ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
GENÇLERDE İNME NEDENİ OLARAK SERVİKOSEFALİK ARTER DİSEKSİYONU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 55-61

GENÇLERDE İNME NEDENİ OLARAK SERVİKOSEFALİK ARTER DİSEKSİYONU

Sibel TEKİN1, Canan Aykut BİNGÖL1, Sevinç AKTAN1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmada 1993-1995 yıllan arasında MÜTF Nöroloji Anabilim Dalı'nda akut inme etyolojisi yönünden incelenerek, servikosefalik arter diseksiyonu saptanan 10 genç hasta tartışılmıştır. 14-45 yaş grubundaki hastaların yedisi erkek, üçü kadındı. Arter diseksiyonu beş hastada karotid, beş hastada vertebrobaı.iler sistemdeydi. Bir hastada karotid arterin supraklinoid kısmı, iki hastada vertebrobaziler sistem intrakranial kısmında diseksiyon gösterildi. Tanı, olgulann tümünde klinik bulgular ve serebral anjiyografik incelemeler ile kondu. Transkraniyal ve servikal sonografi (USG), kraniyal ve servikal MRI incelemeler tanı ile uyumlu bulundu. Risk faktörü olarak hastatann birinde fibromusküler displazi, beşinde minör boyun travması ve dördünde spontan arter diseksiyonu saptandı. Hastalar erken dönemde o antikoagulan tedaviye alındı. Klinik olarak beş olguda tam düzelme, dört olguda minimal nörolojik defisit ile iyileşme görüldü. Bir hasta kaybedildi. Angiyografik olarak üç hastada rekanalizasyon gösterildi. 35 yaşındaki bir olguda karotis sistem intrakraniyal kısmı, 14 yaşındaki olguda vertebrobaziler sistem intrakraniyal kısmında diseksiyon olması literatürdeki nadir olgulardandır. Genç hastalarda iskemik risk faktörlerinin araştınlması, servikosefalik arter diseksiyonuna yönelik inclemeyi içermelidir. Erken tanı ve uygun tedavi planı ile klinik iyileşme sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diseksiyon- Genç- İskemi - Antikoagulasyon

CERVICOCEPHALIC ARTERIAL DISSECTION AS A CAUSE OF STROKE IN YOUNG PATIENTS

Sibel TEKİN1, Canan Aykut BİNGÖL1, Sevinç AKTAN1
Marmara University Faculty of Medicine, Department of Neurology, İstanbul, Turkey

Dissection of the internal carotid and vertebral arteries is increasingly recognized as a cause of ischemic stroke in young people. Wedeseribe ten cases of arterial dissections, five of which being demonstrated in vertebral arteries and five in the internal carotid artery. Patients were aged between 14-45 years and presented w ith typical hemicranial pain, ischemic vascular symptoms, one with fibromuscular displasia and five of them with a history of trauma. The patients, aged 14 and 35 were unique having vertebral artery and carotid artery dissedions, orderly, in the intracranial segment which are uncommon locations reported in related age groups. Doppler ultrasonography, cranial magnetic resonance imaging (MRI), magnetic resonance angiography (MRA) and cerebral angiography were used to demonstrate arterial dissections. All patients underwent anticoagu!ation therapy and in short term follow up, elinical improvement was evident in eight of them; one ending up with mortality being located in the intracranial portion of vertebral artery. We suggest that early recogniton of arterial dissection is essential in the etiologic intervention for cerebrovascular accidents in young population.

Keywords: Dissection- Young - Ischemia- Anticoagulation

Sibel TEKİN, Canan Aykut BİNGÖL, Sevinç AKTAN. CERVICOCEPHALIC ARTERIAL DISSECTION AS A CAUSE OF STROKE IN YOUNG PATIENTS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 55-61
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w