ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Cilt: 26 Sayı: 3 Yıl: 2020


Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Baskıdaki Makaleler - Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

Baskıdaki Makaleler

OLGU BILDIRILERI
1.
Anevrizmal olmayan perimezensefalik subaraknoid kanamaya bağlı semptomatik baziler arter vazospazmı
Symptomatic basilar artery vasospasm following perimesencephalic nonaneurysmal subarachnoid hemorrhage
Gülçin Benbir Şenel, Uğur Uygunoğlu, Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2020.28863  Sayfalar 56 - 59

2.
Nöbet ile prezente olan nörosarkoidoz olgusu
Neurosarcoidosis presenting with seizure: Case report
Can Çubuk, Kezban Aslan, Duruhan Meltem Demirkıran, Arbil Açıkalın, Hüseyin Tuğsan Ballı, Yunus Kenan Bıçakcı, Oya Baydar, Ahmet Turan Evlice, Hacer Bozdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2020.83436  Sayfalar 60 - 64

3.
Arkus aorta dallanmasında farklı bir anatomik varyasyon
A different anatomic variation in aortic arch branching
Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe
doi: 10.5505/tbdhd.2020.08870  Sayfa 0

4.
Davranış Bozukluğu ile ortaya çıkan baziller tepe sendromu
Top of the basilar syndrome presenting through behavioral disorders
Zeynep Özözen Ayas, Dilcan Kotan
doi: 10.5505/tbdhd.2020.16362  Sayfa 0

5.
Baziler arter anevrizmasının neden olduğu trigeminal nevralji olgusu
A Trigeminal neuralgia case caused by basilar artery aneursym
Murat Cabalar, Didem Girgin, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2020.34711  Sayfa 0

6.
Talamik Hematoma Bağlı Gelişen Akut Başlangıçlı Hemiballismus: Olgu Sunumu
Acute-Onset Hemiballismus Due To Thalamic Hematoma: A Case Report
Recep Baydemir, Şeyma Benli, Murat Gültekin
doi: 10.5505/tbdhd.2021.34866  Sayfa 0

7.
Solunum arrestiyle getirilen genç bir hastada Beck sendromu
Beck syndrome in a young patient with respiratory arrest
Hacı Ali Erdoğan, İbrahim Acır, Vildan Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2020.04696  Sayfa 0

8.
İnfektif endokardite bağlı septik embolide intravenöz trombolitik tedavi uygularsak ne olur? Olgu sunumu
What happens when you treat septic cerebral emboli with intravenous thrombolytic treatment ? A case report
Gülsüm Saruhan, Ayse Güler, Hadiye Şirin, Neşe Çelebisoy
doi: 10.5505/tbdhd.2021.31549  Sayfa 0

9.
Muhtemel ailesel Akdeniz ateşi ile ilişkili genç beyin sapı enfarktı olgusu: Vaka sunumu
Brain stem infarction in a young patient associated with probable familial Mediterranean fever: A case report
Erman Altunışık, İlhan Çağ, Ali Arık
doi: 10.5505/tbdhd.2021.09326  Sayfa 0

10.
Hemorajik İnme sonrası kombine santral diyabet İnsipidus ve serebral tuz kaybı sendromu-İlk rapor
Combined central diabetes insipidus and cerebral salt wasting syndrome after hemorrhagic stroke-First report
Taraneh Majidi, Elyar Sadeghi Hokmabadi, Farhad Mirzaei, Ata mahmoodpoor, Jalal Etemadi, Ali Taghizadieh, bita Bita, Yalda Sadeghpour, Elif Sari Önder Gencer
doi: 10.5505/tbdhd.2021.52386  Sayfa 0

11.
Fokal nöbet ve hemorajik stroke benzeri tablo ile prezente olan Extra Skeletal Ewing sarkomu: Olgu sunumu
Extra Skeletal Ewing’s sarcoma presented with focal seizure and hemorrhagic stroke-like table: A case report
Erman Altunışık, Ali Zeynal Abidin Tak, Yaşar Altun, Ali Haydar Baykan
doi: 10.5505/tbdhd.2021.32704  Sayfa 0

