ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Nonlaküner ve laküner enfarkt olgularında modifiye edilebilir risk faktörlerinin karşılaştırılması [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(3): 141-147

Nonlaküner ve laküner enfarkt olgularında modifiye edilebilir risk faktörlerinin karşılaştırılması

Abdulkadir Koçer, Eren Gözke, Nurhan İnce, Güler Gez
PTT Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma inme insidansını etkileyen ve modifiye edilebilir risk faktörlerinin nonlaküner ve laküner inme olgularında dağılımını belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde serebrovasküler hastalık nedeniyle takipte olan 147 olgu retrospektif ve prospektif olarak değerlendirildi. Nonlaküner ve laküner enfarkt ayırıcı tanıları kranial MRG incelemeleriyle yapıldı. Kranial MRG’lerinde hem nonlaküner hem laküner enfarkt saptanan olgular çalışma kapsamına alınmadı. Nonlaküner ve laküner inme olgularına ait risk faktörlerinin arasındaki farklılık istatistiksel olarak araştırıldı.
BULGULAR: 91 olguda Nonlaküner Enfarkt (NLE) ve 56 olguda Laküner Enfarkt (LE) tanıları kondu. İnme tipi ile hastaların yaş ve cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. Hastalarda en sık rastlanılan risk faktörleri hipertansiyon (%70.1), diyabet (%32.0) ve hiperlipidemi (%21.1) idi. Risk faktörlerinin karşılaştırılmasında nonlaküner ve laküner inme grupları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (P>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem nonlaküner hem de laküner inme olgularında en sık rastlanılan risk faktörü hipertansiyondu. Sigara kullanımı ve hiperlipideminin laküner inme grubunda; özgeçmişte serebrovasküler hastalık (SVH) öyküsü ve atrial fibrilasyon varlığının nonlaküner inmeli grupta daha yüksek oranlarda gözlenmesi dikkat çekici bulundu.

Anahtar Kelimeler: Modifiye edilebilir risk faktörleri, nonlaküner enfarkt, laküner enfarkt.

Comparison of modifiable risk factors in non-lacunar and lacunar infarct patients

Abdulkadir Koçer, Eren Gözke, Nurhan İnce, Güler Gez
PTT Training And Research Hospital, Neurology Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: This study was performed in order to determine modifiable risk factors affecting stroke incidence in non-lacunar and lacunar stroke patients.
METHODS: One-hundred and forty seven inpatients with cerebrovascular accidents at the Department of Neurology of PTT Teaching Hospital were analysed retrospectively and prospectively. The differential diagnosis of non-lacunar or lacunar infarcts was evaluated by MRI. The patients having both types of infarcts in MRI were excluded.
RESULTS: Of 147 patients, 91 had non-lacunar infarct and 56 had lacunar infarct. There was no significant difference between stroke types ( non-lacunar or lacunar ) and the age or sex of patients. The most commonly identified modifiable risk factors in these patients were arterial hypertension (70.1%), diabetes mellitus (32.0%), and hyperlipidemia (21.1%). There was no significant difference in the frequency of risk factors in non-lacunar or lacune stroke groups (P>0.05). The most frequent risk factor was hypertension in both groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Interestingly, the incidence of cigarette smoking and hyperlipidemia was higher in patients with lacunar stroke whereas history of cerebrovascular accident and atrial fibrillation was observed relatively in higher proprotions with non-lacunar infarcts.

Keywords: Modifiable risk factors, non-lacunar infarcts, lacunar infarcts.

Abdulkadir Koçer, Eren Gözke, Nurhan İnce, Güler Gez. Comparison of modifiable risk factors in non-lacunar and lacunar infarct patients. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(3): 141-147

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Koçer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w