ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 9 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Perimezensefalik anevrizmal olmayan subaraknoid kanamalar [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(2): 47-50

Perimezensefalik anevrizmal olmayan subaraknoid kanamalar

Selçuk Peker1, Deniz Konya2, Türker Kılıç2, M. Necmettin Pamir2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Perimezensefalik anevrizmal olmayan subaraknoid kanamalar, subaraknoid kanamaların özel bir şekli olup iyi huylu seyreden bir klinik durumdur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu yazıda kliniğimizde 1986-2001 yılları arasında tanısı konulup tedavisi yapılan 7 perimezensefalik subaraknoid kanama olgusu sunulmuştur. Olguların tümü WFNS Grade I kliniği ile başvurmuşlardır. Nöroradyolojik tetkiklerinde kanama nedeni olabilecek bir vasküler anomali saptanmamıştır. Tüm olgular medikal tedavi görmüşler, klinik bulguları komplikasyonsuz seyretmiş ve kanama öncesi durumlarına dönmüşlerdir.
BULGULAR: Perimezensefalik subaraknoid kanamalarda klinik seyrin diğer subaraknoid kanamalara göre daha iyi olduğu, komplikasyon görülme oranının çok daha az olduğu ve tekrarlayan kanama oranının düşük olduğu bilinmeli ve hastalar bu şekilde bilgilendirilmelidir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: .

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, perimezensefalik sisternler, Subaraknoid kanama.

Perimesencephalic nonaneurysmal subarachnoidal hemorrhage

Selçuk Peker1, Deniz Konya2, Türker Kılıç2, M. Necmettin Pamir2
1Marmara University Faculty Of Medicine, Department Of Neurosurgery, İstanbul, Turkey
2Marmara University Neurological Sciences Institute, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Perimesencephalic nonaneurysmal subarachnoidal hemorrhages (PMSAH) are distinct form of subarachnoidal hemorrhages and are benign in nature.
METHODS: 7 patients with PMSAH which were treated in our institution between 1986-2001 are presented in this report. All patients neurological exams revealed WFNS Grade I subarachnoidal hemorrhage. No vascular anomalies was found in neuroradiological examinations. Clinical situation of the all of the patients were without complications and after the conservative treatment they returned to their normal premorbid lifestyle.
RESULTS: The benign nature and lower complication rate of this disease should be known and the patients should be informed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: .

Keywords: Aneurysm, perimesencephalic cysterns, subarachnoidal hemorrhage.

Selçuk Peker, Deniz Konya, Türker Kılıç, M. Necmettin Pamir. Perimesencephalic nonaneurysmal subarachnoidal hemorrhage. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(2): 47-50

Sorumlu Yazar: Selçuk Peker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w