ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Türkiye’de Hastanede Nörovasküler Hastalık Yönetimi: Mantık, hipotez, yöntemler ve tanımlayıcı karakteristikler (NöroTek: Türkiye Nöroloji Tek Gün Çalışması) [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(3): 217-241 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.82435

Türkiye’de Hastanede Nörovasküler Hastalık Yönetimi: Mantık, hipotez, yöntemler ve tanımlayıcı karakteristikler (NöroTek: Türkiye Nöroloji Tek Gün Çalışması)

Mehmet Akif Topçuoğlu1, Ethem Murat Arsava1, Atilla Özcan Özdemir2, Aygül Güneş3, Hadiye Şirin4, Ayşe Güler4, Mustafa Çetiner5, Alper Eren6, Elif Sarıönder Gençer7, Zeynep Tanriverdi8, Ülgen Yalaz Tekan8, Turgay Demir9, Erdem Yaka10, Bahar Değirmenci11, Mehmet Ufuk Aluçlu11, Hasan Hüseyin Kozak12, Canan Togay Işıkay13, Eda Aslanbaba Bahadir13, Mine Hayriye Sorgun13, Çetin Kursad Akpınar Ve Ark.14
1Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, İnme Ünitesi, Bursa
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
5Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kütalya
6Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya
8Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
9Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana
10Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
11Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
12Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
13Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
14Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye'de yatarak tedavi gören akut inme hastalarının profiline ilişkin nesnel veriler sınırlıdır. Ancak bu, bölgesel akut inme yönetimi de dâhil olmak üzere ilgili sağlık sisteminin optimize edilmesi için gereklidir. NöroTek çalışması, temel hastane içi kalite ölçütleri perspektifinde iskemik inme, intraserebral kanama ve kardiyopulmoner arrest vakalarının özelliklerini toplamayı amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: NöroTek, 10 Mayıs 2018 Dünya İnme Farkındalık gününde Türkiyede’ki 30 sağlık hizmet bölgesini temsil eden 87 merkezin (16 Hastane, 26 inme ünitesi ve 45 inme merkezi) dahli ile gerçekleştirilmiş olan nokta prevalans çalışmasıdır. Toplam 1802 yatan hasta (Kadın %50,4; yaş: 61,4±18,4 yıl) çalışmaya dâhil edildi. Hastane süreçleri, akut inme kliniği, görüntüleme, tedavi ve prognoz ile ilgili soruları içeren bir form (başvuru gününde 6 kategoride 49 soru ve taburculuk anında 7 kategoride 52 soru) araştırmacılar tarafından dolduruldu.
BULGULAR: Belirlenen tarihte toplam 1070 nörovasküler hastalık (TIA %3,7, iskemik inme %48,4, intraserebral kanama %7, kardiyopulmoner arrest %0,4 ve vegetatif durum %0,1) ve 732 (%40,4) nörolojik hastalık kaydedildi. Nörovasküler hastalık nedeniyle izlenmekte olan hastaların üçteikisinde bilinen hipertansiyon mevcuttu. İskemik inme ve TIA’da diabet üçteiki, dislipidemi üçtebir ve rekürren olay üçtebir oranında olup hepsi intraserebral kanamalardan daha sık idi. Derin ven trombozu tanısı iskemik inmede %3,9 ve intraserebral kanamalarda %2,9 oranında iken hastane enfeksiyonları iskemik inmede intraserebral kanamalardan daha az idi (Pnömoni %30,8'e %40,6, idrar yolu enfeksiyonu %10,9'a %13,9). Ortalama hastane yatışı süresi nörovasküler hastalıklarda diğerlerinden uzundur (22'ye 17 gün). Hastane içi mortalite iskemik inmede %10,3 ve intraserebral kanamalarda %15,5 olup %60'ının nedeni enfeksiyonu idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnme klinik literatüründe “ilk” “nokta prevalans çalışması” olan NöroTek Türkiye hastanelerde yatan inme hastalarının başlıca kalite metriklerinin profilini ortaya koymuştur. Elde ettiğimiz veri pandemi sonrası akut inme yöntemi strateji belirleniminde anahtar olma potansiyeline sahiptir.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, mortalite, etiyoloji, kalite, sağ kalım, Türkiye.

