ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 10 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Farklı yaş gruplarındaki genç erişkinler arasında iskemik inme alt tipleri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(1): 57-60

Farklı yaş gruplarındaki genç erişkinler arasında iskemik inme alt tipleri

Canan Togay Işıkay, Deniz Tuncel, Nermin Mutluer
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Genç erişkinlerde inme ile ilgili çalışmalar genellikle 45 yaşın altındaki hastaları içerir. Bu çalışmanın amacı; 45 yaşın altında, iki farklı yaş grubundaki genç erişkinler arasındaki, risk faktörlerini ve inme alt tiplerini karşılaşırmaktı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut inme ya da geçici iskemik atakla gelen (GİA) ve 18-45 yaşları arasında olan 100 hastanın bilgileri; geriye dönük olarak değerlendirildi. İnme risk faktörleri, klinik bulguları ve laboratuar ve radyolojik sonuçları içeren hasta bilgileri kaydedildi. İskemik inmeli hastalar iki alt tipe bölündü; 18-30 yaşları arasında olanlar (Grup I) ve 30 yaşın üzerinde olanlar (GrupII). İstatistik analiz için Fisher’ın ki-kare ve Student t testi kullanıldı.
BULGULAR: Elli altı kadın ve 44 erkek vardı. On bir hasta hemorajik ve 89 hasta iskemik inme ya da GİA’tı. İskemik inmeli hastaların 15 tanesi 18-30 yaşları arasında, ve 74 tanesi 30 yaşın üzerindeydi. Sık olmayan nedenlere bağlı iskemik inme yalnızca kadınlarda bulunurken sigara içme, alkolizm ve büyük damar aterosklerozunun ya da küçük damar tıkanıklığının neden olduğu iskemik inme, erkeklerde daha sıktı (p<0.05). Kardiyoembolizm ve sık olmayan nedenlere bağlı iskemik inme Grup I’de daha fazla orandaydı; halbuki aterosklerotik vasküler patolojiye bağlı inme, 31-45 yaş grubunda daha belirgindi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Bizim sonuçlarımız; genç erişkinlerde inme nedenlerinin; 30 yaş üzerindekilerde, 18-30 yaşındaki hastalardan anlamlı olarak farklı olduğu göstermiştir. 31-45 yaşındaki hastalarda; büyük damar aterosklerozunun ve küçük damar tıkanıklığının neden olduğu iskemik inme, yaşlılarda ki kadar sıklıkta görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Stroke, young adults, etiology, risk factors.

Subtypes of ischemic stroke in different age groups among young adults

Canan Togay Işıkay, Deniz Tuncel, Nermin Mutluer
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The studies concerning stroke in young adults usually included the patients under the age of 45 years. The aim of this study was to compare the risk factors and subtypes of stroke between two different age groups among young adults aged <45 years.

METHODS: The files of 100 patients who were admitted with acute stroke or transient ischemic attacks (TIA) and aged 18 to 45 years were evaluated retrospectively. Patient data including stroke risk factors, clinical signs, and the results of laboratory and radiological examinations were recorded. The patients with ischemic stroke were divided into two subgroups; patients between the ages of 18-30 (Group I) and those aged over 30 years (Group II). Fisher’s exact chi-square and Student t tests were used for statistical analysis.

RESULTS: There were 56 women and 44 men. Eleven patients had hemorrhagic and 89 patients had ischemic stroke or TIA. Fifteen of patients with ischemic stroke were 18-30 years of age, and 74 patients aged over 30 years. Smoking, alcoholism and ischemic stroke due to large artery atherosclerosis or small vessel occlusion were more common in men, while ischemic stroke due to uncommon causes was detected only in women (p<0.05). The proportion of ischemic stroke due to cardioembolism and uncommon causes was higher in Group I, whereas stroke due to atherosclerotic vasculopathy predominated in the 31-45 year old group (p<0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results showed that stroke causes in young adults aged over 30 years significantly differ from those in 18-30 year old patients. The 31-45 year old patients seem to have ischemic stroke due to large artery atherosclerosis and small vessel occlusion as common as the elderly.

Keywords: İnme, genç erişkinler, etiyoloji, risk faktörleri.

Canan Togay Işıkay, Deniz Tuncel, Nermin Mutluer. Subtypes of ischemic stroke in different age groups among young adults. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(1): 57-60

Sorumlu Yazar: Canan Togay Işıkay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w