ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Ortalama Platelet Hacminin Kriptojenik İskemik İnmeli Hastalarda Altta Yatabilen Paroksismal Atriyal Fibrilasyon ile Korelasyonunun Araştırılması [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(1): 26-30 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.16056

Ortalama Platelet Hacminin Kriptojenik İskemik İnmeli Hastalarda Altta Yatabilen Paroksismal Atriyal Fibrilasyon ile Korelasyonunun Araştırılması

Burcu Yüksel1, Eylem Özaydın Göksu1, Elif Uygur Küçükseymen2, Murat Esin3, Ali Ünal4, Ahmet Genç5, Aylin Yaman1
1Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya
2Nizip Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Gaziantep
3Mut Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Mersin
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya
5Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Kriptojenik iskemik inmelerin potansiyel nedeninin çoğunlukla paroksismal atrial fibrilasyon (PAF) olduğu düşünülmektedir. Ortalama platelet hacmi (OPH)’nin ise bazı çalışmalarda PAF atağı esnasında seviyesinin arttığı bildirilmiştir. Bu çalışmada, PAF’ı saptanan kriptojenik iskemik inmeli hastalarda platelet agregasyonunun göstergesi olan OPH’nin atrial fibrilasyonu (AF) belirlemede etkisi olup olmadığı araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2014 ile Aralık 2015 tarihleri arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji kliniğinde takip edilen kriptojenik iskemik inmeli hastalar incelendi. Demografik özellikleri, kan testleri (trombosit sayımı, OPH, nötrofil, lökosit, lenfosit sayısı, PCT ve PDW değerleri), nörogörüntüleme tetkikleri, standart elektrokardiyografileri (EKG), 24 saatlik holter EKG’leri, transtorasik ekokardiyografileri (EKO) kayıt edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 133 hasta dahil edildi. 30 hastada (%22,6) AF saptandı. AF saptanan hastalarda OPH’de anlamlı bir artış saptanmadı (p: 0,462).
TARTIŞMA ve SONUÇ: OPH’nin birçok inflamasyonla seyreden hastalıkta arttığı gösterilmiştir. Her ne kadar daha önceki çalışmalar; PAF’u olan hastalarda artmış OPH’nin inme riskini arttırdığını göstermiş olsa da, biz çalışmamızda inme geçiren ve başlangıçta sebebi belirlenemeyen hastalarda PAF’ın belirlenmesinde OPH değerlerinin katkısının olmadığını tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: kriptojenik iskemik inme, paroksismal atrial fibrilasyon, atrial fibrilasyon, ortalama platelet hacmi, iskemik inme, PAF

The investigation of correlation between mean platelet volume and paroxysmal atrial fibrillation in patients with cryptogenic ischemic stroke

Burcu Yüksel1, Eylem Özaydın Göksu1, Elif Uygur Küçükseymen2, Murat Esin3, Ali Ünal4, Ahmet Genç5, Aylin Yaman1
1Antalya Research And Training Hospital, Neurology Department, Antalya, Turkey
2Nizip State Hospital, Neurology Clinic, Gaziantep, Turkey
3Mut State Hospital, Cardiology Clinic, Mersin, Turkey
4Akdeniz University Faculty Of Medicine, Neurology Department, Antalya, Turkey
5Antalya Research And Training Hospital, Cardiology Department, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: The cause of ischemic stroke is thought to be undetermined in around a quarter of patients. Paroxysmal atrial fibrillation could be responsible for a significant number of cryptogenic stroke events. In recent studies, mean platelet volume (MPV) has been found to be increased during paroxysmal atrial fibrillation (PAF) attacks. In this study, we aimed to assess whether increased MPV in cryptogenic stroke patients could be prognostic of atrial fibrillation.
METHODS: We analyzed cryptogenic ischemic stroke patients who were admitted to neurology clinic between July 2014-December 2015. Demographic features, blood tests, neuroimagings, standard electrocardiogram (EKG), 24 hours holter EKG, transthoracic echocardiography were all evaluated.
RESULTS: 133 patients were included to the study. Atrial fibrillation (AF) was detected in 30 patients (22,6 %). MPV was not found to be increased statistically in patients with AF.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although MPV has been found to be increased during paroxysmal atrial fibrillation (PAF) attacks in recent studies, we could not find any evidence that MPV could be prognostic of atrial fibrillation in cryptogenic ischemic stroke patients.

Keywords: cryptogenic ischemic stroke, paroxysmal atrial fibrillation, atrial fibrillation, mean platelet volume, ischemic stroke, PAF

Burcu Yüksel, Eylem Özaydın Göksu, Elif Uygur Küçükseymen, Murat Esin, Ali Ünal, Ahmet Genç, Aylin Yaman. The investigation of correlation between mean platelet volume and paroxysmal atrial fibrillation in patients with cryptogenic ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(1): 26-30

Sorumlu Yazar: Burcu Yüksel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w