In Hospital Neurovascular Disease Management in Turkey: Rationale, hypothesis, methods, and descriptive characteristics (NöroTek: Turkey Neurology One-Day Study)

Mehmet Akif Topçuoğlu1, Ethem Murat Arsava1, Atilla Özcan Özdemir2, Aygül Güneş3, Hadiye Şirin4, Ayşe Güler4, Mustafa Çetiner5, Alper Eren6, Elif Sarıönder Gençer7, Zeynep Tanriverdi8, Ülgen Yalaz Tekan8, Turgay Demir9, Erdem Yaka10, Bahar Değirmenci11, Mehmet Ufuk Aluçlu11, Hasan Hüseyin Kozak12, Canan Togay Işıkay13, Eda Aslanbaba Bahadir13, Mine Hayriye Sorgun13, Çetin Kursad Akpınar Ve Ark.14
1Hacettepe University Hospitals, Neurology Department, Ankara Turkey
2Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskişehir, Turkey
3Health Sciences University, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Stroke Unit, Bursa, Turkey
4Ege University Faculty of Medicine, Department of Neurology, İzmir, Turkey
5Dumlupınar University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Kutahya, Turkey
6Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Erzurum, Turkey
7Health Sciences University, Antalya Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Antalya, Turkey
8Health Sciences University, Şişli HamidiyeTraining and Research Hospital, Neurology Clinic, İstanbul, Turkey
9Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Adana, Turkey
10Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Neurology, İzmir, Turkey
11Dicle University Faculty of Mdicine, Department of Neurology, Diyarbakır, Turkey
12Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Turkey
13Ankara University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey
14Samsun Training and Reseach Hospital, Neurology Clinic, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: Objective data on the profile of acute stroke patients receiving inpatient treatment in Turkey are limited. However, this is essential for optimizing the relevant system of healthcare delivery, including regional acute stroke management. The NoroTek study aimed to collect the characteristics of ischemic stroke, intracerebral hemorrhage and cardiopulmonary arrest patients from a perspective of basic in-hospital quality metrics.
METHODS: NöroTek is a point prevalence study conducted on World Stroke Awareness Day on May 10, 2018 with the participation of 87 centers (16 Hospitals, 26 stroke units and 45 stroke centers) representing 30 health care regions in Turkey. A total of 1802 in-patients (Female: 50.4%; age: 61.4±18.4 years) were included. A form containing about hospital processes, including information on clinical, imaging, treatment and prognosis of the index acute neurovascular event (49 questions in 6 categories on the inclusion day; 52 questions in 7 categories at the time of discharge) was filled.
RESULTS: There were a total of 1070 patients with neurovascular diseases (TIA 3.7%, ischemic stroke 48.4%, intracerebral hemorrhage 7%, cardiopulmonary arrest 0.4% and vegetative status 0.1%) and 732 (40.4%) with other neurological disease. Two-thirds of neurovascular disease patients had an established diagnosis of hypertension. Among ischemic stroke and TIA patients, diabetes was present in two-thirds, dyslipidemia in one-third, and recurrent events in one-third, all of which were more common than intracerebral hemorrhages. Diagnosis of deep vein thrombosis was 3.9% in ischemic stroke and 2.9% in intracerebral hemorrhage, while hospital infections were less frequent in ischemic stroke compared to intracerebral hemorrhages (pneumonia 30.8% vs 40.6%, urinary tract infection 10.9% vs. 13.9%). The mean length of hospital stay was longer in neurovascular diseases than in others (22 vs. 17, in days). In-hospital mortality was 10.3% in ischemic stroke and 15.5% in intracerebral hemorrhage, 60% of which was due to infection.
DISCUSSION AND CONCLUSION: NöroTek, the first point prevalence study in the stroke clinical literature, revealed the profile of the main quality metrics of stroke patients hospitalized in Turkey. The presented data will be key in determining the gaps in current acute stroke management, providing actionable targets to improve the care of stroke patients.

Keywords: Ischemic stroke, mortality, etiology, quality, survival, Turkey.

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir, Aygül Güneş, Hadiye Şirin, Ayşe Güler, Mustafa Çetiner, Alper Eren, Elif Sarıönder Gençer, Zeynep Tanriverdi, Ülgen Yalaz Tekan, Turgay Demir, Erdem Yaka, Bahar Değirmenci, Mehmet Ufuk Aluçlu, Hasan Hüseyin Kozak, Canan Togay Işıkay, Eda Aslanbaba Bahadir, Mine Hayriye Sorgun, Çetin Kursad Akpınar Ve Ark.. In Hospital Neurovascular Disease Management in Turkey: Rationale, hypothesis, methods, and descriptive characteristics (NöroTek: Turkey Neurology One-Day Study). Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(3): 217-241

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w