ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA PROGNOZ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 77-82

AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA PROGNOZ

Oğuz ÇOBAN, Gülüstü KAPTANOĞLU, Sahra BAHAR
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Iskemik inmeli hastalarda prognoz ve prognostik degişkenlerin belirlenmesi ile kullanılan yöntemlerin geniş ölçekli çalışmalar için uygunluklannın araştıniması amacıyla kliniğimizde International Stroke Trial (IST) çalışması uyannca izlenen 95 olgu değerlendirildi. Son 48 saat içinde BT ile kanıtlannuş iskemik inme geçiren olgularda; prospektif olarak yaş, cins, başvuroya dek geçen süre, bilinç durumu, atriyal fibrilasyon (AF), erken BT'de infarkt, sistolik kan basıncı ve nörolojik muayene bulgulan kaydedildi. Nörolojik muayene bulgularına göre laküner infarkt (LACI), total aııterior sirkülasyon infarkb (TACO, parsiyel anterior sirkülasyon infarklı {PACI) ve posterior sirkülasyon iııfarktı (POCI) olmak üzere infarki subtipleri belirlendi. Izleme sırasında; 14. günde rekürran inme ve tipi, pulmoner emboli, ölüm günü ve muhtemel nedeni saptandı. Altıncı ayın sonunda yaşayan hastalara telefonla ulaşılamk modifiye Rankin skalası uyarınca semptomsuz, fonksiyonel olarak bağımsız ve fonksiyonel olarak bağımlı olmak üzere üç grup belirlendi. Olenler ve fonksiyonel olarak bagımlı olanlar kötü prognoz grubu olarak değerlendirildi. Karşılaştırmaların istatiksel aııalizinde p değeri ile '"odds ratio" (OR) ve% 95'1ik güven aralıg:ı (%95 CD kullanıldı. On olgu (%10.5) 14 gün içinde öldü. Uyanıktılık kusuru, ileri yaş ve AF olanlarda erken ölüm oranı anlamlı derecede yüksekti. LACI ve PACl subgruplarında erken ölüm görülmedi. Altı aylık izleme süreleri dolan 67 olgunun 25'inin (%37.3) öldüğü Öğrenildi. Kırkbir hasta (%61.2) 6. ayın sonunda ölü ya da bağımlı idi Uyanıklılık kusuru olan, AF saptanan ve TACI özelliklerini gösteren olgularda kötü prognoz oraııı aıılamlı derecede yüksekti. Yaşamlarını bağımsız sürdürebilen olguların oranı LACI grubunda %79, TACI grubuı1da %14, PACI grubunda %70, POCI grubunda %38 olarak bulundu. Bulgulanmız literatürle uyumlu olarak, başvuru sırasmda uyanıklık kusuru olan, AF saptanan ve klinik sendromu TACI olarak belirlenen iskemik inmeli hastalarda erken ve geç dönemde prognozun kötü olduğunu göstermektedir. Çalışmada kullanılan; başvuru sırasında bulguların kaydı, infarkı subtipleri ve ölüm kriterleri ile geç dönemde telefon görüşmesiyle handikap derecesinin belirlenmesi gibi yöntemlerin, geniş ölçekli çalışmalan kolaylaştıracağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inmede prognoz, olgu-ölüm oranı, handikap, serebral infarkı subtipleri, atriyal fibrilasyon.

PROGNOSIS IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE

Oğuz ÇOBAN, Gülüstü KAPTANOĞLU, Sahra BAHAR
İstanbul University İstanbul Medical Faculty, Department of Neurology, İstanbul, Turkey

We evaluated 95 cases randomized according to the Intemational Stroke Trial, aiming to asses the validity of methods used to determine prognosis and prognostic variablesin ischemic stroke patients. Age, sex, hours after onset, level of consciousness, atrial fibrillation (AF), CT visible infarct, systolic blood pressure and neurological findings were prospectively rerorded in patients with cr verified ischemic stroke within the last 48 hours. Infarcı subtypes; lacunar infard (LACI}, total anterior rirculation infarcı (TACi), partial anterior duralation infarcı (PACO,posterior drculation infarcı {POCD were determined. current stroke and it's type, pulmonary embolus, date and probable cause of death were recorded within 14 days. At the and of 6 morıths, the patients were grouped into asymtomatk, independent and functionally dependent according to modified Rankin scale, through telephone interview. Functionally dependent and dead patients were considered to have poor prognosis. Odd's ratio, 95% confidcnce intervall and p value were used in statistical analysis of comparisons. Ten of 95 patients (10.5 %) died within 14 days. Early death was significantly assodated with loss of coıısciousness, old age and presence of AF. There were no early deaths in LACI and PACI subgroups. Twenty-five {37.3%) of 67 cases who completed 6 month follow up period died. Forty-one of 67 patients (%61.2) were dead or functionally dependent by 6 months. Poor prognosis was significantly assodated with loss of consciousness,presence of AF and T ACI subtype. Ratio of patients living independently was 79% in LACI, 14% in TACI, 70 'lo in PAC! aııd 38% in POCI group. Our findings ronfirm the reported assodalion of disturbance of ronsciousness, AF and T ACI subtype w ith poor prognosis in ischemic stroke patients. Methods used is this study, such as records at admission, determination of cause of death and infard subtypes according to specific criteria and assement of handicap through telephone interview may simplify large scale trials.

Keywords: Prognosis in acute ischemic stroke, case fatality ratio, handicap, cerebral infarci subtype, atrial fibrillrıtion.

Oğuz ÇOBAN, Gülüstü KAPTANOĞLU, Sahra BAHAR. PROGNOSIS IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 77-82

Sorumlu Yazar: Oğuz ÇOBAN
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w