ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 7 Issue : 3 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Akut strokta serum nöron spesifik enolaz değerlerinin prognoz ile ilişkisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(3): 147-149

Akut strokta serum nöron spesifik enolaz değerlerinin prognoz ile ilişkisi

Aynur Yılmaz1, Mahmut Yüksel2, Nurgül Aydın3, Sarper Erdoğan4, Şükran Çiftçi2, Ufuk Utku3
1Başkent Üniversity Alanya Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikososyal, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut strokta, nöronal hasarı ve fonksiyonel prognozu belirlemek için yapılan noninvazif tetkiklerden biri de serum Nöron Spesifik Enolaze (NSE) değerlerinin ölçümüdür.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, serebrovasküler hastalığı olan 30 olgu (15’i iskemik ve 15’i hemorajik vaka) ve benzer yaş ve cinsiyete sahip 15 kontrol hastası çalışılmıştır. NSE seviyeleri akut fazda (ilk 48±12 saat) ölçülmüştür ve lezyon tipi, lokalizasyonu, Glaskow Koma Skalasının (GKS) başlangıç skoru, ilk kan glukoz değerleri, yaş ve onuncu gündeki Rankin Skoru belirlenmiştir.
BULGULAR: Sonuçta serum NSE düzeyleri, iskemik ve hemorajik stroklu gruplarda, kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Fakat sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Karşılaştırılan değerler arasında NSE düzeyleri başlangıç GKS’leri düşük olan grupta anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p = 0.04, p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Nöron spesifik enolaz, strok, prognoz.

Relationship between serum neuron specific enolase values and prognosis in acute stroke

Aynur Yılmaz1, Mahmut Yüksel2, Nurgül Aydın3, Sarper Erdoğan4, Şükran Çiftçi2, Ufuk Utku3
1Başkent University Alanya Research And Application Hospital, Neurology Department, Antalya
2Trakta University Faculty Of Medicine, Department Of Neclear Medicine, Edirne
3Trakta University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Edirne
4Trakta University Faculty Of Medicine, Department Of Medicosocial, Edirne

INTRODUCTION: In acute stroke, one of the noninvasive techniques utilized to determine neuronal injury and functional prognosis is the measurement of serum Neuron Specific Enolase (NSE) levels.
METHODS: In this study, 30 patients with cerebrovascular disease (15 ischemic and 15 hemorrhagic insults) and 15 contol patients which had similar age and gender were studied. NSE levels were measured in acute phase (first 48±12 hours) and lesion types, localization, initial score of Glasgow Coma Scale, initial blood glucose level, age and a Rankin Score at the tenth day were determined.
RESULTS: Althought the NSE levels were found to be higher in ischemic and hemorrhagic groups than the control group, the results were not statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Among the compared values, NSE levels were found to be significantly high (p = 0.04, p < 0.05) only in the group whose initial Glasgow Coma Scale scores were poor.

Keywords: Neuron spesific enolase, stroke, prognosis.

Aynur Yılmaz, Mahmut Yüksel, Nurgül Aydın, Sarper Erdoğan, Şükran Çiftçi, Ufuk Utku. Relationship between serum neuron specific enolase values and prognosis in acute stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(3): 147-149

Sorumlu Yazar: Aynur Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w