ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Pons infarktlarında klinik ve radyolojik değerlendirme [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(1): 7-10

Pons infarktlarında klinik ve radyolojik değerlendirme

Sevda Şenol1, Reyhan Yılmazer2, Sibel Karşıdağ1, Betül Aydın1, Bedri Çarsancaklı2, Feriha Özer2
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: .
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada kliniğimizde bir yıllık süre içinde yaş aralığı 31-80 (ortalama 63) olan pons infarktı tanısı ile izlenmiş 18 hasta risk faktörleri, klinik ve radyolojik açıdan değerlendirilmiştir.
BULGULAR: İncelenen hastaların manyetik resonans görüntüleme veya bilgisayarlı beyin tomografi incelemelerinde 18 olgudan 16’sında paramedian yerleşimli pons infarktına rastlanırken, iki olguda lateral yerleşimli infarkt tesbit edildi. Bu infarktlardan beşi (% 27.8) laküner infarkt, diğerleri (%72.3) boyutları 1.8-2.5 cm. arası değişen infarkt olarak değerlendirildi. Klinik bulgular incelendiğinde, hastaların 14’ünde (%77.8) hemiparezi saptanmış olup, bunların ikisi (%11.2) pür motor hemiparezi ve bir olgu da (%5.5) ataksik hemipareziydi. Dokuz olguda (%50) dizartri, dört olguda (%22.2) internükleer oftalmoparezi, sekiz olguda da (% 44.4) supranükleer fasiyal paralizi hemipareziye eşlik etmekteydi. Bir olguda (%5.5) sadece ataksi, diğer iki olguda da (%11.2) yalnız hemihipoestezi saptandı. Risk faktörleri değerlendirildiğinde, ön sırada hipertansiyon (%50) saptanmış olup, bunu hiperkolesterolemi (%33.3), diabetes mellitus (%27.8), sigara içimi (%22.2), geçirilmiş serebrovasküler olay (%22.2) ve kardiyak risk faktörleri (%11.2) izlemekteydi. Tüm olgularda en az bir risk faktörü mevcut olup, yedi hastada (%38.8) birden fazla risk faktörü tesbit edildi. Hastaların 16’sında (%88.8) geliş kliniğine göre belirgin düzelme gözlenirken, bir hasta kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödeminden diğer bir hasta ise miyokard infarktüsü nedeniyle kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Radyolojik ve klinik bulgular karşılaştırıldığında tüm hastalarda korelasyon saptandı.

Anahtar Kelimeler: Pons, pons infarktları, magnetik resonans görüntüleme, bilgisayarlı beyin tomografisi.

Clinical and radiological evaluation of pons infarctions

Sevda Şenol1, Reyhan Yılmazer2, Sibel Karşıdağ1, Betül Aydın1, Bedri Çarsancaklı2, Feriha Özer2
1Haseki Research and Training Hospital, Neurology Clinic, İstanbul
2Haseki Research and Training Hospital, Radiology Clinic, İstanbul

INTRODUCTION: .
METHODS: In this study, we evaluated the risk factors, clinical and radiological findings of 18 patients, aged from 31 to 80 (mean age 63), who had the diagnosis of pons infarction in the last 12 months period.
RESULTS: MRI or CT scan of the evaluated cases showed that 16 among 18 patients had paramedian and two had lateral pontin infarction. Five of the infarctions (27.8%) were lacunar, all the remaining (72.2%) were infarctions sized between 1.8-2.5 cm. The evaluation of clinical findings showed hemiparesis in 14 patients (77.8%), among them two (11.2%) had pure motor hemiparesis and one case (5.5%) had ataxic-hemiparesis. Other signs detected with hemiparesis were dysarthria in 9 cases (50%), internuclear ophthalmoplegia in 4 cases (22.2%) and supranuclear facial paralysis in 8 cases (44.4). In one case (5.5%) there was only ataxia and in two cases only hemihypaesthesia was detected. The evaluation of the risk factors showed that hypertension took the first place (50%) in detected risk factors, followed by hypercholesterolemia (33.3%), diabetes mellitus (27.8%), smoking (22.2%), previous cerebrovascular event (22.2%) and cardiac risk factors (16.6%). In all cases there was at least one risk factor and in 7 patients (38.8%) more than one risk factor were detected. 16 of the patients showed a significant recovery in clinical bases from the time of admission, only two patients, one with a lung oedema due to heart insufficiency and the other one with a myocardial infarction, died.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the radiological and clinical findings were compared, the correlation was found in all patients.

Keywords: Pons, pontin infarts, magnetic resonance imaging, computed brain tomography.

Sevda Şenol, Reyhan Yılmazer, Sibel Karşıdağ, Betül Aydın, Bedri Çarsancaklı, Feriha Özer. Clinical and radiological evaluation of pons infarctions. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(1): 7-10

Sorumlu Yazar: Sevda Şenol, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w