ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 29 Issue : 2 Year : 2024


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Mekanik trombektomi uygulanan hastalarda anjiografik parametreler ile radyasyon dozu arasındaki ilişki [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(2): 84-88 | DOI: 10.5505/tbdhd.2023.24855

Mekanik trombektomi uygulanan hastalarda anjiografik parametreler ile radyasyon dozu arasındaki ilişki

Çetin Kürşad Akpınar1, Hasan Doğan1, Berkhan Topaktaş2, Şüheda Çalak1, Ali İhsan Yardım1, Fatih Çekim1
1Samsun Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun
2Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Amasya

GİRİŞ ve AMAÇ: Büyük damar oklüzyonu olan akut iskemik inme hastalarında uygulanan mekanik trombektomi (MT) işleminde maruz kalınan radyasyon, hem hasta hem Girişimsel nöroloji uzmanı için riskler oluşturmaktadır. Bu çalışmada; MT uygulanan hastaların maruz kaldığı radyasyon dozu ile anjiografik parametreleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2022 Ocak ve 2022 Aralık tarihleri arasında mekanik trombektomi uygulanan 101 olgu prospektif olarak kaydedilip retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik veriler, damar açılma dereceleri, iyi (mRS 0-2) veya kötü (mRS 3-6) klinik sonlanım, anjiografik işlem süreleri ve işlem süresince maruz kalınan radyasyon dozları kaydedilmiştir.
BULGULAR: Ortalama yaş 69,9±13,4 yıl, başvuru Ulusal sağlık inme ölçeği (NIHSS) ortalaması 15,2±5,1 idi. Kasık ponksiyon ile tıkalı damar açılma zaman ortalaması 25,1±15,2, trombektomi geçiş sayı ortalaması 2,1±1,6 ve Radyasyon dozu ortalaması 878,6±555,6 miligraydi. Geçiş sayısı ile hastanın maruz kaldığı radyasyon dozu arasında anlamlı, hafif derecede pozitif korelasyon saptandı (r: 0,196, p<0,05). Kasık ponksiyonu ile tıkalı damarın açılması arasındaki zaman ve hastanın maruz kaldığı radyasyon dozu arasında anlamlı, orta derecede pozitif korelasyonasyon saptandı (r: 0,416, p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anjiografik müdahale sırasında maruz kalınan radyasyon dozu hem hekim hem de hasta için çok önemlidir. Kaliteli görüntüyü elde edebileceğimiz optimum anjiografik dozlar belirlenmelidir. İlk geçişte tam rekanalizasyon (mTICI3) hem iyi klinik sonlanım (mRS 0-2) hem de hastanın daha az radyasyona maruz kalmasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mekanik trombektomi, radyasyon, akut inme.

The relationship between angiographic parameters and radiation dose in patients undergoing mechanical thrombectomy

Çetin Kürşad Akpınar1, Hasan Doğan1, Berkhan Topaktaş2, Şüheda Çalak1, Ali İhsan Yardım1, Fatih Çekim1
1Samsun University, Samsun Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Samsun, Türkiye
2Amasya University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Amasya, Türkiye

INTRODUCTION: Radiation exposure during mechanical thrombectomy (MT) procedure in acute ischemic stroke patients with large vessel occlusion poses risks for both the patient and the neurointerventionalists. In this study, we evaluated the relationship between radiation dose and angiographic parameters in patients undergoing MT.
METHODS: 101 patients who underwent mechanical thrombectomy between January 2022 and December 2022 were prospectively enrolled and retrospectively evaluated. Demographic data, degree of vessel recanalization, good (mRS 0-2) or poor (mRS 3-6) clinical outcome, angiographic procedure times, and radiation dose exposure during the procedure were recorded.
RESULTS: The mean age was 69.9±13.4 years and the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score at presentation was 15.2±5.1. The average time interval from groin puncture to occluded vessel recanalization was 25.1±15.2 minutes, the mean number of passes was 2.1±1.6, and the mean radiation dose was 878.6±555.6 milligrays. There was a significant, mild positive correlation between the number of passes and the radiation dose to which the patient was exposed (r: 0.196, p<0.05). There was a significant, moderate positive correlation between time to recanalization of the occluded vessel from groin puncture and the radiation dose to which the patient was exposed (r: 0.416, p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Radiation dose exposure during stroke neurointervention is very important for both neurointerventionalists and patients. Optimum angiographic doses should be determined to obtain suffiecient image quality. First-pass effect and complete recanalization (mTICI3) should be targeted for not only to attain good clinical outcome (mRS 0-2) but also reduce patient exposure to radiation.

Keywords: Mechanical thrombectomy, radiation, acute stroke.

Çetin Kürşad Akpınar, Hasan Doğan, Berkhan Topaktaş, Şüheda Çalak, Ali İhsan Yardım, Fatih Çekim. The relationship between angiographic parameters and radiation dose in patients undergoing mechanical thrombectomy. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(2): 84-88

Sorumlu Yazar: Hasan Doğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w