ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Talamik hematoma bağlı gelişen akut başlangıçlı hemiballismus: Olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(1): 59-62 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.34866

Talamik hematoma bağlı gelişen akut başlangıçlı hemiballismus: Olgu sunumu

Recep Baydemir, Şeyma Benli, Murat Gültekin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri

Akut inme sonrasında hareket bozukluğu nadirde olsa bildirilmiştir. İnme sonrasında en çok bildirilen hareket bozukluğu hemikore-hemiballismustur. Hemikore; vücudun bir yarısını içine alan ani, spazmodik, düzensiz, kısa süreli, parmak, el, kol, yüz, dil veya baş hareketleridir. Ballismus kavramı ise yüksek amplitüdlü, şiddetli, savurma ya da atma şeklindeki hareketleri tanımlar. Hemikore-hemiballismus; kontralateral bazal gangliyonlar, subtalamik nükleus ve talamus gibi lokalizasyonlardaki hasarlar sonucu ortaya çıkabilmektedir. Etyolojisinde nörodejeneratif hastalıklar, vasküler sebepler, metabolik bozukluklar ve genetik hastalıklar araştırılmalıdır. Bu vakada talamik hemoraji sonrasında gelişen ve haloperidol ile tedavi edilen hemiballismus olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemiballismus, talamik hemoraji, hiperkinetik hareket bozukluğu.

Acute-onset hemiballismus due to thalamic hematoma: A case report

Recep Baydemir, Şeyma Benli, Murat Gültekin
Department of Neurology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

Rapidly onset movement disorders after acute stroke not very commonly reported. The most commonly reported movement disorder after stroke is hemichorea-hemiballismus. Hemichorea; is sudden, spasmodic, irregular, short-term movements of fingers, hands, arms, face, tongue or head involving one half of the body. Ballismus means high amplitude, violent, tossing or throwing movements. In general, hemichorea-hemiballismus; may occured as a result of damage in localizations such as contralateral basal ganglia, subthalamic nucleus and thalamus in central nervous system. Neurodegenerative diseases, vascular causes, metabolic disorders and genetic diseases should be investigated for its etiology. In this paper, a hemiballismus case that developed acutely after thalamic hemorrhage and successfully responded to haloperidol treatment is presented.

Keywords: Hemiballismus, thalamic hemorrhage, hyperkinetic movement disorder.

Recep Baydemir, Şeyma Benli, Murat Gültekin. Acute-onset hemiballismus due to thalamic hematoma: A case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(1): 59-62

Sorumlu Yazar: Şeyma Benli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w