ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 13 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
TORASİK ÇIKIŞ SENDROMUNUN KONSERVATİF TEDAVİSİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(3): 75-79

TORASİK ÇIKIŞ SENDROMUNUN KONSERVATİF TEDAVİSİ

Onur ARMAĞAN0

Torasik çıkış sendromu (TÇS), torakal çıkış bölgesinde brakial pleksus ve/veya subklavian damarların kompresyonunun sonucu olarak ortaya çıkan nadir görülen bir klinik durumdur. Torasik çıkış sendromu tıpta en tartışmalı konulardan biridir. Torasik çıkış sendromlu hastalar farklı bölgelerde tuzaklanma veya bası gelişebilmesi ve arter, ven, sinir ve kas gibi değişik dokuların etkileyebilmesi nedeniyle klinik açıdan farklılık gösterir. Yazarlar arsında sendromun nasıl sınıflanacağı, değerlendirilip ve tedavi edileceğine dair fikir birliği yoktur. Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi sıklıkla tavsiye edilir. Bu derlemede TÇS nun konservatif tedavisi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Torasik çıkış sentromu, konservatif tedavi

CONCERVATİVE TREATMENT OF THORASİC OUTLET SYNDROME

Onur ARMAĞAN0

Thoracic outlet syndrome (TOS), a rare clinical condition develops as a consequence of compression of the brachial plexus and/or subclavian vessels in the thoracic outlet area. Thoracic outlet syndrome is one of the most debated clinical topics in medicine. Patients with thoracic outlet syndrome present variable clinical aspects due to the variety of tissues that can be involved such as arteries, veins, nervous, and musculer tissue and the different sites in which compression or enterapment can ocur. There is no among authors on how to classify, evaluate, and treat this syndrome. Conservative treatment of thoracic outlet syndrome is frequently recommended This article reviews the concervative treatment of TOS.

Keywords: Throrasic outlet syndrome, conservative treatment

Onur ARMAĞAN. CONCERVATİVE TREATMENT OF THORASİC OUTLET SYNDROME. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(3): 75-79
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w