ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113

Yazarlara Bilgi/Yayın Kuralları

Yazarlara Bilgi/Yayın Kuralları

 1. GENEL BİLGİLER
  Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği’nin yayın organıdır. Hakemli, bilimsel bir dergidir. Sinir sisteminin damar hastalıkları ve bağlantılı alanlarında; Nöroloji, Nöroşirurji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İç hastalıkları, Nöro-otoloji, Nöro-oftalmoloji, Damar Cerrahisi, Radyoloji, Nükleer Tıp, Anestezi, Acil tıp, Halk Sağlığı, Fizyoloji, Nöropatoloji ve Nörofizyoloji bilim dallarından gelen yazıları yayınlar. Beyin Damar Hastalıkları, Girişimsel nöroloji, Vasküler nöroloji, Nörolojik yoğun bakım, İnme epidemiyolojisi, İnmede sekonder koruma, Akut inme tedavisi, Endovasküler tedavi derginin özel ilgi alanıdır.
  Dergide, gerek klinik gerekse temel incelemeler sonucunda elde edilen özgün araştırma, kısa rapor, olgu bildirisi, tıp haberi, editöre mektup, temel bilgiler ve derleme niteliklerine uygun yazıları yayınlar.
  Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılar Grammarly ve iThenticate intihal engelleme programı ile kontrol edilir. İntihal taraması sonucuna göre yazılar reddedilebilir. İntihal tespit edilmesi halinde, ilgili kurumlara yazarlar hakkında ihbar yapılabilir. Bu durumda yazarlar sorumlu kurumlara çalışmalarının ham sonuçlarını teslim etmek zorunda kalabilir.
  Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır (http://tdk.org.tr). Anatomik terimlerin Latinceleri kullanılmalıdır. Gündelik tıp diline yerleşmiş terimler ise okundukları gibi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. İngilizce veya başka bir yabancı dildeki şekli ile yazılan terimler tırnak içinde belirtilmelidir.
  Yayınlanması amacıyla gönderilen yazılar Uluslararası Tıp Dergi Editörleri Komitesi (ICMJE) tarafından oluşturulan ve güncellenen, Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gereken Standartlara (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals Editors) uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.
  Yayına kabul edilen ya da yayınlanan yazıların telif hakkı tamamen dergiye aittir, ancak derginin yayın politikası açık erişimli dergi olması şeklindendir. Derginin web sayfası üzerinden yayınlanmış olan tüm makaleler, kişi ya da kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak erişilebilir ve saklanabilir. Makalelere ya da dergiye kısmen ya da tamamen abonelik söz konusu olmadığı gibi, başvuru işlemleri sırasında ve makalelerinin yayınlanması için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Dergimize yazı gönderen araştırmacılar, yazılarının yayına kabul edilmesi ile birlikte bu şartları da kabul etmiş sayılırlar.
  Yazıların derlemeler hariç tüm yazılar için geliş tarihleri ve kabul ediliş tarihleri makalenin yayımlandığı sayıda belirtilir.
  Dergi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanır.

