ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
AKUT SEREBRAL İSKEMİLİ HASTALARDA S 100 B SERUM PROTEİN KONSANTRASYONLARI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(2): 41-44

AKUT SEREBRAL İSKEMİLİ HASTALARDA S 100 B SERUM PROTEİN KONSANTRASYONLARI

Ayşe TUNCA1, Yasemin ARDIÇOĞLU2, Bahattin ADAM3, Aslı KÖKTENER4
1Özel Zafer Hastanesi, Nöroloji Bülümü, Ankara
2Özel Mesa Hastanesi, Klinik Biyokimya Bölümü, Ankara
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
4Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç : Bu çalışmanın amacı, akut serebral iskemi tanısı alan hastaların serum S100 B seviyelerinin kronik iskemik lezyonları olan hastalarınki ile karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem : Çalışma grubu olarak alınan 20 akut serebral iskemili hasta, beyin görüntülemelerinde kronik iskemik gliyotik lezyonları olan 20 kontrol grubu hastası ile karşılaştırıldı. Akut serebral iskemili hastalardan inmenin 2,24,48,72. saatlerinde, kontrol grubundan da serebral iskemi tanısı konulduktan sonra S 100 B için kan alındı. S100 B’nın bazal değeri 0,12 µg/L olarak kabul edildi. Bulgular: Akut serebral iskemili hastaların S100 B değerlerindeki yükseklik istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Akut serebral iskemisi ve serebral ödemi olan hastaların 24,48 ve 72. saatlerdeki S100 B değerleri 2. saate göre daha yüksek bulundu. Serebral ödemi olan hastaların ortalama S100 B düzeyleri, olmayanlara göre daha yüksekti. En yüksek değer serebral ödem ve çift olan hastada idi. Sonuç: S100 B protein seviyesinde yükselme santral sinir sistemindeki herhangi bir hasarın göstergesi olabilir. Daha ileri çalışmalarla, proteinin bazal seviyesinin, akut inme sonrası protein seviyesindeki artış ile zamansal korelasyonun netleştirilmesi bu protein değerini akut inme tanısı ve progresyon takibi açısından kullanışlı kılacaktır.

Anahtar Kelimeler: S100B, akut serebral iskemi, kronik serebral iskemi

S100 B SERUM PROTEIN CONCENTRATIONS IN ACUTE CEREBRAL ISCHAEMIA

Ayşe TUNCA1, Yasemin ARDIÇOĞLU2, Bahattin ADAM3, Aslı KÖKTENER4
1
2
3
4

Background: The aim of this study was to compare the serum S100 B values of acute cerebral ischaemia patients with patients with chronic ischaemic lesions. Materials and Methods: Twenty consecutive patients with acute cerebral ischaemia were included the study group and were compared with 20 consecutive patients who had chronic ischaemic gliotic lesions on cerebral images. Sera for S100 B levels were collected from the study group on 2, 24, 48 and 72 hours after stroke onset and from the control group after the diagnosis of old cerebral ischaemia. The base value of S100 B was accepted as 0.12 µg/L. Results: Statistically significant elevation in S100 B values was found in acute cerebral ischaemia patients. The S100 B values of patiens with acute cerebral ischemia and oedema in 24th, 48 th and 72 nd hours were higher than the values in 2 nd hour. Mean S100 B values in cerebral oedema patients were higher. The highest level was in patients with cerebral oedema and shift. Conclusions: Evaluated levels of the protein indicate any cell damage in the central nervous system. With further studies, clearing the basic value of the protein and time related changes after acute stroke would make it a useful marker for the diagnosis and follow-up the progression of acute stroke.

Keywords: S100B, acute cerebral ischaemia, chronic cerebral ischaemia

Ayşe TUNCA, Yasemin ARDIÇOĞLU, Bahattin ADAM, Aslı KÖKTENER. S100 B SERUM PROTEIN CONCENTRATIONS IN ACUTE CEREBRAL ISCHAEMIA. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(2): 41-44
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w