ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 6 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
SEREBRAL ÍSKEMİLİ HASTALARDA ANTİAGREGAN TEDAVİNİN MiKRO EMBOLİK SİNYALLER ÜZERİNE ETKİSİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(2): 67-70

SEREBRAL ÍSKEMİLİ HASTALARDA ANTİAGREGAN TEDAVİNİN MiKRO EMBOLİK SİNYALLER ÜZERİNE ETKİSİ

Demet Gücüyener, Nevzat Uzuner, Serhat Özkan, Özcan Özdemir, Gazi Özdemir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada orta serebral arter alamnda iskemik Serebrovasküler Olayı (SVC)) (Kalıcı infarkt veya Geçici iskemik Atak= GİA) olan hastalarda, TCD monitörizasyonunda tespit edilen MES sayıları üzerine asetil salisilik asit (ASA) ve tiklopidin kullanımının etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya alman 150 hastaya randomize olarak 150 mg/gün aspirin ve 500 mg/gün tiklopidin verildi. Hastalara 2 kez TCD monitörizasyou uygulandı (aralık; 60-290 gün). Toplam 33 kişi veri yetersizliğinden dolayı çalışmadan çıkarıldı.
BULGULAR: Tedavi öncesi 117 hastadan 43 (%36,8) tanesinde MES saptandı. Tedavi grubuna göre bakıldığında 58 hastalık tiklopidin grubunun 24 tanesinde (%41.1), 59 hastalık ASA grubunun ise 19 tanesinde (%32,2) tedavi öncesi MES bulunmaktaydı. Tedavi sonrası MES saptanan toplam hasta sayısı 33'e (%28,2) inerken, tiklopidin grubunda 20 (7034.5), ASA grubunda ise 13 (%22) hastada MES varlığı saptandı. İlaç grupları tedavi öncesi ve tedavi sonrası MES varlıgındaki değişim açısından inceIendiğinde ASA grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülüyordu (p=0.058). Saptanan MES saylıarına bakıldığında tüm hastalarda tedavi öncesi ve sonrası bulunan ortalama MES sayıları sırasyla 5.7±1.5 ve 3,7 ± 1.2, tiklopidin grubunda 4.1±1.5 ve 3.2 ± 1.0, ASA grubunda ise 7.2 ± 2.7 ve 4.2 ± 2.2 olarak saptandl. ASA grubunda ortalama MES sayısındaki azalma istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.082). Tüm hasta grubuna baktığımızda tedavi grubu fark etmeksizin MES sayısındada anlamlı bir düşme gözlendi (p=0.042).

TARTIŞMA ve SONUÇ: ASA iskemik SVO'lu hastalarda TCD ile saptanan MES sayı ve varlığını azaltmada tiklopidine göre daha üstün olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Iskemik stroke, transkraniyal Doppler, tiklopidin, asetilsalisilik asit.

THE EFFECT OF ANTIAGGREGANT MEDICATION ON THE OCCURENCE AND COUNTS OF MICROEMBOLIC SIGNALS IN ISCHEMIC PATIENTS

Demet Gücüyener, Nevzat Uzuner, Serhat Özkan, Özcan Özdemir, Gazi Özdemir
Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the this study is to investigate the effect of antiaggregant medication on the occurrence of microembolic signals in patients who had a cerebral ischemic event in the middle cerebral artery territory.
METHODS: One hundred fifty patients underwent full clinical and laboratory investigations. The patients were randomized to ticlopidine (500 mg/ day) or acetysaliclic acid (150 mg / day). After randomization, we prospectively did bilateral transcranial Doppler monitoring two times from both middle cerebral arteries in all patients.
RESULTS: Mean interval time berween repeated examination was 140.1 ± 4.3 days. Thirty-three of 150 patients had to be excluded from the study because of missing data. The remaining 117 patients were assessed statistically. MES were detected in 43 patients (36.8%) at initial examination. On repeated examination, MES were found less frequent in (28.2 70) in of patients. In addition, there was no significant reduction of the MES occurence in patients given ticlopidine or acetylsalicylic acid.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ticlopidine has an superior effect on the occurrence of MES to acetysalicylic acid with these given dosages.

Keywords: Ischemic stroke, transcranial doppler, ticlopidine, acetylsalicylic acid.

Demet Gücüyener, Nevzat Uzuner, Serhat Özkan, Özcan Özdemir, Gazi Özdemir. THE EFFECT OF ANTIAGGREGANT MEDICATION ON THE OCCURENCE AND COUNTS OF MICROEMBOLIC SIGNALS IN ISCHEMIC PATIENTS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(2): 67-70

Sorumlu Yazar: Demet Gücüyener
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w