 2. GENEL KOŞULLAR
  Dergiye gönderilen yazıların daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış ya da eş zamanlı yayınlanmak üzere başka bir dergiye sunulmamış olması koşulları aranır. Daha önce kısmen tebliğ edilmiş ya da doktora, uzmanlık vb. tezleri ile ilgili olan yazılar, bu durumun başlık sayfasında dipnotu olarak belirtilmesi kaydı ile kabul edilebilir.
  Bir yazının yayınlanabilmesi için editör(ler) tarafından gerektiği şekilde incelenip ya da hakemlere incelettirilip; gerek yazı düzeni gerekse içerik bakımından uygun görülmesi gerekmektedir. Yazarlar, yazının değerlendirme için gönderilmesini önerdikleri hakemleri bildirebilirler. Dergiye gelen yazılar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Daha sonra ilgili konuya uygun, çalışma ile bağlantısı olmayan en az 2 hakeme gönderilir. Bu hakemler dergi danışma kurulu üyelerinden olabileceği gibi, danışma kurulunda yer almayan kişiler de olabilir. Hakemlere gönderilen yazıda yazar(lar)ın kimliklerini ya da kurum belirten bilgiler yer almaz. Ayrıca yazılar gerekli görüldüğünde istatistik yönünden üçüncü bir hakem tarafından da incelenir. Hakemlerin verdikleri karar doğrultusunda yazının kabul edilip edilmeyeceği baş editör tarafından karara bağlanır. Yazarlara gönderilen olumlu ya da olumsuz düzeltme gerektiren hakem raporlarında da hakem kimliği yer almaz. Editör yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme, biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir.
  Araştırmalara yapılan her türlü finansal yardım ve diğer desteklerin alındığı kişi ve kuruluşlar beyan edilmeli ve çıkar çatışmasıyla ilgili durumlar Çıkar Çatışması başlığı altında açıklamalıdır. Ayrıca, birden fazla yazarlı makalelerde yazarların hepsinin, çalışmanın oluşturulmasında aldığı rol ve görev dağılımı da belirtilmelidir (Cerrahi ve Tıbbi Uygulamalar, Konsept, Tasarım, Veri Toplama veya İşleme, Analiz veya Yorum, Literatür Taraması, Yazma).
  Makalelerde isim sahibi yazarların aşağıdaki, uluslararası kabul görmüş iki kriterden en az birine sahip olmasını beklemektedir:
  Çalışmanın projelendirilmesinde, verilerin elde edilmesinde, analizinde veya yorumlanmasında katkının olması,
  Makalenin yazımı veya entelektüel gelişimi konusunda önemli katkısının olması.
  Yazarların hepsinin makalenin son halinde hemfikir olması gerekmektedir.
  Ayrıca, makale yazarlarının hepsinin çalışmanın doğruluğu, özgünlüğü ve bütünlüğüne onayının olması gerekmektedir.

  KAYNAKLAR: Yazı içinde geçiş sırasına göre parantez içinde numaralanan kaynaklar aşağıda verilen örnekler dikkate alınarak Index Medicus’taki kalıplara uygun olarak yazılmalıdır. Kişisel görüşmeler yada yayınlanmamış çalışmalar kaynak olarak gösterilmemelidir. Henüz yayınlanmamış veriler ve çalışmalar kaynaklar bölümünde yer almamalıdır. Konu ile ilgili tek kaynak bildiri özeti ise kullanılmalı, bunun dışında bildiri özetleri kaynak olarak kullanılmamalıdır. Kaynaklarda yer alan yazıların yazarları 3 yazar ve altında ise tümü belirtilmeli; daha fazla yazarlı kaynaklarda, ilk 3 yazar ismi yazıldıktan sonra “et al.” veya “ve ark.” şeklinde kısaltma yapılmalıdır. Dergi isimleri Index Medicus’takine uygun olarak kısaltılmış olarak kullanılmalıdır. Index Medicus’ta yer almayan dergiler için kısaltma kullanılmamalıdır (ayrıca bkz. International Committee of Medical Journal Editors: Uniform requiretments for manuscripts sumbitted to biomedical journals. Br Med J 1988; 296(1): 401-405).
  Kaynak yazımında EndNote kaynak yönetim programını kullananlar Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi'nin EndNote stilini bu linkten indirebilirler (REF 80340); https://endnote.com/style_download/turkish-journal-of-cerebrovascular-diseases/

  Örnekler
  Periyodikler: Seidel G, Kaps M, Dorndorf W, et al. Trancranial color-coded duplex sonogrphy of intracerebral hematomas in adults. Stroke 1993; 24(1): 1519-1527.
  Editör(ler)ce hazırlanmış Kitaptan Bölüm: Lambert CD. Neurological manifestation of acquired cardiac disease and dysrhythmias. In: Aminoff MJ ed. Neurology and General Medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1989; 69-83.
  Kitap(monografi): Kayaalp SO. Tıbbi Farmakoloji. Cilt I. 3. Baskı. Ankara: Ulucan Matbaası, 1984; 35-52.

