ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
AKUT İNMELERDE ERKEN BAŞVURUYU ETKİLEYEN FAKTÖRLER [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 109-112

AKUT İNMELERDE ERKEN BAŞVURUYU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Nurgül Aydın, Aynur Yılmaz, Hakan Yılmaz, M. Sarper Erdoğan, Okan Çalıyurt, Ufuk Utku
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne

İnmelerde erken başvuru, tıbbi tedavi ve prognozu etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Bu çalışmada Edirne merkez ve yakın çevresinden kliniğimize başvuran olgular arasında başvuru süresini etkileyen medikal, patofizyolojik ve demografik özellikler değerlendirildi.
Yaş ortalaması 65.95±11.93 olan 100 akut inmeli olgu (K=55, E=45) çalışmaya dahil edildi. Olgular başvuru saatlerine göre, 6 saatten önce gelenler ve daha sonra olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Gruplar erken başvuru üzerine etki eden eğitim, ekonomik durum, medeni hal, geçmişte inme ya da TlA öyküsü, bilinç bozuklôğunun derecesi, Rankin Skoru, inme türü ve lateralizasyonu, eşlik edebilen ·baş ağrısı, afazi, ihmal, BT bulguları açısından karşılaştırıldığında, özellikle bilinç bozukluğu ve BT'de hemorajinin varlığının erken başvuru ile ilişkili olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Başvuru zamanı, demografik ve patofizyolojik özellikler, inme.

FACTORS EFFECTING EARLY ADMISSION iN ACUTE STROKE

Nurgül Aydın, Aynur Yılmaz, Hakan Yılmaz, M. Sarper Erdoğan, Okan Çalıyurt, Ufuk Utku
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne

Early admission in strokes is the important parameter for medical treatment and prognosis. in this study, medical, pathophysiologic and demografic characteristics, effecting admission time is evaluated in admission from central Edirne and neighborhood. A total of 100 acute stroke patients mean age 65.950± 11.93 (M: 45, F: 55) included the study. Patients seperated two groups according to early admission within the first 6 hours and later than 6 hours. Groups compared for education, economic condition, marital status, history of stroke and TIA, consciousness change, Rankin scores, stroke type and lateralization, accompained headache, aphasia, neglect and CT findings that effecting early admission, and early admission is found closely related to consciousness changes and presence hemorrhage in CT.

Keywords: Admission time, pathophysiologic and demografic characteristics, stroke.

Nurgül Aydın, Aynur Yılmaz, Hakan Yılmaz, M. Sarper Erdoğan, Okan Çalıyurt, Ufuk Utku. FACTORS EFFECTING EARLY ADMISSION iN ACUTE STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 109-112

Sorumlu Yazar: Nurgül Aydın
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w