ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İntraserebral hematomlarda erken prognoz tahmini: Hemphill skoru’na karşı STICH-2 prognoz skoru [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(2): 106-112 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.46320

İntraserebral hematomlarda erken prognoz tahmini: Hemphill skoru’na karşı STICH-2 prognoz skoru

Doğan Dinç Öge1, Ethem Murat Arsava1, Mehmet Yasir Pektezel1, Ozlem Kayim Yildiz2, Mehmet Akİf Topçuoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Hemphill’in orijinal intraserebral hemoraji skoruna (oICH) karşı STICH prognostik skorunun hastanede intraserebral hemoraji nedeniyle ölümü ön görme güçleri karşılaştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Primer intraserebral hemoraji nedeniyle hastanemize başvuran hastalar (n=307) üzerinden tek-merkezli ve retrospektif bir çalışma düzenlenmiştir. Çalışmaya 276 hasta dahil edilmiştir. Her hasta için STICH skoru ve oICH skoru hesaplanmıştır. Sağ kalım bilgileri retrospektif olarak toplanmış ve her iki metod için ilgili puana denk gelen mortalite oranları hesaplanmıştır. ROC eğrisi kullanılarak iki sistemin prognostik hassasiyetleri karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: oICH skoru için tüm grubun ortalama değeri 1,4; ölenlerin ortalama değeri 2,66±1,22 ve sağ kalanların ortalama değeri 1,27±1,12 gelmiştir. STICH prognostik skoru için tüm grupta ortalama değer 37,3±55; ölenler için -21,23±64,64 ve sağ kalanlar için 49,33±42 olarak hesaplanmıştır. Orijinal ICH skoru için ROC eğrisinin eğri altındaki alan değeri 0,791 (%95 Güven Aralığı -GA-: 0,735 ile 0,839 arası), STICH prognostik skorunun ise ROC eğrisi altındaki alan değeri 0,829 (%95GA: 0,781 ile 0,870 arası) gelmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemphill ve STICH-2 prognoz skorlama sistemlerinin her ikisi de hastanede intraserebral hemoraji nedeniyle ölümleri öngörmekte yüksek hassasiyet göstermektedir. Matematiksel olarak STICH skoru daha hassastır, ancak aradaki fark klinik anlamda görmezden gelinebilir.

Anahtar Kelimeler: Serebral, hematom, hemoraji, hacim, mortalite, ROC.

Prediction of early prognosis in intracerebral hematomas: STICH-2 prognosis score against Hemphill score

Doğan Dinç Öge1, Ethem Murat Arsava1, Mehmet Yasir Pektezel1, Ozlem Kayim Yildiz2, Mehmet Akİf Topçuoğlu1
1Department of Neurology and Neurological Intensive Care Unit, Hacettepe University Hospitals, Ankara
2Department of Neurology, Cumhuriyet University Medical Faculty, Sivas

INTRODUCTION: We compared the prognostic accuracy of STICH prognostic score against Hemphill’s original ICH (oICH) score for predicting in-hospital mortality related to intracerebral hematoma (ICH).
METHODS: We performed a retrospective single-center analysis of primary ICH patients admitted in our hospital (n=307). 276 patients were included in the study. For each patient, the STICH prognostic score and oICH were calculated. Survival data was acquired retrospectively and mortality rates associated with each score value was calculated for both methods. ROC curve AUC was used to compare the two scoring systems.
RESULTS: For the oICH, the mean score was 1.4 for the whole group, 2.66±1.22 for the deceased and 1.27±1.12 for the survivors. For the STICH prognostic score, the mean score was 37.3±55 for the whole group, -21.23±64.64 for the deceased and 49.33±42.0 for the survivors. Their respective ROC curve AUC values were 0.791 (CI 95% between 0.735 and 0.839) for the oICH and 0.829 for the STICH prognostic score (CI 95% between 0.781 and 0.870).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both Hemphill's and STICH-2 prognosis scoring systems have good accuracy in predicting in-hospital mortality related to ICH. The STICH score is mathematically more accurate then oICH, but the difference is negligible in terms of clinical yield.

Keywords: Cerebral, hematoma, hemorrhage, volume, mortality, ROC.

Doğan Dinç Öge, Ethem Murat Arsava, Mehmet Yasir Pektezel, Ozlem Kayim Yildiz, Mehmet Akİf Topçuoğlu. Prediction of early prognosis in intracerebral hematomas: STICH-2 prognosis score against Hemphill score. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(2): 106-112

Sorumlu Yazar: Mehmet Akİf Topçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w