  TABLOLAR VE ŞEKİLLER: Tablolar, şekil, grafik ve resimler metin içinde atıfta bulunulan sıraya göre numaralandırılmalıdır. Tablolar, şekil, grafik ve resimlerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir. Her tablo ayrı bir sayfaya çift aralıklı şekilde hazırlanmış olmalıdır. Her bir tabloya kısa bir başlık verilmelidir. Açıklamalar başlıkta değil, dipnotlarda yapılmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Dipnotlar için sırasıyla şu semboller kullanılmalıdır: (*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡). Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğuna emin olunmalıdır. Şekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya fotoğraflanmalı, dijital olarak kaydedilirken fotoğraf kalitesinde olmalıdır. Şekiller ve grafiklerin JPEG ya da TIF formatında yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi) görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları gönderilmeli ve göndermeden önce bu dosyaların görüntü kaliteleri bilgisayar ekranında kontrol edilmelidir. Röntgen, BT, MRG filmleri ve diğer tanısal görüntülemeler ve patolojik örneklerin fotoğrafları genelde 127-173 mm boyutlarında yüksek kalitede (en az 300 dpi) gönderilmelidir. Resimlerin üzerindeki harfler, sayılar ve semboller açık ve tüm makalede eşit, yayın için küçültüldüklerinde bile okunabilecek boyutlarda olmalıdır. Resimler mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Eğer hasta(lar)nın fotoğrafı kullanılacaksa, ya hasta(lar) fotoğraftan tanınmamalı ya da hasta(lar) veya yasal olarak hasta(lar)dan sorumlu yakınından yazılı izin alınmalıdır. Ayrı bir sayfadan başlayarak şekiller, grafikler ve resimler için alt yazılar ve dipnotlar çift aralıklı olarak ve numaralar ile hangi şekle karşı geldikleri belirtilerek yazılmalıdır. Semboller, oklar, sayılar ya da harfler şeklin parçalarını belirtmek için kullanıldığında, dipnotlarda her biri açıkça tanımlanmalıdır. Makale yazarları; eğer makalede daha önce yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, şekil, grafik, resim vb. varsa, yayın hakkı sahibi ve yazarlardan yazılı izin almak ve bunu belirtmek durumundadır.

 3. ETİK KURALLAR
  Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına (http://www.wma.net/en /30publications/10policies/b3/index.html) uymayı prensip olarak kabul eder. Bu nedenle insanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda, yazının Gereç ve Yöntem/Hastalar ve Yöntem kısmında bu prensiplere uygun olarak çalışmanın yapıldığı (Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir) ve etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Sözlü etik onay alınmıştır ifadesi kullanılmamalıdır. Çalışmanın yapıldığı hasta veya gönüllüler bilgilendirilerek onayları alınmalı ve bu durum makalenin Gereç ve Yöntem/Hastalar ve Yöntem kısmında yazılmalıdır. Herhangi bir görsel medyanın kullanımı ile hastanın kimliğinin açığa çıkması durumunda, hastalar veya ebeveynlerinden/vasilerinden izin alınmasını gereklidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının Gereç ve Yöntem kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir.
  Etik kurul onayının bir örneği sisteme yüklenmelidir.
  Yapılan çalışmada, ticari firma ya da firmaların katkısı olup olmadığı; varsa katkının biçimi (verilerin toplanması, veri analizleri, yazının yazım aşamasında tartışmalara katılımı vb) hakkında yazarlar tarafından bilgi verilmelidir. Çalışma, bilimsel kuruluş(lar) tarafından desteklenmiş ise belirtilmelidir.
  Dergiye gönderilen yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu, yayın kurallarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltilmek üzere yazarına geri göndermek ve biçimsel olarak düzenlemek yetkisindedir. Kabul edilmeyen yazılar (orijinal şekil, çizim, resim ya da fotoğraf haricinde) yazarına iade edilmez. Yazarlar gönderdikleri yazıların kopyasını saklamalıdırlar.
  İncelemeye sunulan araştırmada olası bir bilimsel hata, etik ihlal şüphesi veya iddiasıyla karşılaşılırsa, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi verilen yazıyı destek kuruluşların veya diğer yetkililerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Bu dergi sorunun düzgün biçimde takip edilmesi sorumluluğunu kabul eder ancak gerçek soruşturmayı veya hatalar hakkında karar verme yetkisini üstlenmez.

