ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 16 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Beyin damar hastalarında in vitro aspirin direnci ve belirleyicileri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(3): 77-83

Beyin damar hastalarında in vitro aspirin direnci ve belirleyicileri

Levent Güngör1, Serpil Kıroğlu Yön1, Sevinç Sultansuyu2, Davut Albayrak2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Anabilim Dalı, Samsun

AMAÇ: Aspirin iskemik beyin damar hastalığı sekonder proflaksisinde etkinliği kanıtlanmış ve yaygın olarak kullanılmakta olan bir ilaçtır. Hastaların yaklaşık %10-20’si aspirin kullanmasına rağmen rekürren iskemik inme geçirirler. Yeterli doz ve uyumda ASA kullanılmasına rağmen siklooksijenaz aracılı trombosit aktivasyonunun inhibe
olmaması durumuna aspirin direnci denir. Bu çalışmada beyin damar hastalarında aspirin direnci sıklığı ve aspirin direncinin ilişkili olduğu klinik faktörler araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışma için, kliniğimize başvuran ve beyin damar hastalığı nedeniyle aspirin verilmesi
planlanan 154 hastanın tedavi başlangıcında yapılan in vitro tam kan empedans agregometri test sonuçları incelenmiştir. Trombosit fonksiyonu “multiplate” analizör ile değerlendirilmiştir. Bu hastalardaki yaş, cinsiyet ve eşlik eden hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, koroner arter hastalığı, atrial fibrilasyon varlığı ve sigara kullanımı gibi durumlarla aspirin direncinin ilişkisi istatistik olarak araştırılmıştır.
BULGULAR: Yüz elli dört hastanın yedisinde (%4,5) aspirin direnci tespit edilmiştir. Aspirin direnci ile araştırılan klinik parametrelerden hiçbirisi arasında istatiksel anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır.
SONUÇ: Aspirin direnci sıklığı bu inmeli hasta populasyonunda literatürde birdirilenden daha düşük bulunmuştur. Multiplate analizör bunu göstermede duyarlı bir yöntem olabilir. Bugüne dek bildirilmiş mevcut veriler ışığında, aspirin direncinin nöroloji klinik pratiğindeki anlamı ve direnç saptanan hastalarda nasıl bir uygulama yapılacağı ise
cevaplanmayı bekleyen sorulardır.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, aspirin direnci, tam kan empedans agregometrisi.

In vitro aspirin resistance and predictors among stroke patients

Levent Güngör1, Serpil Kıroğlu Yön1, Sevinç Sultansuyu2, Davut Albayrak2
1Ondokuz Mayıs University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Samsun
2Ondokuz Mayıs University Faculty Of Medicine Department Of Pediatric Heamatology, Samsun

OBJECTIVE: Aspirin has a widespread usage for the secondary prophylaxis of ischemic cerebrovascular diseases with proven efficacy. However, 10-20% of the patients experience a second stroke while using aspirin. The unsuccessful inhibition of
platelet activation induced by cyclo-oxygenase is described as aspirin resistance. In this study, we aimed to demonstrate the incidence of aspirin resistance among cerebrovascular patients and the clinical factors correlated.
METHODS: The results of whole blood impedance aggregometry tests of 154 patients with cerebrovascular disease were examined at the beginning of the aspirin treatment. In vitro platelet function is tested by using multiplate analyser. Any correlation between age, gender and the presence of hypertension, diabetes, hyperlipidemia, coronary
heart disease, atrial fibrillation and smoking was investigated.
RESULTS: Seven of the 154 patients had aspirin resistance (4,5%). No statistically significant correlation was observed between aspirin resistance and any of the clinical parameters investigated.
CONCLUSION: Aspirin resistance is rare among stroke patients in contrast with the published literature. Multiplate analyser may be efficacious to determine the aspirin resistance. According to the published data untill today, the unanswered questions were the clinical significance of the aspirin resistance and what kind of antithrombotic medications should be preferred for patients with aspirin resistance.

Keywords: Ischemic stroke, aspirin resistance, whole blood impedance aggregometry.

Levent Güngör, Serpil Kıroğlu Yön, Sevinç Sultansuyu, Davut Albayrak. In vitro aspirin resistance and predictors among stroke patients. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(3): 77-83

Sorumlu Yazar: Levent Güngör, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w