ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İnmeli Hastalarda Uyku Kalitesi, Anksiyete ve Depresyonun İncelenmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(2): 51-55 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.81905

İnmeli Hastalarda Uyku Kalitesi, Anksiyete ve Depresyonun İncelenmesi

Esra Dogru Huzmeli1, Elif Tugba Sarac2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ABD, Odyoloji Ünitesi, Hatay, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnmeli hastalarda farklı düzeylerde uyku problemleri, depresyon ve anksiyete görülmektedir. Çalışmamızın amacı inmeli hastalarda uyku kalitesi, anksiyete ve depresyonu ve hastalık durasyonunun bu semptomlar üzerine etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Mustafa Kemal Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı’na bir yıl içinde başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden hemiplejik hastalar dahil edildi (n=30). Demografik bilgiler, hemiplejinin durasyonu kaydedildi. Hastaların uyku kalitesi, Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği ile; depresyon düzeyi, Beck Depresyon İndeksi ile; anksiyete, Genel Anksiyete Ölçeği ile; mental durum, Mini Mental Test ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların %40’ının mental durumlarının normal olduğu, geri kalanının farklı düzeyde mental bozukluğu olduğu bulundu. Hastaların %33.3’ünün Genel anksiyete bozukluğu vardı ve hastaların sadece %10’unun depresyon durumları normaldi. Hastaların %53.3’ünün zayıf uyku kalitesi olduğu bulundu. Beck Depresyon İndeksi ile Pitspurg Uyku Kalitesi Ölçeği arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde korelasyon vardı. Beck Depresyon İndeksi aynı zamanda Genel Anksiyete Bozukluğu ölçeği ile pozitif ve anlamlı orta düzeyde korelasyon bulundu. Diğer korelasyonlar zayıftı ve anlamlı değildi. Hastalığın durasyonunun anksiyete, uyku kalitesi, depresyon ve BMI’i etkilemediğini bulduk.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uyku kalitesi ile depresyon ve depresyon ile anksiyete arasında ilişki olduğunu bulduk. Psikolojik durum uyku kalitesini, uyku kalitesi de psikolojik durumu etkiler. Hastalığın durasyonunun uyku kalitesi, depresyon, anksiyeteyi etkilemediğini ve kadın erkek arasında bu semptomlarda fark olmadığını bulduk.

Anahtar Kelimeler: Uyku Kalitesi, Anksiyete, Depresyon, İnme, İnme komplikasyonu

Examination of Sleep Quality, Anxiety and Depression in Stroke Patients

Esra Dogru Huzmeli1, Elif Tugba Sarac2
1Mustafa Kemal University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Hatay, Turkey
2Mustafa Kemal University, Medical Faculty of Tayfur Ata Sökmen, Ear-Nose-Throat Department, Audiology Unit, Hatay, Turkey

INTRODUCTION: Different level of sleep problems, depression and anxiety are common in stroke pateints. The aim of the present study was to examine the sleep quality, anxiety and depression in stroke patients and to examine effect of duration of the disease on that symptoms.
METHODS: Hemiplegic patients admitted to the Mustafa Kemal University Hospital Neurology Department, during 1 year and accept to participate to the study were included (n=30). Demographic data, duration of the hemiplegia were recorded. Patients’ sleep quality was assessed with The Pittsburgh Sleep Quality Index, depression with The Beck Depression Inventory, anxiety with Generalized Anxiety Disorder Scale and cognitive status with the Mini Mental State Examination.
RESULTS: It was found that 40% of the patients’ cognitive status was normal and the remainhad different level of cognitive impairment. 33.3% of the patients had severe generalized anxiety disorder and only 10 % of them depression status was normal. We found that 53.3% of the subjects had poor sleep quality. The correlation between Beck Depression Inventory and The Pittsburgh Sleep Quality Index was significant, positive and moderate. Beck Depression Inventory had significant, positive and moderate correlation with Generalized Anxiety Disorder Scale too. Other correlations were mild and not significant. We find that duration did not affect the anxiety, the sleep quality, depression and BMI.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that there was a relationship between sleep quality and depression; depression and anxiety. Psychological state affects the sleep quality and vice versa. Duration of the disase did not affect the sleep quality, depression, anxiety and there was not any difference between male and female sex in these symptoms.

Keywords: Sleep Quality, Anxiety, Depression, Stroke, Stroke’ complication

Esra Dogru Huzmeli, Elif Tugba Sarac. Examination of Sleep Quality, Anxiety and Depression in Stroke Patients. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(2): 51-55

Sorumlu Yazar: Esra Dogru Huzmeli, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w