ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 25 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Transtemporal akustik kemik pencere yeterliliği B-mod sonografi ile saptanabilir: : 375 nörolojik olarak asemptomatik gönüllüde prospektif transkranial B-mod ve renkli Doppler ultrasonografi çalışması [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 164-170 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.57615

Transtemporal akustik kemik pencere yeterliliği B-mod sonografi ile saptanabilir: : 375 nörolojik olarak asemptomatik gönüllüde prospektif transkranial B-mod ve renkli Doppler ultrasonografi çalışması

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ezgi Yetim Arsava, Ezgi Yılmaz, Ethem Murat Arsava
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Transkranial B-mod sonografi ile kranium ve içindeki anatomik belirteçlerin tespit edilmesi ile transkranial orta serebral arter (MCA) renkli Doppler insonasyon başarısı ve kalitesi belirlenebilir. Bu muayenede pratik kazanımlar getirebilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 375 (Kadın: 217, yaş: 64±9 yıl) 50 yaş üzerinde ve görünürde nörolojik hastalığı olmayan sağlıklı kontrol olguda transkranial B-mod sonografi ve transkranial renkli Doppler ultrasonografi yapılmıştır. Kontralateral temporal kemik (“CTB”), mezensefalon (“MB”) ve ipsilateral sphenoid kemik küçük kanadın (“LSW”) sonic görüntülenebilme kalitesi Suzuki sınıflaması ile belirlenmiş ve bunun MCA Doppler sinyali kaydedilebilmesi için diagnostic özellikleri saptanmıştır.
BULGULAR: Bir tarafta MCA Doppler sinyali kaydedilememesi %4,6 (%95 GA: 3,2%-6.4%) olup kadınlarda anlamlı olarak fazladır (kadın: %11,1 ve erkek: %0,6). MCA Doppler sinyali elde edilememesi için B-modda MB’nin hiç görülememesinin duyarlığı (%95 güven aralığının alt limiti) %87, özgüllüğü %99; LSW hiç seçilemesinin duyarlığı %80 ve özgüllüğü %93; CTB hiç görüntülenememesinin duyarlılığı %29 ve özgüllüğü %99,5; CTB’nin yarısından azı görülmüş ise duyarlılık %89,5 ve özgüllük %99,5’dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: B mod sonografi ile transtemporal akustik pencerenin MCA Doppler incelemesi için yetersizliği kolayca belirlenebilir. Kontralateral temporal kemiğin görüntülenemesi mezensefalon ve ipsilateral sphenoid kemik küçük kanadın görüntülenememesinden daha yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Transkranial Doppler, gri skala, temporal kemik, diploe, akım hızı, pulsatilite.

Transtemporal acoustic bone window adequacy can be determined by B-mode sonography: Prospective transcranial B-mode and color Doppler ultrasound in 375 neurologically asymptomatic volunteers

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ezgi Yetim Arsava, Ezgi Yılmaz, Ethem Murat Arsava
Hacettepe University, Medical Faculty Hospitals, Neurology Department, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The success and quality of transcranial color Doppler insonation of the middle cerebral artery (MCA) can be determined by visualization of craniocerebral sonoanatomical markers defined by transcranial B-mode sonography. This strategy can bring practical gains to the neurosonology examination.
METHODS: Transcranial B-mode sonography and transcranial color Doppler ultrasonography were performed in 375 healthy control patients (Female: 217, age: 64 ± 9 years) over 50 years of age with no apparent neurological disease. The quality of sonic imaging of the contralateral temporal bone (CTB), mesencephalon (MB) and ipsilateral sphenoid bone small wing (LSW) was determined by the Suzuki classification, and their diagnostic properties were determined in terms of recordability of the MCA Doppler signal.
RESULTS: Failure to record the MCA Doppler signal on at least one side is 4.6% (95% CI: 3.2 -6.4%) and is significantly higher in women (11.1% vs. 0.6%). For failure to receive MCA doppler signal, lower limit of 95% confidence interval of the sensitivity of MB total nonvisualisation in B-mode was 87%, along with specificity of 99%; the sensitivity of LSW sonic absence was 80% and specificity was 93%; sensitivity and specificity of non-sufficient insonation of CTB were 29% and 99.5%; sensitivity and specificity of suboptimal (visualization of less than half of the border of CTB) insonation of CTB were 89.5% and 99.5%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: B mode sonography can easily identify the inadequacy of the transtemporal acoustic window for MCA Doppler examination. Failure of imaging of the contralateral temporal bone may be more guiding than mesencephalon and ipsilateral sphenoid bone.

Keywords: Transcranial Doppler, gray scale, temporal bone, diploe, flow velocity, pulsatility.

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ezgi Yetim Arsava, Ezgi Yılmaz, Ethem Murat Arsava. Transtemporal acoustic bone window adequacy can be determined by B-mode sonography: Prospective transcranial B-mode and color Doppler ultrasound in 375 neurologically asymptomatic volunteers. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 164-170

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w