ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 20 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde iskemik inme tanısı ile yatan hastaların geriye yönelik bir yıllık değerlendirilmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(3): 94-98 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.79553

Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde iskemik inme tanısı ile yatan hastaların geriye yönelik bir yıllık değerlendirilmesi

Serdar Oruç1, Özge Yılmaz Küsbeci1, Oya Akpınar Oruç2, Mehmet Yaman1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji kliniğinde bir yıl boyunca akut iskemik inme nedeniyle yatırılarak takip ve tedavisi yapılan hastaların etyolojik. demografik ve klinik özelliklerini tanımlamak, risk faktörlerini belirlemek ve bu sayede ülkemiz akut inme verilerine katkıda bulunmaktır.
YÖNTEMLER: Bir yıllık süreçte AKÜ Tıp Fakültesi Nöroloji kliniğinde akut iskemik inme tanısı alarak yatırılıp takip ve tedavisi yapılan 104 akut iskemik inme hastası retrospektif olarak dosyalarına ulaşılarak değerlendirilerek inme alt tipleri TOAST (Trial of Org 10172 Stroke Treatment) kriterlerine göre sınıflandırıldı. İnme açısından risk faktörleri belirlenen hastaların bu risk faktörlerinin cinsiyete göre dağılımları incelendi.
BULGULAR: Değerlendirilen 104 iskemik inme hastasının 49’u (%47.1) erkek, 55’i (%52.9) kadındır. Olguların yaşları 23 ile 92 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 66.79 ± 15.05 dir. 84 hastada (%80,8) karotis sulama alanı, 20 hastada (%19,2) vertebro-baziler sulama alanıyla ilişkili iskemik inme tespit edildi. 61 hastada (%58.7) tespit edilen hipertansiyon risk faktörleri arasında ilk sırada yer aldı. Cinsiyete göre risk faktörleri değerlendirildiğinde hipertansiyon açısından cinsiyet arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. TOAST kriterlerine göre yapılan etiyolojik sınıflamada 32 hastada küçük damar hastalığı kaynaklı iskemik inme (%30.8), 27 hastada (% 26) kardiyoembolizme bağlı inme, 22 hasta da ise (% 21,2) büyük damar aterosklerozuna bağlı inme saptanmıştır. 5 hastada (% 4.8) iskemik inme nadir nedenli inmeler olarak tanımlanan inme grubundayken 18 hastada (% 17,3) ise yapılan araştırmalarla inme nedeni bulunamamıştır.
SONUÇ: İleri yaşlarda sık saptanan iskemik inme de en önemli risk faktörleri hipertansiyon ve diyabetes mellitus’tur. TOAST kriterlerine göre yapılan sınıflamada küçük damar hastalığına bağlı inmeler ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde inme epidemiyolojisi ile ilgili çalışma sınırlı sayıda mevcut olup bu konu ile ilgili yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, risk faktörleri, inme alt tipleri

A year's retrospective evaluation of patients hospitalized with the diagnosis of ischemic stroke at Kocatepe University Medicine Faculty Neurology Clinic.

Serdar Oruç1, Özge Yılmaz Küsbeci1, Oya Akpınar Oruç2, Mehmet Yaman1
1Department Of Neurology, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to describe the etiological, demographical and clinical features and determine the risk factors of acute ischemic stroke patients, who were hospitalized and treated at Afyon Kocatepe University (AKU) Medical School Neurology Department within a year.
METHODS: The stroke subtypes of 104 acute ischemic stroke patients hospitalized at AKU Medical School Neurology Department within a year were classified according to TOAST (Trial of Org 10172 Stroke Treatment) retrospectively. The distribution of risk factors based on gender was evaluated.
RESULTS: Of the 104 stroke patients, 49 (47.1%) were males, 55 (52.9%) were females. The age range of the patients was between 23 and 92 and the mean age was 66.79 ± 15.05 years. Stroke was present in the carotid artery perfusion area in 84 patients (80.8%) and in the vertebro-basilar perfusion region in 20 (19.2%) patients. Hypertension, which was found in 61patients (58.7%), was at the top of the risk factors. The difference was statistically significant based on the hypertension, when the risk factors were assessed according to gender. The etiological classification based on the TOAST criteria was as follows: ischemic stroke resulting from small artery disease in 32 (30.8%), cardioembolic stroke in 27 (26%), and great artery atherosclerosis in 22 (21.2%) patients. The etiological factors of 5 (4.8%) patients were rare causes and in 18 (17.3%) no etiology could be found despite the investigation.
CONCLUSION: The most important risk factors of ischemic stroke, which is a common entity in the elderly, are hypertension and diabetes mellitus. The strokes caused by small artery diseases are the most common type based on the classification of TOAST criteria. There is limited number of studies evaluating the stroke epidemiology in our country; therefore further studies are needed to assess this issue.

Keywords: Acute ischemic stroke, Risk factors, Stroke subtypes

Serdar Oruç, Özge Yılmaz Küsbeci, Oya Akpınar Oruç, Mehmet Yaman. A year's retrospective evaluation of patients hospitalized with the diagnosis of ischemic stroke at Kocatepe University Medicine Faculty Neurology Clinic.. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(3): 94-98

Sorumlu Yazar: Serdar Oruç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w