ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 26 Issue : 3 Year : 2021


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İkinci basamak bir hastanede iskemik inme hastalarına intravenöz trombolitik tedavi deneyimi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(3): 251-255 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.71601

İkinci basamak bir hastanede iskemik inme hastalarına intravenöz trombolitik tedavi deneyimi

Can Çubuk1, Hazal Selvi Çubuk2, Ceren Efe3
1Çankırı Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Çankırı
2Çankırı Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Çankırı
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, iskemik inme geçiren hastalara ilk 4.5 saat içerisinde verilen intravenöz trombolitik tedavinin (IV-tPA), demografik, etyolojik, klinik faktörlere göre prognoza etkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma retrospektif olarak yapılmış olup, çalışmaya 1 Ocak 2019-1 Ocak 2020 tarihleri arasında Çankırı Devlet Hastanesinde, sadece intravenöz trombolitik tedavi verilen 26 akut iskemik inme hastası dahil edilmiştir. Demografik bilgiler, risk faktörleri, inme etyolojileri, semptom başlangıcı ile trombolitik tedavi veriliş zamanı arasındaki süreleri sorgulandı. Birinci ve 24. saat NIHSS skorları, inme öncesi, taburcu ya da 1. hafta ve 3.ay mRS skorları ve komplikasyonlar değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların demografik, etyolojik ve iskemik inme nedenlerinin ve IV-tPA veriliş zamanının prognoza etkisinin olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Başlangıç ve 1. saat NIHSS skoru hafif ve orta derecede olanların, ağır derecede skoru olanlara oranla daha iyi prognoza sahip olduğu gösterilmiştir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada, başlangıçta NIHSS skoru düşük olan hastaların, 3.ay mRS’larının daha iyi olduğu gösterilmiştir. Ayrıca 2.basamak bir hastanede trombolitik tedavinin verilebileceği ve komplikasyonlarının yönetilebileceği de gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, intravenöz trombolizis, ikinci basamak hastane.

Intravenous thrombolytic therapy experience for ischemic stroke patients in a secondary care hospital

Can Çubuk1, Hazal Selvi Çubuk2, Ceren Efe3
1Çankiri State Hospital, Neurology Clinic, Çankiri, Turkey
2Çankiri State Hospital, Radiology Clinic, Çankiri, Turkey
3Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Kahramanmaras, Turkey

INTRODUCTION: This study, aims to show the intravenous thrombolytic therapy (IV-tPA) given to patients with ischemic stroke within the first 4.5 hours to affect prognosis according to demographic, etiological and clinical factors.
METHODS: The study was conducted retrospectively and included 26 acute ischemic stroke patients who only received intravenous thrombolytic therapy in Cankiri State Hospital between January 1, 2019, and January 1, 2020. Demographic information, risk factors, stroke etiologies, symptom to needle time were questioned. First and 24th hours NIHSS scores, pre-stroke, discharge, or first week and thirdmonth mRS scores and complications were evaluated.
RESULTS: It was determined that demographic, and etiological factors, ischemic stroke types and the time of IV-tPA administration did not affect prognosis in patients (p>0,05). It was shown that those with mild and moderate baseline and 1st-- hour NIHSS scores had a better prognosis than those with severe scores (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study showed that patients with a low NIHSS score at baseline had better 3rd-month mRS. In addition, it has been shown that thrombolytic therapy can be given,and complications can be managed in a secondary care hospital.

Keywords: Ischemic stroke, intravenous thrombolysis, secondary care hospital.

Can Çubuk, Hazal Selvi Çubuk, Ceren Efe. Intravenous thrombolytic therapy experience for ischemic stroke patients in a secondary care hospital. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(3): 251-255

Sorumlu Yazar: Can Çubuk, Türkiye
LookUs & Online Makale
w