ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
NORMAL VE PATOLOJİK BOS'DA NMR T1 DURULMA ZAMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(2): 129-131

NORMAL VE PATOLOJİK BOS'DA NMR T1 DURULMA ZAMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Nebahat TAŞDEMİR1, Ali YILMAZ1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Fizik Anabilim Dalları, Diyarbakır

Manyetik rezonans görüntüleme beyin hastalıklarını izlernede yoğun olarak kullanılmaktadır. Kontrast manyetik rezonans görüntU.leme, kısmen NMR rölaksasyon parametreleri olan Tl ve T2'ye bağlıdır. Bu nedenle beyin omurilik SlVısı(BOS)ndaki rölaksasyon ölçümleri önemli olmaktadır. Bu çalışmada serebral iskemi, hemarajili hastalar ve normal BüS'da rölaksasyon zamanları 60 mHz çalUjan proton Ff NMR spektrometresi kullanılarak yapıldı. lnversiyon recovery puls ahmı 0,5 sn.den 15 sn. ye kadar değiştirildi. Normal grubun ortalama Tl değeri 2,6\11 ± 0,02 sn. iken, iskemi ve hemorajiler için değerler sırasıyla 2,57 ± O,07, ve 2,59 ± 0,07 idi. Normal grubun ortalama Tl değeri kanamalı gruptan an1amlıca yüksekti. Ancak BüS'daki kan seviyesinin azalmasına bağlı olarak hasta ve normal gruplar arasında çak~ma vardı. Sonuç olaıak, bu çalı~ma BOS' da NMR ölçümlerinin belli bir hastalık için özel bir anJam taşımakla birlikte, NMR ile yapılacak tanı amaçlı Tl ölçümlerine zemin hazırlayıcı bir nitelik sergilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Beyin Omurilik Sıvısı, NMR Spektrometresi.

COMPARISON OF NMR T1 RELAKATION TIMES IN NORMAL AND PATHOLORICAL CEREBRAL FLUID

Nebahat TAŞDEMİR1, Ali YILMAZ1
Dicle University Faculty of Medicine, Departments of Neurology and Physical, Diyarbakır, Turkey

Magnetic Resonance lmaging MR! is extensively being used for monitoring brain diseases and MRI contrast is dependent, in part, on NMR relaxation parameters (T1,T2). Therefore, relaxation measurements in CSF is becoming more important. In this work, the spin-lattice relaxation times in CSF from healthy control and patients suffering from hemorrhagia and cerebral ischemia were measured in-vitro, using a FT -MRI spectrometer operating at 60 Mhz for protons. The inversion recovery pulse sequence was used with pulse spacing. being varied from 0.5sec to ISsec. The mean T1 value of control group was 2.607 ± 0.02s, whereas the values for hemorrhagic and isclıemic CSF were 2.57 ± 0.07 and 2.59 ± 0.0.068, respectively. The mean Tl value for healthy group was significantly longer than that of hemorragic. However, there was overlap between control and pathological groups, depending on the decrease of blood !eve! in CSF. In conclusion, this work suggests that MR! Tt measurements in CSF in-vitro is not specific marker for a certain disease, but may have a potential for elinical use, especially with MRI.

Keywords: Cerebrospinal Fluid, NMR- Spectrometer.

Nebahat TAŞDEMİR, Ali YILMAZ. COMPARISON OF NMR T1 RELAKATION TIMES IN NORMAL AND PATHOLORICAL CEREBRAL FLUID. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(2): 129-131
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w