ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 7 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İntraserebral hemoraji sonrası vasküler demansın özellikleri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(1): 1-6

İntraserebral hemoraji sonrası vasküler demansın özellikleri

Hacer Us, Lütfü Hanoğlu, Nazan Karagöz, Ahmet Altunhalka, Ümmühan Altın, Cahit Keskinkılıç, Dursun Kırbaş
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Vasküler demans son yıllara kadar neredeyse yalnızca iskemik olayların bir sonucu olarak incelenmiştir. İntraserebral hemoraji sonrasında demansın sıklığı, gelişimini kolaylaştırıcı faktörler, klinik özellikleri, lezyon lokalizasyonu ile ilişkileri hakkında bilgi yoktur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 84 primer intraserebral hemorajili hasta alındı. İntraserebral hematomdan 3.ay sonrasında olgular yeniden değerlendirildi ve test edilmeyi engelleyecek düzeyde ağır dizabilitesi, afazisi, depresyonu olan olgular dışlandılar. NINDS AIREN kriterlerine göre demans olan ve olmayan olgular iki gruba ayrıldılar. Hastaların günlük yaşam aktiviteleri için Blessed sol yan skoru, demanslı hasta görüşme formu, kognitif muayene için Kısa mental durum, Drilled word span, gizli objeler testi, frontal testlerden oluşan bir batarya kullanıldı.
BULGULAR: NINDS-AIREN kriterlerine göre, 84 hastanın 20’sinde (% 23.8) vasküler demans saptandı. Her iki grup demografik özellikler, inme risk faktörleri, hematom hacmi, lokalizasyonu, ventrikül hacmi, sessiz lezyonlar, lökoareozis, atrofi, ventriküle açılma özellikleri ile karşılaştırıldılar. Kadınlarda demans erkeklerden anlamlı derecede fazlaydı. Demans grubunda yaş ortalaması yüksek, eğitim düzeyi düşüktü. Gruplar arasında ventrikül dilatasyonu, lökoareozis, sessiz lezyon, ventrikül içine kanama, hematom volümü açısından fark yoktu. Demans grubunda kortikal atrofi yüksek orandaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada hematom sonrasında da iskemik lezyonlarda ki gibi demans ortaya çıktığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Vasküler demans, intraserebral hemoraji, risk faktörleri.

Features of Dementia Resulting from intracerebral haemorrhage

Hacer Us, Lütfü Hanoğlu, Nazan Karagöz, Ahmet Altunhalka, Ümmühan Altın, Cahit Keskinkılıç, Dursun Kırbaş
Bakırköy Psychiatric Hospital, 3rd Neurology Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: Until recent years, vascular dementia had been described only as a consequence of ischemic lesions. No data is available about the incidence, precipitating factors, relationships with the lesion localisation and clinical features of the dementia after intra-cerebral haemorrhage (ICH).
METHODS: 84 patients with the first and primary ICH were included in this study. Three months after the ICH, patients were evaluated again, the patients with any type of disability, aphasia or depression severe enough to interfere with cognitive tests were also excluded. They were classified in two groups as with or without dementia according to the NINDS-AIREN criteria. A cognitive evaluation battery including following tests were applied to them, Blessed Dementia Scale and Strub’s interview for evaluation daily activites, Short Test of mental Status, Drilled Word Span Test, Hidden Object Test, Verbal Fluency Test and frontal tests for cognitive evaluation.
RESULTS: Twenty of 84 patients had dementia of vascular origin according to the NINDS-AIREN criteria. Two groups were compared with each other considering demographic properties, localization and volume of the haemorrhage, volume of the ventricles, existence of atrophy, silent additional lesions, leucoareosis, stroke risk factors. İncidence of dementia between female patients were significantly high. İn dementia group average age were significantly higher, educational level was significantly lower. Regarding existence of ventricular dilatation, leucoareosis, silent lesion, intra-ventricular bleeding, volume of the haemorrhage there were no difference between the groups. Existence of atrophy of the cortex was significantly higher on dementia group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that, dementia may appear following ICH as in ischaemic lesions.

Keywords: Vascular dementia, intracerebral heamorrage, risk factors.

Hacer Us, Lütfü Hanoğlu, Nazan Karagöz, Ahmet Altunhalka, Ümmühan Altın, Cahit Keskinkılıç, Dursun Kırbaş. Features of Dementia Resulting from intracerebral haemorrhage. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Hacer Us, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w