12.
Genç bir kadında saç yıkaması sonrası bilateral vertebral arter diseksiyonu
Bilateral vertebral artery dissection after hair washing in a young woman
Murat Çabalar, Semih Giray, Yusuf İnanç
doi: 10.5505/tbdhd.2021.54771  Sayfa 0

KISA RAPOR
13.
Simültane bilateral internal karotis arter oklüzyonu: olgu sunumu ve literatür taraması
Simultaneous bilateral internal carotid artery occlusion: a case report and review of literature
Doğan Dinç Öge, Özge Berna Gültekin Zaim, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2020.47704  Sayfalar 50 - 55

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
14.
Beyinde vasküler lezyon yerleşim alanlarının ve vasküler yükün kognitif fonksiyonlara etkisi
The effect on cognitive functions of vascular lesion localizations and vascular load in the brain
İlker Öztürk, Aygül Tantik Pak, Hakan Serdar Şengül, Sebahat Nacar Doğan, Yıldızhan Şengül
doi: 10.5505/tbdhd.2021.59389  Sayfa 0

15.
Akut arka sistem inmelerinde trombolitik ve trombektomi uygulamaları: demografi ve prognoz
Thrombolytic and thrombectomy applications in posterior circulation strokes: demography and prognosis
Ezgi Keskiner Özturk, Rustam Aliev, Seçil Irmak, Feyyaz Baltacıoğlu, İpek Midi
doi: 10.5505/tbdhd.2021.56833  Sayfalar 10 - 18

16.
Yaşlı kişilerde asemptomatik karotis stenozunun varlığını ve şiddetini belirlemede nötrofil/yüksek yoğunluklu lipoprotein, monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein ve düşük yoğunluklu lipoprotein/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranlarının rolü
The role of neutrophil/high density lipoprotein, monocyte/high density lipoprotein and low density lipoprotein/high density lipoprotein ratios in determining the presence and severity of asymptomatic carotid stenosis in elderly persons
Aslı Bolayır, Hasan Ata Bolayır
doi: 10.5505/tbdhd.2021.88156  Sayfalar 19 - 26

17.
İnmeli hastalarda erken dönem nörogelişimsel tedavi-Bobath yaklaşımı sonuçlarının incelenmesi
Investigation of early term neurodevelopmental treatment-bobath approach results in patients with stroke
Gökhan Yazıcı, Arzu Güçlü Gündüz, Hale Zeynep Batur Çağlayan, Çağla Özkul, Melek Volkan Yazıcı, Bijen Nazlıel
doi: 10.5505/tbdhd.2021.64426  Sayfalar 27 - 33

18.
Çankırı İli İnme Epidemiyolojisi ve Klinik Sonuçları
Stroke Epidemiology and Clinical Outcomes in Cankiri City
Can Çubuk, Ceren Efe Sayın
doi: 10.5505/tbdhd.2021.82474  Sayfalar 34 - 41

19.
Geçici iskemik ataklı hastalarda akut iskemik lezyonlar ve klinik özellikler ile ilişkisi
Acute ischemic lesions in patients with transient ischemic attack and association with clinical characteristics
Bülent Güven, Müjdat Deniz Benli, Beyza Nur Çetin, Hayat Güven
doi: 10.5505/tbdhd.2021.83788  Sayfalar 42 - 49

20.
Akut iskemik inme öncesinde görülen fokal ve non-fokal nörolojik belirtiler
Focal and non-focal neurological symptoms before acute ischemic stroke
Aygul Nadirova, Mine Hayriye Sorgun, Canan Togay Işıkay
doi: 10.5505/tbdhd.2021.26928  Sayfa 0

21.
Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi: Bir Devlet Hastanesi Deneyimi, 87 Olgu Analizi
Intravenous Thrombolytic Therapy In Acute Ischemic Stroke: A State Hospital Experience, Analyses of 87 Cases
Nedim Ongun
doi: 10.5505/tbdhd.2021.24993  Sayfa 0

LookUs & Online Makale
w