ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 6 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
ANEVRİZMAL KÖKENLİ SUBARAKNOİD KANAMALARDA PROGNOZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(2): 37-41

ANEVRİZMAL KÖKENLİ SUBARAKNOİD KANAMALARDA PROGNOZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Füsun Demirçivi Özer, Kamuran Dönertaş, Hamdi Bezircioğlu, Mehmet Kahraman
İzmir Atatürk Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: 1994-1997 yılları arasında kliniğimizde anevrizmaya bağlı subaraknoid kanama nedeniyle opere edilen 27'si erkek, 38'i kadın toplam 65 hasta prognozda etkin faktörlerin belirlenebilmesi için prospektif olarak izlenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaş sınırları 17-84 arasında değişmekte olup, ortalama 48.88'dir.
BULGULAR: Eksitus oranı %18, günlük aktiviteye dönüş oranı %46'dır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cinsiyetin, başvuru süresinin, mevcut sistemik hastalığın, anevrizma lokalizasyonu, hidrosefali ve intraoperatif anevrizma rüptürünün prognozda istatistiksel olarak etkisinin olmadığı, buna karşılık 65 ve daha yukarı yaşın (p: 0.01), kötü nörolojik skorun (p: 0.01), yoğun subaraknoid kanamamın (p: 0.00), klinik vazospazmın (p: 0.00) ve anevrizmanın 15 mm'den büyük oluşunun (p: 0.00) prognozda etkin faktörler olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Subaraknoid kanama, anevrizma, vazospazm.

FACTORS INFLUENCING PROGNOSIS IN ANEURSYSMAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE

Füsun Demirçivi Özer, Kamuran Dönertaş, Hamdi Bezircioğlu, Mehmet Kahraman
İzmir Atatürk State Hospital, Neurosurgery Clinic, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Sixty-five patients who underwent surgery for aneurysmal subaracnoid hemorrhage (SAH) between 1994-1997 were evaluated prospektively for determining the factors contributing prognosis.
METHODS: There were 37 male and 38 female patients died and 46% exhibited a complete recovery.
RESULTS: There was not found a relationship between outcome and some factors such as gender, the interval from SAH until admission, preexiting medical condition, localisation of aneurysm, hydrocephalus and operative rupture whereas age older than 65 years old, poor neurogical state, dense amount of SAH on CT scan, and the size of aneurysm more than 15 mm were found as factors prognostic for poor outcome.
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: Subaraknoid hemorrhage, aneurysm, vasospasm.

Füsun Demirçivi Özer, Kamuran Dönertaş, Hamdi Bezircioğlu, Mehmet Kahraman. FACTORS INFLUENCING PROGNOSIS IN ANEURSYSMAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(2): 37-41

Sorumlu Yazar: Füsun Demirçivi Özer
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w