ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 18 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Oksipital hemoraji ile prezente olan moyamoya hastalığı: bir olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(3): 83-86 | DOI: 10.5505/tbdhd.2012.88598

Oksipital hemoraji ile prezente olan moyamoya hastalığı: bir olgu sunumu

Sekan Demir1, Mustafa Tansel Kendirli1, Murat Velioğlu2, Hakan Tekeli1, Turan Doğan1, Mehmet Güney Şenol1, Fatih Özdağ1, Mehmet Saraçoğlu1
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji Servisi, İstanbul
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Servisi, İstanbul

Moyamoya hastalığı, internal karotid arterin distali ile ön ve orta serebral arterlerin proksimalinde stenoz veya oklüzyonlarla seyreden serebrovasküler bir hastalıktır. Nadiren intrakraniyal hemorajiye bağlı geçici veya tekrarlayıcı hemipareziye neden olurken baş ağrısı, konvülziyon, nistagmus, afazi ve ataksi gibi semptomlar da görülebilir. Bu yazımızda baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile acil servisimize başvuran ve radyolojik bulguları oksipital lob hemorajisini gösteren 23 yaşında bayan hastada teşhis edilen bir Moyamoya Hastalığı vakası sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Moyamoya hastalığı, intrakraniyal hemoraji, baş ağrısı, dijital subtraksiyon anjiyografisi-DSA

Presentation of moyamoya disease with occipital hemorrhage: a case report

Sekan Demir1, Mustafa Tansel Kendirli1, Murat Velioğlu2, Hakan Tekeli1, Turan Doğan1, Mehmet Güney Şenol1, Fatih Özdağ1, Mehmet Saraçoğlu1
1Gata Haydarpaşa Education Hospital, Neurology Clinic, İstanbul
2Gata Haydarpaşa Education Hospital, Radiology Clinic, İstanbul

Moyamoya disease is a cerebrovascular disease which is characterized with stenosis and occlusions at the distal part of internal carotid artery and at the proximal part of anterior and middle cerebral arteries. It rarely causes temporary or recurrent hemiparesis due to intracranial hemorrhage while symptoms like headache, convulsion, nystagmus, aphasia and ataxia may also occur. In this paper, we present a case of Moyamoya disease which was diagnosed with a 23 year old female patient who was admitted to our emergency department with headache, nausea and vomiting complaints and whose radiological findings showed occipital lobe hemorrhage.

Keywords: Moyamoya disease, intracranial hemorrhage, headache, digital subtraction angiography-DSA

Sekan Demir, Mustafa Tansel Kendirli, Murat Velioğlu, Hakan Tekeli, Turan Doğan, Mehmet Güney Şenol, Fatih Özdağ, Mehmet Saraçoğlu. Presentation of moyamoya disease with occipital hemorrhage: a case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(3): 83-86

Sorumlu Yazar: Mehmet Güney Şenol, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w