http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Akut iskemik inmede dekompresif hemikraniyektomi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 31-36 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.05668  

Akut iskemik inmede dekompresif hemikraniyektomi

İrem İlgezdi1, Levent Öcek2, Lütfiye Asena Binyay3, Metin Murat Özçelik3, Burak Kınalı4, Ufuk Sener3, Figen Tokucoglu3, Yasar Zorlu3
1Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Giresun
2Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Uşak
3İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
4İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşiruji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik inme hastalarında gelişen serebral ödem mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir. Medikal tedaviye cevap alınamayan hastalarda dekompresif hemikraniyektomi yararlı olabilir. Bu yazıda, kliniğimizde akut iskemik inme nedeniyle dekompresif hemikraniyektomi uygulanan hastaların klinik özellikleri ve prognoz ile ilişkili faktörler değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya iskemik inme nedeni ile dekompresif hemikraniyektomi uygulanan 21 hasta alındı. Hastaların demografik özellikleri ile görüntüleme bulguları kaydedildi. Hastaların fonksiyonel durumu modifiye Rankin Skalası ile değerlendirildi. Hastanedeki izlem süresinde eksitus olan ve yaşayan hastaların klinik özellikleri ve görüntüleme bulguları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 12’si erkek, 9’u kadın, yaş ortalaması 58.7±8.2 (46 - 78) olan 21 hasta alındı. Hastaların başvuru NIHSS skoru ortalaması 12.5±4.5 idi. İnfarkt 17 hastada orta serebral arter, 4 hastada internal karotis arter alanındaydı. Dekompresif hemikraniyektomi uygulama zamanı ortalama 2.9±2.5 gün ve hastanede ortalama kalış süresi 42.6±39.2 gün idi. Hastanedeki izlem süresinde beş (% 23.8) hasta eksitus oldu. Dekompresif hemikraniyektomi uygulanan hastalarda klinik özellikler ve görüntüleme bulguları mortalite ile ilişkili bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İskemik inmede dekompresif hemikraniyektomi medikal tedavi uygulanmasına rağmen kötüleşen hastalarda önemli bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: İnme, dekompresif hemikraniyektomi, iskemi, morbidite, mortalite, modifiye Rankin skalası.


Decompressive hemicraniectomy in acute ischemic stroke

İrem İlgezdi1, Levent Öcek2, Lütfiye Asena Binyay3, Metin Murat Özçelik3, Burak Kınalı4, Ufuk Sener3, Figen Tokucoglu3, Yasar Zorlu3
1Department Of Neurology, Giresun University Prof. Dr. A. Ilhan Ozdemir Training And Research Hospital, Giresun, Turkey
2Department of Neurology, Usak University Training and Research Hospital, Usak, Turkey
3Department of Neurology, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
4Department Of Neurosurgery, Izmir Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Cerebral edema is the leading cause of mortality and morbidity in ischemic stroke patients. Decompressive hemicraniectomy may be beneficial to patients that fail to respond to medical treatment. In this study, clinical features and prognostic factors of patients that underwent decompressive hemicraniectomy due to acute ischemic stroke were evaluated.
METHODS: We examined 21 ischemic stroke patients who underwent decompressive hemicraniectomy. Demographic features and neuroimaging findings were recorded. Functional status of patients were evaluated with modified Rankin Scale. Clinical features and neuroimaging findings of the patients who died were compared with the survivors during hospitalization.
RESULTS: Twenty-one patiens were included in this study. Twelve of the patients were male, 9 were female. The mean age of these patiens was 58.7±8.2 (46 - 78). The main initial NIHSS score was 12.5±4.5. Territory of infarctions were supplied by middle cerebral arter in 17 patients, internal carotis arter in 4 patients. The mean time of decompressive hemicraniectomy was 2.9±2.5 days, hospitalization duration was 42.6±39.2 days. Five (% 23.8) patiens died in-hospital. There were no relation between clinical features, neuroimaging findings and mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Decompressive hemicraniectomy is a significant treatment option for ischemic stroke patients who deteriorate despite receiving medical treatment.

Keywords: Stroke, decompressive hemicraniectomy, ischemia, morbidity, mortality, modified Rankin scale.


İrem İlgezdi, Levent Öcek, Lütfiye Asena Binyay, Metin Murat Özçelik, Burak Kınalı, Ufuk Sener, Figen Tokucoglu, Yasar Zorlu. Decompressive hemicraniectomy in acute ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 31-36

Sorumlu Yazar: İrem İlgezdi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2020 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale