent of presence of aneurysm.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Aneurysmal SAH patients had lower lymphocyte and higher neutrophil, NLR, PLR values with higher mortality rates and disease severity. Additionally advanced age and higher NLR, PLR values were significantly related to mortality rates independent of presence of aneurysm. We believe that NLR and PLR can be used as simple parameters to evaluate severity of SAH and short term mortality in clinical practice.

Keywords: subarachnoid hemorrhage, neutrophil lymphocyte ratio, platelet lymphocyte ratio, mortality, Fisher score

Ali Yılmaz, Ayca Ozkul. Admission Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratio as a predictor of mortality in patients with Subarachnoid Hemorrhage. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(1): 19-25

Sorumlu Yazar: Ali Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w