ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 11 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
KAROTİD ARTER İNTİMA-MEDİA KALINLIGINDAKİ ARTIŞ ORTA SEREBRAL ARTER AKIM PARAMETRELERİNİ ETKİLEYEBİLİR Mİ? [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(2): 75-80

KAROTİD ARTER İNTİMA-MEDİA KALINLIGINDAKİ ARTIŞ ORTA SEREBRAL ARTER AKIM PARAMETRELERİNİ ETKİLEYEBİLİR Mİ?

Birsen ÜNAL0, Gülşah BADEMCİ0, Yasemin K. BİLGİLİ0

Amaç: Ana karotid arter (CCA) intima-media kalınhğı'ndaki (lMK) artışın CCA ve orta serebral arter (MCA) akım parametreleri üzerindeki olası etkisi değerlendirildi. Yöntem: Çalışmaya sonografik olarak CCA'da plak saptanmayan 72 kadın, 54 erkek olgu alındı. CCA'nın uzun eksen görüntüsü üzerinde ön ve arka duvarlardan 3'er kere lMK ölçülerek ortalaması hesaplandı. CCA ve MCA Doppler spektrumları üzerinde, pik sistolik hız (PSV), diastol sonu hızı (EDV), zaman ayarlamalı maksimum hız (TAMAX), pulsatilite (Pi) ve direnç indeksleri (RI) ölçüldü. Yaş grupları arasındaki farklar ANOVA ve Kruskal Vallis testleri, lMK ve yaş ile Doppler parametreleri arasındaki ilişki Pearson testi, yaş ve lMK'nın Doppler parametreleri üzerine etkisi regresyon analizi ile, kadın ve erkek olguların bulguları t testi ile değerlendirildi. Bulgular: lMK, CCA ve MCA akım parametreleri yaşa bağlı değişim gösterdi. Genel olarak yaşla birlikte lMK'da arhş, PSV ve EDV'de azalma saptandı. RI ve Pi önce düşüş, ve yaşın ilerlemesi ile artış gözlendi. Yaşın bu parametreler üzerinde belirleyici etkisi olduğu, lMK'nın ise belirgin etkisi olmadığı anlaşıldı. Kadın olgularda PSV ve TAMAX daha yüksek, R1 ve Pi ise daha düşük bulundu. Sonuç: lMK, yaşla birlikte doğrusal bir artış göstermektedir. Bu nedenle lMK artışının fizyolojik bir değişimi yansıttığı düşünülmüştür. Yaş MCA ve CCA akımhızları üzerinde bağımsız bir etki gösterirken, !MK, CCA ve MCA akım parametrelerini direk olarak etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler: Ana karotid arter, Orta serebral arter, Doppler ultrasonografi, intima media kalınlığı, akım parametreleri

DOES INTIMA-MEDIA THICKNESS AFFECT MIDDLE CEREBRAL ARTERY BLOOD VELOCITY

Birsen ÜNAL0, Gülşah BADEMCİ0, Yasemin K. BİLGİLİ0

Objective: We aimed to evaluate whether the intima-media thickness (IMT) of common carotid artey (CCA) affects the Doppler parameters (Dp) of middle cerebral artery (MCA) and CCA. Method: From 72 female and 54 male subjects, with no sonographically detectable plaques on CCA, CCA IMT was measured three times both from near and far walls on the longitudinal images, and mean value was calculated. From the Doppler spectrums of CCA and MCA, peak systolic (PSV), end diastolic (EDV), time avaraged maximum velocities (TAMAX), pulsatilty (Pi) and resistance indexes (RI) were measured. ANOVA and Kruskal Vallis tests were used to evaluate differences between age groups, Pearson test for the relation between the IMT and Doppler parameters and between age and Dp, lineer regression analyses for evaluation of the effect of age and IMT on Dp and t test for gender differences. Result: IMT, CCA and MCA flow parameters showed age dependent changes. in general IMT increased, PSV and EDV decreased; Pi and R1 decreased initially, and increased with advancing age. Age, but not IKT, was found as an independent factor effecting Dp. PSV and T AMAX were higher, and RI and Pi were lower in female subjects. Conclusion: IMT increases lineerly with advancing age, so it was thought asa physiologic phenomenon. The CCA intimamedia thickening does not effect the CCA and MCA Dp.

Keywords: Common carotid artery, Middle cerebral artery, Doppler ultrasound, Intima media thickness, Flow parameters

Birsen ÜNAL, Gülşah BADEMCİ, Yasemin K. BİLGİLİ. DOES INTIMA-MEDIA THICKNESS AFFECT MIDDLE CEREBRAL ARTERY BLOOD VELOCITY. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(2): 75-80
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w