ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
MİGRENLİ HASTALARDA SOSYODEMOGRAFİK DEĞERLENDİRME [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 29-31

MİGRENLİ HASTALARDA SOSYODEMOGRAFİK DEĞERLENDİRME

Gönül ÇAKMAK1, Vildan YAYLA1, Adnan MUHAN1, Mehmet GÜLERSÖNMEZ1, İsmail APAK1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

1.Ocak-30.Haziran 1995 tarihleri arasında Uluslararası Başağrısı Derneği'nin sınıflamasına göre migren tanısı alan 94 hastaya sosyodemografik ve klinik özelliklerine yönelik anket uygulandı. Nörolojik muayene ve diğer incelemeler yapıldı. Hastaların yaş aralığı 12-62 (ort.29,5:t8,3) bulundu. Olguların 77'si (%81,9) kadın, 17'si (% 18,1) erkekti. 80 hastada aurasız, 14 hastada auralı migren saptandı. Kadınların 65'i aurasız, 12'isi auralı erkeklerin 15'i aurasız, 2'i aurah migrendi. Hastaların yaş, cinsiyet, medeni durum, birlikte yaşadığı kişiler, çocuk sayısı, öğrenim durumu, mesleği, uğraşları, kişiliği, alışkanlıkları, aile anamnezi özellikleri değerlendirildi. Bulgularmuz kadınlarda ve genç erişkinlerde migrenin sık görüldüğünü, olguların 1 /3'ünün lise ve üstü eğitim aldığım gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Migren, sosyodemografik faktörler, klinik özellikler.

SOCIODEMOGRAPHIC EVALUATION IN MIGRAINE PATIENTS

Gönül ÇAKMAK1, Vildan YAYLA1, Adnan MUHAN1, Mehmet GÜLERSÖNMEZ1, İsmail APAK1
Dicle University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Diyarbakır, Turkey

A questionary, inciurling sociodemographic and dinical features was applied to 94 patiens with migraine diagnosis according to IHS dassification between January 1- June 30, 1995. The ages of patiens were 12-62. Seventyseven of the cases were women (81,5%) and 17 were men (18,1%). 65 of the women were without aura 12 were with aura and 15 of the men were without aura and 2 were with aura migraine. The ages of the patiens, their sexes, marital statues, the number of their children, professions, occupation field of studies personelities and background of their families were examined and evaluated. lt was understood that migraine has found much in women and teenagess. 1/3 of the cases were the graduates of alycee had taken a higher education.

Keywords: Migraine, sociodemographic factors, clinical finding.

Gönül ÇAKMAK, Vildan YAYLA, Adnan MUHAN, Mehmet GÜLERSÖNMEZ, İsmail APAK. SOCIODEMOGRAPHIC EVALUATION IN MIGRAINE PATIENTS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 29-31
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w