 4. YAZILARIN HAZIRLANIŞI
  TÜM YAZILAR İÇİN:
  Makaleler sadece çevrimiçi (online) olarak kabul edilmektedir (https://www.journalagent.com/tbdhd/). Yayın metni IBM uyumlu bilgisayar programında (Microsoft Windows, en az Word 98) hazırlanmış olmalıdır. Sayfalara başlık sayfasından başlayarak sırayla numara verilmelidir. Numaralar sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır. Tüm yazılarda aşağıdaki (a, b, c, ile belirtilen) bölümler bulunmalıdır.

  a) Yazar bilgi sayfası: Yazının başlığı, yazarların ad ve soyadları, ORCID bilgileri, varsa en son akademik ünvanları, çalıştıkları kurum, makaleye katkıları (Yazar Katkı Oranları: Cerrahi ve Tıbbi Uygulamalar: (örn; AA, SM), Konsept, Tasarım, Veri Toplama veya İşleme, Analiz veya Yorum, Literatür Taraması, Yazma), iletişim kurulacak yazarın adı, soyadı, mektup adresi, telefon numarası ve e-posta adresi bulunmalıdır. Yazarlar, yazının gönderilmesini önerdikleri hakem(ler)in ad-soyad, mektup adreslerini ve varsa e-posta adreslerini bu sayfaya yazmalıdırlar. Yazının daha önce bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu ve gönderilen yazıya tüm yazarların onay verdiğini bildiren, makaledeki isim sırasına uygun biçimde yazarlarca imzalanmış bir telif hakkı devir formunun sisteme "online" olarak kaydedilmesi (https://www.journalagent.com/tbdhd/) ile eş zamanlı olacak şekilde scanner ile taranarak e-posta yolu ile bdhd@bdhd.org.tr adresine gönderilmelidir. Ek olarak, sisteme makalede yer alan tüm yazarların ORCID numaraları eklenmelidir.

  b) Ek bilgi sayfası: Ticari firma desteği, bilimsel kuruluşların desteği, yazıya destek olan diğer sağlık çalışanları ya da çok merkezli çalışma ise çalışmaya katılan merkezler ve katılımcıların listesi yazılmalıdır. Çalışma, daha önce bir kongre ya da sempozyumda bildiri olarak sunulmuş ise bu sayfada belirtilmelidir. Ek olarak, çıkar çatışması bildirimi bu alanda yapılmalıdır.

  c) Başlık sayfası: Başlık sayfasında yazının içeriğini en iyi şekilde yansıtan tam bir başlık (Türkçe ve İngilizce) ve kısa başlık bulunmalıdır. Index medicus’a uygun en az 3 adet anahtar kelime (Türkçe ve İngilizce) bulunmalıdır. Yazının aşağıda belirtilen tiplerden biri olduğu belirtilmelidir (örnek; olgu bildirisi, araştırma makalesi, derleme vb.).
  Makalede kullanılan kısaltmalar uluslararası kabul edilen şekilde olmalı, ilk kullanıldıkları yerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmelidir. Tüm metin boyunca kısaltılmış şekil kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için "Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır (http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/)" kaynağına başvurulabilir.
  Editöre mektup ve klinik görünüm dışındaki tüm yazı türlerinde Türkçe (ÖZ) ve İngilizce (ABSTRACT) yer almalıdır. Öz bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kaynak, şekil, tablo ve atıf yer almamalıdır. 250 kelimeyi aşmamalıdır.
  Her makale tipi için Index medicus’a uygun en az 3 adet anahtar kelime (Türkçe ve İngilizce) bulunmalıdır.

  OLGU BİLDİRİLERİ
  Olgu sunumlarında yalnızca olgunun getirdiği yeni ve temel gerçek belirtilmelidir. Olgu bildirileri tablo ve şekiller dahil 2000 kelimeyi aşmamaya özen gösterilmelidir. Hakem denetlemesinden geçerler. Makalede sözü edilen Olgu(lardan) imzalı onam alınmış olmalı ve bu bilgi mutlaka metin içinde belirtilmelidir.

  KISA RAPOR
  Üç ve daha fazla olgu içeren olgu sunumlarını içermektedir. Tablo ve şekiller dahil toplam 3000 kelimeyi aşmamaya özen gösterilmelidir. Hakem denetlemesinden geçerler.

  EDİTÖRE MEKTUP
  Dergide yayınlanmış yazılar ile ilgili eleştiri ya da katkı anlamında kaynaklar dahil 1000 kelimeyi aşmayan yazılar. Editör denetlemesinden geçerler.

