ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 22 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Progresif İskemik İnme: Klinik Özellikler ve Tirofiban Tedavisinin Kısa ve Uzun Dönem Etkinliğinin Değerlendirilmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(3): 100-106 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.63308

Progresif İskemik İnme: Klinik Özellikler ve Tirofiban Tedavisinin Kısa ve Uzun Dönem Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Turgay Demir, Mehmet Balal, Aygül Tantik Pak, Şebnem Bıçakçı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Progresif iskemik inme nörolojik yoğun bakım ve inme ünitelerinde sıklıkla karşılaşılan bir klinik durumdur. Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın amacı progresif iskemik inmenin klinik özelliklerinin, tirofiban tedavisinin kısa ve uzun dönem etkinliğinin ve komplikasyonların değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014-Aralık 2014 tarihleri arasında hafif ve orta şiddetli progresif iskemik inme tanısı alan hastalar çalışmaya alınmıştır. Hastaların dosya bilgilerinden tirofiban tedavisi ve taburculuk esnasında NIHSS skoru, 3. ayda ise modifiye Rankin skoru ve Barthel indeksi değerleri hesaplanmıştır.
BULGULAR: Yirmi sekiz hastadan oluşan çalışmada 15 hasta(% 53,6) kadın idi. Hastaların yaş ortalaması 65,36 ± 11,32 (39-80) idi. TOAST sınıflamasına göre inme etiyolojileri 10 hastada büyük arter aterosklerozu, 9 hastada kardiyoembolizm ve 9 hastada küçük damar hastalığı olarak belirlendi. İnme etiyolojilerine göre değerlendirildiğinde NIHSS skoru kardiyoembolizm grubunda en yüksek iken küçük damar hastalığı grubunda en düşük olarak hesaplandı. Etiyolojide küçük damar hastalığı olan olgularda tedavi sonrası NIHSS skorundaki düşme en fazla olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Progresif iskemik inme hastalarında uygun hasta ve yan etkilerin dikkatli takibi ile tirofiban iyi bir tedavi alternatifi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Barthel indeksi, Progresif iskemik inme, Tirofiban

Progressive Ischemic Stroke: Clinical Features and Evaluation of Short-and Long- Term Tirofiban Therapy

Turgay Demir, Mehmet Balal, Aygül Tantik Pak, Şebnem Bıçakçı
Çukurova University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Adana

INTRODUCTION: Progressive ischemic stroke is a disorder frequently seen in neurological
intensive care unit and stroke units. The purpose of this retrospective study was to
evaluate the clinical features of progressive ischemic stroke patients in neurological
intensive care unit, the short- and long-term efficacy of tirofiban therapy, and the
adverse events observed.

METHODS: The study included patients with minor-moderate progressive ischemic
stroke diagnosed in the period between January and December 2014. The National
Institute of Health Stroke Scale scores at 24 hours after tirofiban therapy and
on discharge, and the modified Rankin score and Barthel Index value at the end of the
3. month were recorded from the patients' files.

RESULTS: The study included a total of 28 patients, 15 (53.6%) of whom were males.
The mean age of the cases was 65.36±11.32 (39-80). According to the TOAST
classification, 10 cases had large vessel atherosclerosis, 9 had cardioembolism, and 9
had small vessel disease. When the groups were evaluated in terms of stroke
subtypes, the NIHSS score was highest in the cardioembolic group and lowest in the
small vessel disease group. The cases in the small vessel disease group
demonstrated the most marked fall in NIHSS score.


DISCUSSION AND CONCLUSION: Tirofiban may be an alternative therapy for progressive ischemic stroke in
case of proper selection of patients and under proper monitorization to detect side effects.

Keywords: Barthel index, Progressive ischemic stroke, Tirofiban

Turgay Demir, Mehmet Balal, Aygül Tantik Pak, Şebnem Bıçakçı. Progressive Ischemic Stroke: Clinical Features and Evaluation of Short-and Long- Term Tirofiban Therapy. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(3): 100-106

Sorumlu Yazar: Turgay Demir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w