ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113

Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Baskıdaki Makaleler - Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

Baskıdaki Makaleler

OLGU BILDIRILERI
1.
Pulsatil tinnitusun nadir bir nedeni: Dilate posterior kondiller venler
A rare cause of pulsatile tinnitus: Enlarged posterior condylar venous
Baki Doğan, Zehra Uysal Kocabaş, Hasan Bayındır, Fatma Ger Akarsu, Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2022.46704  Sayfa 0

2.
Asemptomatik CADASIL hastasında SARS-CoV-2 virüsü tarafından tetiklenen multipl serebral enfarktlar: Olgu sunumu
Multiple cerebral infarcts triggered by SARS-CoV-2 virus in an asymptomatic CADASIL patient: Case report
İpek Güngor Doğan, Özge Gönül Öner, Merih Kalamanoglu Balcı, Gülay Kenangil, Serkan Demir
doi: 10.5505/tbdhd.2022.74429  Sayfa 0

3.
Travmatik perikallosal arter anevrizmasının neden olduğu gecikmiş nörolojik bozulma ve intrakraniyal hematom: Olgu sunumu
Delayed neuorological deteriorantion and intracranial, hematoma caused by traumatic pericallosal artery aneurysm: A case report
Abdullah Topçu, Ahmet Kürşat Kara, Kaan Özalpay, Zahir Kızılay, Ozan Işık
doi: 10.5505/tbdhd.2023.83702  Sayfa 0

TIP HABERI
4.
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği (TBDHD) hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları
Turkish Cerebrovascular Diseases Society (TCVDS) informative studies for patients and their relatives
Bijen Nazlıel, Çigdem Akbaş Ilgaz
Sayfa 0
Makale Özeti

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Akut talamik hemorajik inmenin erken dönemindeki mortalite skorları ve hematom hacmi kötü prognozu öngörebilir
Mortality scores and volume of hematoma in the early period of acute thalamic hemorrhage stroke could predict poor prognosis
Hasan Hüseyin Kozak, Ahmet Buğrul, Fatih Tol
doi: 10.5505/tbdhd.2022.73745  Sayfa 0

6.
Mekanik trombektomi yapılan akut iskemik inme hastalarında iyi klinik sonucu belirleyen faktörler
Predictors of good clinical outcome in acute ischemic stroke patients after mechanical thrombectomy
Serhan Yıldırım
doi: 10.5505/tbdhd.2023.03779  Sayfa 0

7.
İntravenöz trombolitik tedavi etkinlik ve güvenilirliğine lipoprotein(a) düzeyinin etkisi
The effect of lipoprotein(a) level on the efficiency and safety of intravenous thrombolytic therapy
Ezgi Yılmaz, Elif Sarıönder Gencer, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2022.99815  Sayfa 0

8.
Baziller arter oklüzyonlarının endovasküler tedavisinde THRIVE skoru kullanımı ve klinik sonlanım belirteçleri
Utility of THRIVE score in endovascular treatment of basilar artery occlusions and clinical outcome markers
Fatma Ger Akarsu, Ezgi Sezer Eryıldız, Zaur Mehdiyev, Özlem Aykaç, Zehra Uysal Kocabaş, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2022.34713  Sayfa 0

LookUs & Online Makale
w