ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 17 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Bir nörobruselloz olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(2): 73-76 | DOI: 10.5505/tbdhd.2011.98698

Bir nörobruselloz olgusu

Esra Okuyucu, Serkan Yılmazer, Havva Özlem Dede, İsmet Melek, Taşkın Duman
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Hatay

Brusella, klinik önemi morbiditesinin ağırlığından ve pek çok farklı klinik formda ortaya çıkabilmesinden kaynaklanan bulaşıcı bir hastalıktır. Nörobruselloz; kranial sinir patolojileri, optik staz, menenjit, myelit, radikulopati, periferik nöropati tabloları görülebilir ya da klinik tablo değişik kombinasyonlarla şekillenebilir. Olgumuzun, 69 yaşında bayan hasta, şikayetleri 3 yıl önce bel ağrısı ile başlamış. Son 1 yıldır ayakta desteksiz duramamaktaydı. Kranial MRI’da bilateral periventriküler beyaz cevherde kronik iskemik değişiklikler, sağ serebellar hemisferde ansefalomalezik alan saptandı.
Hastanın tanıya yönelik araştırmalarında Brusella tüp agglütinasyon 1/160 (+) olarak bulundu. Nörobruselloza yönelik tedavi sonucunda klinik düzelme gözlemlendi. Nörobruselloz, farklı klinik formlarda kendini gösterebilen bir çok durumun ayırıcı tanısında dikkate alınması gereken bir klinik tablodur.

Anahtar Kelimeler: nörobruselloz, inme, paraparezi, bruselloz, polinöropati

A case of neurobrucellosis

Esra Okuyucu, Serkan Yılmazer, Havva Özlem Dede, İsmet Melek, Taşkın Duman
Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Hatay

Causing serious morbidities and having so many different clinic formes are the clinical importances of brucellosis, which is a zoonotic infections. Neurobrucellosis, can appear with cranial nerve pathologies, optic stasis, menengitis, myelitis, radiculopathy, periferic neuropathy etc. The case is the woman who is 69 years old. Her complaints began as
lumbar pain 3 years ago. She has not been able to stand unaided for a year. In the periventricular white matter chronic ischemic lessions, and in the right serebellar hemisfer an encephalomalasia were determined in the kranial MRI. Brucella
tube agglitunation was 1/160(+). Clinic remission observed after neurobrucellosis treatment. The neurobrucellosis is a manifestation that can appear in a lot of different clinic formes; and it requires attention in the differential diagnoastics of several diseases.

Keywords: neurobrucellosis, stroke, paraparesis, brucellosis, polyneuropathy

Esra Okuyucu, Serkan Yılmazer, Havva Özlem Dede, İsmet Melek, Taşkın Duman. A case of neurobrucellosis. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(2): 73-76

Sorumlu Yazar: Havva Özlem Dede, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w