ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 17 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Gebelikte hemorajik infarkt ile komplike serebral venöz tromboz: olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(1): 29-31 | DOI: 10.5505/tbdhd.2011.70894

Gebelikte hemorajik infarkt ile komplike serebral venöz tromboz: olgu sunumu

Metin Balduz, Oktay Kapan, Hasan Hüseyin Özdemir, İklimya Dağlı, Caner Demir
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ

Serebral sinüs trombozu (SST), sıklıkla genç ve orta yaş populasyonunda ortaya çıkan serebrovasküler hastalıklardan biridir. Gebelikte daha sık görülmektedir. SST tedavisinde düşük moleküler ağırlıklı heparinler (DMAH) kullanılabilmektedir. 24 yaşında 10 haftalık gebe kadın kliniğimize baş ağrısı ve nöbet geçirme şikâyetleri ile başvurdu. Hastaya DMAH tedavisi başlandı. Klinik takibi sırasında bilinç bulanıklığı gelişti. Bu sırada yapılan görüntülemelerinde sol transvers sinusten sigmoid sinuse yayılım gösteren trombus, sol temporalde ve sol talamusta hemorajik enfarkt tespit edildi. DMAH dozu azaltılarak devam edildi. Nöbetlerin tedavisi için lamotrigin başlandı. Hastanın kontrol görüntülemelerinde hemoraji alanlarında rezolüsyon saptandı. Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi ile taburcu edildi. Bu yazıda gebelikte komplike bir serebrovasküler hastalık olgusu, literatür gözden geçirilerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Serebral venöz tromboz, gebelik, hemorajik enfarkt

Cerebral venous thrombosis complicated by hemorrhagic infarction in pregrancy: case report

Metin Balduz, Oktay Kapan, Hasan Hüseyin Özdemir, İklimya Dağlı, Caner Demir
Fırat University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Elazığ

Cerebral sinus thrombosis (CST), often occurring in young and middle age population is one of the cerebrovascular diseases. It can become more frequent during pregnancy. Low-molecular-weight heparin (LMWH) offers the option of treatment for cerebral sinus thrombosis. A 24-year-old 10 weeks pregnant woman presented with headache and
seizure. LMWH was administered initially. Consciousness developed during clinical follow-up. In the meantime MRI, hemorrhagic infarctions were detected in left temporal lobe and in left thalamus. MRA showed thrombus within the left transverse sinus extending into the sigmoid sinus. Maintenance therapy regulated with reduction of LWMH. Lamotrigine was started for the treatment of seizures. Resolution of hemorrhage was detected in the following imagings. She was discharged home to continue with Low weight molecular heparin treatment. Herein a case of complicated cerebrovasculer disease in pregnancy is presented and literature is reviewed.

Keywords: Cerebral venous thrombosis, pregnancy, hemorrhagic infarction

Metin Balduz, Oktay Kapan, Hasan Hüseyin Özdemir, İklimya Dağlı, Caner Demir. Cerebral venous thrombosis complicated by hemorrhagic infarction in pregrancy: case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(1): 29-31

Sorumlu Yazar: Hasan Hüseyin Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w