ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113

Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Baskıdaki Makaleler - Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

Baskıdaki Makaleler

OLGU BILDIRILERI
1.
Hemorajik inme sonrası kombine santral diyabet insipidus ve serebral tuz kaybı sendromu-İlk rapor
Combined central diabetes insipidus and cerebral salt wasting syndrome after hemorrhagic stroke-First report
Taraneh Majidi, Elyar Sadeghi Hokmabadi, Farhad Mirzaei, Ata Mahmoodpoor, Jalal Etemadi, Ali Taghizadieh, Bita Bita, Yalda Sadeghpour, Elif Sariönder Gençer
doi: 10.5505/tbdhd.2021.52386  Sayfa 0

2.
Asemptomatik CADASIL hastasında SARS-CoV-2 virüsü tarafından tetiklenen multipl serebral enfarktlar: Olgu sunumu
Multiple cerebral infarcts triggered by SARS-CoV-2 virus in an asymptomatic CADASIL patient: Case report
İpek Güngor Doğan, Özge Gönül Öner, Merih Kalamanoglu Balcı, Gülay Kenangil, Serkan Demir
doi: 10.5505/tbdhd.2022.74429  Sayfa 0

3.
Geçici splenial lezyon ile prezente postpartum reversibl serebral vazokonstriksiyon sendromu
Postpartum reversible cerebral vasoconstriction syndrome presenting with reversible splenial lesion
Doğan Dinç Öge, Ece Gök Dursun, Ethem Murat Arsava, Rahsan Gocmen, İbrahim Esinler, Onur Can Zaim, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2022.49002  Sayfa 0

4.
Pulsatil tinnitusun nadir bir nedeni: Dilate posterior kondiller venler
A rare cause of pulsatile tinnitus: Enlarged posterior condylar venous
Baki Doğan, Zehra Uysal Kocabaş, Hasan Bayındır, Fatma Ger Akarsu, Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2022.46704  Sayfa 0

KISA RAPOR
5.
İskemik inme ile başvuran baziler arter patolojileri; Yönetim ve süreç vaka serisi
Basilar artery pathologies presented with ischemic stroke; Management and course case series
Demet Funda Baş, Zeliha Yücel, Tuğba Demir Özen, Orkun Sarioglu, Ahmet Ergin Capar, Ufuk Şener
doi: 10.5505/tbdhd.2022.26818  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
6.
Akut iskemik inmenin erken döneminde mortalite skorları ve inflamatuar belirteçler mekanik ventilasyon ihtiyacını öngörebilir
In the early period of acute ischemic stroke mortality scores and inflammatory markers can predict the need for intubation
Hasan Hüseyin Kozak, Ahmet Bugrul, Fatih Tol
doi: 10.5505/tbdhd.2022.33255  Sayfa 0

7.
Spontan intraserebral hemorajilerde kara delik bulgusunun prognoz üzerine etkisi ve mikrokanamalar ile korelasyonu
Influence of black hole sign on prognosis in intracerebral hemorrhage and its correlation with cerebral microbleeds
Mücahid Erdoğan, Songul Senadim, Betül Tekin, Dilek Atakli
Sayfa 0

8.
Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: Tek merkez deneyimi
Intravenous thrombolytic therapy in acute ischemic stroke: A single center experience
Nesrin Ergin
doi: 10.5505/tbdhd.2022.00378  Sayfa 0

9.
İntravenöz trombolitik tedavi etkinlik ve güvenilirliğine lipoprotein(a) düzeyinin etkisi
The effect of lipoprotein(a) level on the efficiency and safety of intravenous thrombolytic therapy
Ezgi Yılmaz, Elif Sarıönder Gencer, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2022.99815  Sayfa 0

10.
Baziller arter oklüzyonlarının endovasküler tedavisinde THRIVE skoru kullanımı ve klinik sonlanım belirteçleri
Utility of THRIVE score in endovascular treatment of basilar artery occlusions and clinical outcome markers
Fatma Ger Akarsu, Ezgi Sezer Eryıldız, Zaur Mehdiyev, Özlem Aykaç, Zehra Uysal Kocabaş, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2022.34713  Sayfa 0

11.
Akut talamik hemorajik inmenin erken dönemindeki mortalite skorları ve hematom hacmi kötü prognozu öngörebilir
Mortality scores and volume of hematoma in the early period of acute thalamic hemorrhage stroke could predict poor prognosis
Hasan Hüseyin Kozak, Ahmet Buğrul, Fatih Tol
doi: 10.5505/tbdhd.2022.73745  Sayfa 0

LookUs & Online Makale
w