  TEMEL BİLGİLER
  Beyin damar hastalıkları ile ilişkili temel bilgileri içeren, derleme niteliğinde yazılardır. Kelime sınırı 6000 olup, hakem denetlemesinden geçerler.

  TIP HABERİ ve LİTERATÜR ÖZETLERİ
  Beyin damar hastalıkları ile ilgili güncel olaylar üzerindeki yazılardır ve editör denetlemesinden geçerler.

  DERLEME
  Beyin damar hastalıkları ile ilişkili olarak bir konuya odaklanmış yazarlardan, yaptıkları çalışmalar ışığında yazılan makalelerdir. Derleme yazılar editörün daveti üzerine gönderilir. Derleme yazılar hakem denetlemesinden geçmezler, sadece biçimsel düzenlemeye tabi olurlar. Derleme yazılarda kelime sınırı tablo ve şekiller dahil 8000’dir. Yapılandırılmış öz kullanılmaz, ancak Türkçe ÖZ ve İngilizce ABSTRACT gereklidir.

  ÖZGÜN ARAŞTIRMA
  Resim ve tablolar dahil olmak üzere 5000 kelimeyi aşmamalı ve tüm yazılar için gerekli sayfalar dışında (yukarıda a,b,c ile belirtilen) sıra ile şu bölümleri içermelidir:
  Türkçe ve İngilizce ÖZ/ABSTRACT: Araştırmanın amacı, gereç ve yöntemi, bulguları ve tartışma şeklinde yapılandırılmadır. Çok bilinen kısaltmalar dışında, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve 250 kelimeyi aşmamalıdır.
  Ana metin: Giriş ve Amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve tartışma şeklinde başlıklar halinde sunulmalıdır. Kısaltmalar, metin içerisinde ilk kullanıldıkları yerde açıklanmalıdır.
  Giriş ve Amaç: Konu ile ilgili bilgiler verilmeli ve çalışmanın amacı anlatılmalıdır.
  Gereç ve Yöntemler: Yapılan araştırmada kullanılan gereçler (kullanılan cihazın üreticisi belirtilmeli), yöntemler (istatistiksel yöntemler dahil) ve işlemler açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Kullanılan ilaçların jenerik isimleri verilmelidir. Çok bilinen bir yöntem kullanılıyor ise, detaylı olarak yöntem anlatılmamalı, ancak okuyucuların ulaşabileceği kaynak(lar) ile desteklenmelidir. Çalışmanın Araştırma ve Yayın Etiğine uyun şekilde yapıldığı ve Etik Kurul Onayı alındığı bilgisi belirtilmeli ve Etik Kurul Onayının sayı ve tarihi parantez içinde belirtilmelidir.
  Bulgular: Çalışmanın sonuçları gereç ve yöntemlerde izlenen sıraya göre metin, tablo, şekil ve resimler ile belirtilmelidir. Tablo, şekil, resim ve fotoğraflardaki tüm veriler metinde aynen tekrarlanmamalı, yalnızca önemli olanlar vurgulanarak özetlenmelidir. Tablo, şekil, resim ve fotoğrafların metin içerisindeki yerleri işaretlenmelidir.
  Tartışma ve Sonuç: Çalışmanın yeni ve önemli yönleri ile bunlardan çıkan sonuçlar ilgili literatür bilgileri ile karşılaştırılarak tartışılmalıdır. Yazar(lar)ın kanısı ve ileride yapılabilecek çalışmalar için varsa önerileri belirtilmelidir.
  Kaynaklar: Kaynaklar mümkün olduğunca güncel yayınlardan oluşmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynakların yazım kuralları hakkında gerekli bilgi “Genel Koşullar” başlığı altında bulunan “Kaynaklar” bölümünde bulunmaktadır.

  İLETİŞİM:
  Prof. Dr. Mehmet Akif Topcuoglu - Editör
  Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi
  Hacı Alibey Mahallesi Çelikel Sokak Sakarya İşhanı No: 1/38 Tepebaşı-Eskişehir
  Tel: 0530 084 85 60
  www.bdhd.org.tr
  bdhd@bdhd.org.tr
  turk.bdhd@gmail.com

LookUs & Online Makale
w