ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 24 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Seksen Yaş Üstü Hastalarda Supraaortik Stentleme Tecrübelerimiz [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(2): 52-57 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.97658

Seksen Yaş Üstü Hastalarda Supraaortik Stentleme Tecrübelerimiz

Yusuf İnanç1, Serhan Yıldırım2, Semih Giray1, Ertan Karaçay3
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kocaeli
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: İnme her yaşta görülebilir, ancak çoğunlukla yaşlılarda ortaya çıkar. Bütün dünyada nüfusun giderek yaşlanması, bu yaş grubunda inme için primer ve sekonder koruma tedbirlerinin önemini artırmaktadır. Seksen yaş ve üstü kişilerin de %10’unda karotis arter stenozu olduğu saptanmıştır.Amacımız supraaortik stentleme yapılan 80 yaş üstü hastaların klinik verilerini ve sonuçlarını paylaşmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 2014-2017 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Nöroloji Kliniği’nde stent takılan 80 yaş üstü 25 hastanın bilgileri retrospektif olarak incelendi.Hastaların vasküler risk faktörleri belirlendi. Semptomatik karotis arter dalığı (>%50) ve vertebral arter darlığı (>%60) olan hastalara stentleme uygulandı sonrasında gözlenen vasküler komplikasyon ve klinik bulgular kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya 25 hasta dahil edildi. Bu hastaların 15’i (%60) erkek, 10’u (%40) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 81,33±1,63 olarak saptandı. Hastaların %40 da geçirilmiş iskemik inme veya GİA, %36 da hipertansiyon (HT), %20 de koroner arter hastalığı (KAH), %8 hiperlipidemi (HL), %8 diabetes mellitus izlendi.Toplamda 25 hastaya 31 defa stent uygulaması yapıldı.İşlem sırasında 1 (% 4) hastada asistol, 4 (% 16) hastada bradikardi gelişti, 1 (% 4) hastada stentle ipsilateral bir orta serebral arter (MCA) dalı enfarktüsü vardı. Reperfüzyon kanaması herhangi bir hastada görülmedi. 2 (% 8) hastada ensefalopati ve 24 saatten az süren ajitasyon gözlendi. Hipotansiyon 8 (% 32) hastada ve 12 (% 48) hastada 24 saatten kısa süren baş ağrısı belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak 80 yaş üstü hastalarda supraaortik stentleme, uygun vaka seçildiği takdirde komplikasyon oranının düşük olduğu bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Stentleme, seksen, subraaortik.

Supra-aortic Stenting Experiences in Over Eighty Year Old Patients

Yusuf İnanç1, Serhan Yıldırım2, Semih Giray1, Ertan Karaçay3
1Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department Of Neurulogy, Gaziantep, Turkey
2Health Sciences University, Derince Research and Training Hospital, Neurology Clinic, Kocaeli, Turkey
3Health Sciences University, Antalya Research and Training Hospital, Neurology Clinic, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: Stroke is a common disease at any age but it is mostly seen in older population. Increasing aging of the population all over the world boostes importance of primary and secondary prevention measures for stroke. Carotid artery stenosis is observed in 10% of people over 80 years of age. Our aim is to share the clinical results and outcomes of patients over 80 years of age who underwent supraaortic stenting.
METHODS: In this study we examined retrospectively 25 patients which are over 80 years of age and underwent supra-aortic stenting between January 2014- January 2017 in Gaziantep University Neurology Clinic. Patients were examined for vascular risk factors. Patient with symptomatic carotid artery (>50%) and vertebral artery stenosis (>60%) underwent stenting. Vascular complications and clinical results are recorded
RESULTS: Twenty-five patients were included in study. 15 (60%) of these patients were male and 10 (40%) were female. The mean age of the patients was 81.33 ± 1.63. 40% of patients had previous stroke history or transient ischemic attack (TIA), 36% of them had hypertension (HT), 20% of them had coronary artery disease (CAD), 8% of them had hyperlipidemia (HL) and 8% of them had diabetes mellitus (DM). 25 patients applied 31 stenting. 1 (4%) patient had periprocedural asystole and 4(16%) patients had periprocedural bradycardia. There was an infarction of the middle cerebral artery (MCA) ipsilateral to the stent in 1 (4%) patient. Reperfusion bleeding did not occur in any patient. 2 (8%) patients had post-procedural encephalopathy and agitation lasting shorter than 24 hours. Hypotension was observed in 8 patients (32%). Twelve (48%) patients had post-procedural headache lasting shorter than 24 hours.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Supra-aortic stenting in patients over 80 years of age is a treatment modality in which the complication rate is low if the appropriate case is selected.

Keywords: Stenting, eighty, supraaotic.

Yusuf İnanç, Serhan Yıldırım, Semih Giray, Ertan Karaçay. Supra-aortic Stenting Experiences in Over Eighty Year Old Patients. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(2): 52-57

Sorumlu Yazar: Yusuf İnanç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w