ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 11 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
GENÇ ERİŞKİNLERDE İSKEMİK İNME İskemik inme alt tipleri ve risk faktörü varlığının yaş ve cinsiyet ile ilişkisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(3): 107-113

GENÇ ERİŞKİNLERDE İSKEMİK İNME İskemik inme alt tipleri ve risk faktörü varlığının yaş ve cinsiyet ile ilişkisi

İrem Fatma AŞAN1, Ufuk ŞENER1, Murat ÖZÇELİK1, Yaşar ZORLU1
T.C. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İzmir

Bilimsel Zemin: Genç erişkinlerde iskemik inme nedenleri yaşlılardan farklıdır. En kapsamlı taramalarda bile hastaların %15-40' ında etiyoloji saptanamamaktadır. Amaç: Bu çalışma, genç erişkinlerde iskemik inme etiyolojisini saptamak ve iskemik inme alt tipleri ve risk faktörü varlığının yaş ve cinsiyet ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmışhr. Gereç ve Yöntem: Prospektif olarak yapılan bu çalışmaya Aralık 2002-Mayıs 2004 tarihleri arasında SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araşhrma Hastanesi Nöroloji Kliniği' nde iskemik inme tanısı ile izlenen 15-45 yaş arasındaki hastalar alınmışhr. Hastalar yaşlarına göre 15-30 yaş (grup 1) ve 31-45 yaş (grup 2) olmak üzere iki gruba ayrılmış ve risk faktörleri ve iskemik inme alt tiplerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Bulgular: TOAST sınıflamasına göre hastaların %36' sı büyük arter aterosklerozu, %20' si diğer belirlenebilen etiyoloji, %16' sı belirlenemeyen etiyoloji, %14' ü kardiyoembolizm ve %14' ü küçük damar hastalığı grubunda yer almışhr. Yaş ve cinsiyet ile risk faktörleri ve iskemik inme alt tiplerinin dağılımı arasında ilişki bulunmamışhr. Tartışma: Büyük arter aterosklerozu genç erişkinlerde de iskemik inmenin en sık görülen nedenidir ve ayrıntılı incelemelere rağmen bu yaş grubundaki hastaların %16' sında etiyoloji saptanamamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Genç erişkin, iskemik inme, etiyoloji, risk faktörü, ateroskleroz, cinsiyet

ISCHEMIC STROKE iN YOUNG ADULTS RELATIONSHIP BETWEEN SUBTYPES OF ISCHEMIC STROKE, RiSK FACTORS AND AGE AND SEX

İrem Fatma AŞAN1, Ufuk ŞENER1, Murat ÖZÇELİK1, Yaşar ZORLU1

Scientific Background: The causes of ischemic stroke among young adults are more diverse than in the elderly. Despite an extensive diagnostic workup, the cause remains unclear in 15 to 40 % of patients. Objective: The aim of this study was to determine the etiologies of young ischemic stroke and the relationship between subtypes of ischemic stroke, presence of the risk factors and age and sex. Material and Methods: Prospectively, we studied 50 patients aged 15 to 45 years old with a diagnosis of cerebral infarction admitted to the limir Tepecik Training Hospital Department of Neurology, from December 2002 through May 2004. Patients were divided into two groups according to their age (group 1: 15-30 years old, group 2: 30-45 years old) and the rates of risk factors and subtypes of ishemic stroke were compared between these groups. Results: Regarding TOAST classification, stroke of small-vessel occlusion was diagnosed in 14% of cases, large-artery atherosclerosis in 36%, cardioembolism in 14%, other determined etiology in 20%, and undetermined etiology in 16%. There was no association between age, sex and the rates of risk factors and subtypes of ishemic stroke. Conclusions: Our study showed a higher prevalence of large-artery atherosclerosis in young adults. in spite of extensive diagnostic investigations, the cause remains unclear in 16% of patients

Keywords: young adults, ischemic stroke, etiology, risk factor, atherosclerosis, sex

İrem Fatma AŞAN, Ufuk ŞENER, Murat ÖZÇELİK, Yaşar ZORLU. ISCHEMIC STROKE iN YOUNG ADULTS RELATIONSHIP BETWEEN SUBTYPES OF ISCHEMIC STROKE, RiSK FACTORS AND AGE AND SEX. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(3): 107-113
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w