ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
AKUT SEREBRAL ARTER TIKANMALARINDA SÜPERSELEKTİF LOKAL İNTRAARTERİYEL TROMBOLİTİK TEDAVİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(1): 99-108

AKUT SEREBRAL ARTER TIKANMALARINDA SÜPERSELEKTİF LOKAL İNTRAARTERİYEL TROMBOLİTİK TEDAVİ

Saruhan ÇEKİRGE1
Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Bu çalışmada akut screbrovasküler oklüzyonda lok.ıl intraarteriycl fibrinoliıik tedavi ile ilgili ön deneyimler sunulmaktadır. 9 olguya lokal intrııarteriyel fibrinolizis uygulanmıştır. Trombüs içine veya komşuluğuna yerleştirilen mikrok.1teterden ürokinaz verilmiştir. 6 olguda ıromboliz ile anjiyografik olarak baş.anlı olunmuş, tam rekanalizasyoıı sağlanmıştır. Bir hasta terlavi sonrası cnfarkt alanına hemoraji ile kaybedilmiştir. Anjiyografik olarak rekanalizasyonun Sağlandı 6 hastanın hiçbirinde nörolojik sckcl kalmamış veya ancak minimal bulgu kalmıştır. Kesin bir yargı için ileri çalışmalar gerekli olmakla birlikte, akut scrcbrovasküler olaylarda,iyi seçmiş erken başvuran olgulıırda, lokal intraarıeriycl fibrinolizisin etkili bir tedavi yöntemi olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: sercbral oklüzyon, inıraarteriyal, trombolitik.

LOCAL INTRAARTERIAL THROMBOL YTIC THERAPY iN ACUTE CEREBRAL ARTERY OCCLUSIONS

Saruhan ÇEKİRGE1

lıı this report. auıhors present their initıal experiencc with loca\ intraartcrial fibrinolytic thcrapy in acuıe cerebrovascular ocdusion. 9 patients have becn treaıed by loca! intraartcrial fibrinolysis. Following the placement of the microcathetcr into or adjacent to the thrombi, urokinase was infused. Thrombolysis was angiographically succcssful in 6 patienıs, showing completc rccanalization. üne patient died secondary to hemorrhage into the irıfarcted area. No or minimal neurologic defıcits were present in ali 6 patients with angiographically dcmoruıtrated rccanalization. Finaly, il is suggcstcd that local irıtraarterial fibrinolysis may be nn effective treatınent in !he selected cases of acute cerebrovascular ocdusion, though, furıher detailcd studies are neccessry for finn condusions.

Keywords: cercbral ischemia, thromboembolic stroke, thromlxılytic thcrapy, interventional neuroradiology, complications,urokinase.

Saruhan ÇEKİRGE. LOCAL INTRAARTERIAL THROMBOL YTIC THERAPY iN ACUTE CEREBRAL ARTERY OCCLUSIONS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(1): 99-108
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w