ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 7 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Geniş beyin sapı infarktlarında klinik-radyolojik özellikler ve prognoz [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(3): 151-156

Geniş beyin sapı infarktlarında klinik-radyolojik özellikler ve prognoz

Yakup Krespi, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tuncay, Sara Bahar
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Geniş beyin sapı infarktlarının (GBSİ) prognozu ile ilgili bilgilerimiz çok kısıtlıdır. Bu çalışmada GBSİ bulguları olan hastaların klinik ve radyolojik özelliklerini ve prognozlarını değerlendirmek amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 1994-Aralık 1998 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi İnme Veri Bankası’na prospektif olarak kaydedilmiş ardışık 629 iskemik inme olgusundan klinik ve/veya radyolojik olarak GBSİ’ı olan 34 hasta değerlendirildi.
BULGULAR: On yedi kadın ve erkekten oluşan bu hasta grubunun yaş ortalaması 33 (35-85) idi. Geniş beyin sapı infarktı ile uyumlu klinik bulgularla başvuran hiçbir hastada radyolojik veya klinik takip sonucunda başka bir bölgede infarkt veya inme dışı bir tanı ortaya konulmadı. Etyolojik incelemeler sonucunda 11 olguda (%32) aterotrombotik, 7 olguda (%21) kardiyoembolik, 2 olguda (%6) “diğer nedenler”e, 1 olguda da (%3) “birden çok neden”e bağlı inme saptanırken, 13 hastada da (%30) etiolojik neden bulunamadı. Damar incelemeleri yapılabilen 20 hastanın 12’sinde (%60) baziler arter ve/veya bilateral vertebral arterlerde ileri darlık veya oklüzyon gösterildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların prognozu belirgin bir şekilde kötüydü; 32 hasta (%94) hastanede yatış süresi sonunda ya ölmüş ya da ağır dizabiliteliydi (Rankin skoru 4-5).

Anahtar Kelimeler: Geniş beyin sapı infarktı, baziler arter trombozu, prognoz.

Large brain stem infarcts: clinico-radiologic characteristics and outcome

Yakup Krespi, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tuncay, Sara Bahar
Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Department Of Neurology, İstanbul

INTRODUCTION: Data related to the outcome of large brain stem infarcts (LBSI) is scarce. The aim of this study was to assess the clinical-radiological characteristics and outcome of patients with LBSI.
METHODS: For this purpose, out of 629 stroke patients who were prospectively and consecutively registered to İstanbul Medical Faculty Stroke database from april/94 to december/98, the records of 34 patients with clinical and/or radiological evidence of LBSI were reviewed.
RESULTS: There were 17 male and 17 female patients and the mean age was 66 (33-85). Radiological or clinical follow-up did not reveal any diagnosis other than stroke or other territory infarcts in any of the patients presenting with LBSI clinical findings. At the end of etiologic work-up, 11 patients (32%) were classified as large artery disease, 7 cases (21%) as cardioembolism, 2 cases (6%) as “other determined aetiology”, 1 case (3%) as “multiple aetiology” and 13 cases (38%) as “undetermined aetiology”. Basilar and/or bilateral vertebral artery occlusion or severe stenosis was shown in 12 of 20 patients (60%) who could be evaluated with vascular imaging studies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Outcome was poor; 32 (94%) patients were dead or severely disabled (Rankin score 4-5) at the end of hospital stay.

Keywords: Large brain stem infarcts, basilar artery thrombosis, outcome.

Yakup Krespi, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tuncay, Sara Bahar. Large brain stem infarcts: clinico-radiologic characteristics and outcome. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(3): 151-156

Sorumlu Yazar: Yakup Krespi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w