ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 22 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Ciddi Vertigo ve İşitme Kaybı ile Seyreden Bilateral Anterior İnferior Serebellar Arter Enfarktı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 41-44 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.85047

Ciddi Vertigo ve İşitme Kaybı ile Seyreden Bilateral Anterior İnferior Serebellar Arter Enfarktı

Adile Ozkan1, Çağdaş Balcı1, Halil Murat Şen1, Gürhan Adam2, Handan Işın Özışık Karaman1
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Abd
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Abd

Anterior inferior serebellar enfarktlar nadir olarak görülür ve bilateral AİCA enfarktları literatürde çoğunlukla olgu bildirimi şeklinde görülür. Burada, ciddi vertigo, bulantı ve kusma ile prezente olan nadir görülen bilateral AİCA olgusu sunulmuştur.
89 yaşında hadın hasta vertigo, tinnitus, bulantı, kusma ve işitme kaybı şikayeti ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde, dizartrik konuşma, horizontal nistagmus, bilateral periferik fasiyal paralizi, sağ trigeminal hipoestezi ve hafif ataksi tespit edildi.Sol kulak odiyogram incelemesinde hafif sensorinöral işitme kaybı (%30)tespit edildi. Kraniyal MR görüntülemesinde bilateral AİCA enfarktı saptandı. Ek olarak kraniyal MR anjiografisinde bilateral posterior serebellar arter hipoplazisi ve basiller arter stenozu mevcuttu. Semptomlar antiplatelet tedavi ile kısmen düzeldi. Bu vakadaki gibi vertigo şikayeti olan olgularda, AİCA enfarktları akılda tutulmalı ve detaylı nörolojik muayene yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: vertigo, işitme kaybı, bilateral aica enfarktı

Bilateral Anterior İnferior CerebellarArtery Infarction

Adile Ozkan1, Çağdaş Balcı1, Halil Murat Şen1, Gürhan Adam2, Handan Işın Özışık Karaman1
1Canakkale 18 Mart University Medical Faculty Neurology Department
2Canakkale 18 Mart University Medical Faculty Radiology Department

Anterior inferior cerebellar (AICA) infarctions are rarely seen, and bilateral AICA infarctions are mostly seen in the literature as case reports. Herein, a rare case with bilateral AICA infarction with severe vertigo, nausea and vomiting is presented.
A sixty-nine-year-old woman was seen with the complaints of vertigo, tinnitus,nause, vomiting and hearing loss. In neurological examination, a dysarthric speech, horizontal nystagmus, bilateral peripheral facial palsy, right trigeminal hypoesthesia and mild ataxia were also noted. Mild sensorineural hearing loss (%30) was detected in the left ear through audiogram examination. In cranial MR imaging, a bilateral AICA infarction was reported. In addition, there were also bilateral hypoplastic posterior cerebral artery (PCA) and basilar artery stenosis in cranial MR angiography. The sympomts were partially disappeared following anti-platelet treatment. As in this case, in a patient with vertigo, AICA infarct should be kept in mind and detailed neurological examination should be performed.

Keywords: vertigo, hearing loss, bilateral aica infarction

Adile Ozkan, Çağdaş Balcı, Halil Murat Şen, Gürhan Adam, Handan Işın Özışık Karaman. Bilateral Anterior İnferior CerebellarArtery Infarction. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 41-44

Sorumlu Yazar: Adile Ozkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w