ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İdiopatik hipereozinofilik sendrom ve multiple embolik inme: Olgu sunumu ve literatür analizi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(2): 125-128 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.37880

İdiopatik hipereozinofilik sendrom ve multiple embolik inme: Olgu sunumu ve literatür analizi

Farid Khasiyev1, Rahşan Göçmen2, Ethem Murat Arsava1, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Hacettepe Universitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Universitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

İdiopatik hipereozinofilik sendroma bağlı inmenin tipik bir örneği burada sunulmakta, ve literatürdeki diğer 21 vaka ile beraber değerlendirilerek, bu klinik tablo tanıtılmaktadır. Sunulan vaka 27 yaşında embolik ensefalopati kliniği ile başvurmuş, biventriküler thrombus ile komplike olmuş endomyokardial fibrosis MR ile dökümente edilmiş, gen pozitifliği (FIP1L1 translokasyonu) gösterilememekle birlikte tipik kemik iliği biyopsisi bulgularından sonra steroid ve hidroksiüre ile hastalık kontrol altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stroke, embolizm, eozinofili, kardiyak MR, embolik ensefalopati.

Idiopathic hypereosinophilic syndrome presenting with multiple embolic stroke: Case report and review of the literature

Farid Khasiyev1, Rahşan Göçmen2, Ethem Murat Arsava1, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, Turkey

A representative example of stroke syndrome due to idiopathic hypereosinophilic syndrome (IHES) is herein presented along with the other 21 cases published. A 27-year-old man presented with embolic encephalopathy. Cardiac MRI documented endomyocardial fibrosis complicated with biventricular thrombus. Although IHES gene positivity (FIP1L1 gene translocation) was not shown, bone marrow biopsy was typical for IHES. The disease was controlled well with steroid and hydroxyurea.

Keywords: Stroke, embolism, eosinophilia, cardiac MRI, embolic encephalopathy.

Farid Khasiyev, Rahşan Göçmen, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu. Idiopathic hypereosinophilic syndrome presenting with multiple embolic stroke: Case report and review of the literature. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(2): 125-128

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w