ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Anterior kominikan arter anevrizmalarında anterior serebral arter-A1 segment hipoplazisinin anevrizma oluşumuna etkisinin DSA ile gösterilmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2024; 30(1): 38-44 | DOI: 10.5505/tbdhd.2024.10438

Anterior kominikan arter anevrizmalarında anterior serebral arter-A1 segment hipoplazisinin anevrizma oluşumuna etkisinin DSA ile gösterilmesi

Ayşe Merve Dumlu1, Ahmet Kürşat Kara2, Murat Özcan Yay3, Ozan Işık4, Fatma Elif Yayla4, Varol Aydın4, Soner Yaycıoğlu4, Ayça Özkul5, Abdullah Topcu4
1Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Yozgat
2Antalya Şehir Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Antalya
3Aydın Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Aydın
4Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın
5Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Anevrizma oluşumunda lokal damar anatomisi ve buna bağlı oluşan hemodinamik faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir.Serebral arter ağını oluşturan Willis poligonu popülasyonun %54’ünde asimetriktir. Ancak anevrizma oluşumu için bu tek başına belirleyici değildir. Anterior komminikan arter anevrizması oluşumunda A1 segment hipoplazi/aplazi ve anterior komünikan arterdeki hemodinamik değişikliklerin etkisi olduğu düşünülmektedir. Bunların içerisinde en sık görülen A1 segment hipoplazisidir. Bu çalışmanın amacı anterior komünikan arter anevrizması oluşumunda, anterior serebral arter-A1 segment hipoplazisinin etkisi göstermektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde yapılan 535 hastanın dijital subtraction anjiografi görüntülemeleri incelenmiştir. Çalışmamızda hastalar üç gruba aytılmış olup bu gruplar anterior komünikan arter anevrizması olan 100 hasta (Grup-1), anterior komünikan arter anevrizması olmayan ancak anterior dolaşımda anevrizması bulunan 166 hasta (Grup-2) ve subaraknoid kanama nedeniyle dijital subtraksiyon anjiografi (DSA) yapılan ancak anevrizma saptanmayan 269 hasta (Grup-3) şeklindedir.
BULGULAR: Grup-1’de hipoplazi/aplazi gözlenme oranı (%45,0), Grup-2 (%13,3) ve Grup-3 (%16,4) ’ten istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen bu sonuç A1 segment hipoplazi/aplazisinin anterior komünikan arter anevrizması oluşumunda rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: A1 segment hipoplazisi, anevrizma, subarakanoid kanama, anterior komünikan arter.

Description of the effect of ACA-A1 segment hypoplasia on aneurysm formation in ACOM aneurysms with DSA

Ayşe Merve Dumlu1, Ahmet Kürşat Kara2, Murat Özcan Yay3, Ozan Işık4, Fatma Elif Yayla4, Varol Aydın4, Soner Yaycıoğlu4, Ayça Özkul5, Abdullah Topcu4
1Yozgat Sorgun State Hospital, Neurosurgery Clinic, Yozgat, Turkey
2Antalya City Hospital, Neurosurgery, Antalya, Turkey
3Aydın State Hospital, Neurosurgery Clinic, Aydın, Turkey
4Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Aydın, Turkey
5Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: It is known that local vascular anatomy and related hemodynamic factors are effective in aneurysm formation. The Willis polygon that forms the cerebral artery network is asymmetric in upto 54% of population. However, this is not the only determinant of aneurysm formation. It is suggested that A1 segment hypoplasia/aplasia and hemodynamic changes in the anterior communicating artery have an effect on the formation of anterior communicating artery aneurysm. The aim of this study is to investigate any possible effect of anterior cerebral artery-A1 segment hypoplasia on the formation of anterior communicating artery aneurysm.
METHODS: In this study, digital subtraction angiography images of 535 patients, performed in our clinic, were evaluated. The patients were divided into in three groups as those having anterior communicating artery aneurysm (Group-1, 100 patients), patients with aneurysm in the anterior circulation without accompanying anterior communicating artery aneurysm (Group-2, 166 patients), and those who underwent digital subtraction angiography (DSA) due to subarachnoid hemorrhage but no aneurysm was detected (Group-3, 269 patients).
RESULTS: The frequency of hypoplasia/aplasia observed in Group-1 (45.0%) is significantly higher than Group-2 (13.3%) and Group-3 (16.4%) (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This result suggests that A1 segment hypoplasia/aplasia can play a role in the formation of anterior communicating artery aneurysm.

Keywords: A1 segment hypoplasia, aneurysm, subarachnoid hemorrhage, anterior communicating artery.

Ayşe Merve Dumlu, Ahmet Kürşat Kara, Murat Özcan Yay, Ozan Işık, Fatma Elif Yayla, Varol Aydın, Soner Yaycıoğlu, Ayça Özkul, Abdullah Topcu. Description of the effect of ACA-A1 segment hypoplasia on aneurysm formation in ACOM aneurysms with DSA. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2024; 30(1): 38-44

Sorumlu Yazar: Ayşe Merve Dumlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w