ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
SPONTAN SUBARAKNOİD KANAMALAR: 273 OLGULUK RETROSPEKTİF ÇALIŞMA [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(2): 33-39

SPONTAN SUBARAKNOİD KANAMALAR: 273 OLGULUK RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

Özcan A. BİNATLI1, Erel ULUĞ1, İlker ÖZHAN1, Sami BARDAKÇI1, Nurcan ÖZDAMAR2
1S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

Bu çalışmada, Aralık 2002 - Aralık 2006 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 273 spontan subaraknoid kanama (SpSAK) olgusu retrospektif olarak incelendi. Kadın/erkek oranı 1,2 idi. Yaş dağılımı 7 ile 86 arasında olup, ortalama yaş 53,5 olarak bulundu. Hastaların nörolojik değerlendirmesi Glasgow Koma Ölçeği (GKÖ) ve Yaşargil kriterlerine, Bilgisayarlı Beyin Tomografi (BBT)’si incelemeleri ise Fisher kriterlerine göre değerlendirildi. En sık görülen anevrizma lokalizasyonu an¬terior kommunikan arterdeydi. Glasgow Sonuç Ölçeği (GSÖ)’ne göre hastaların % 75,5’inde sonuçlar kabul edilebilir (tam iyileşme, orta veya ciddi derecede sakatlık) ve % 24,5’inde ise kötü (vejetatif tablo, ölüm) bulundu. Olgular semptomlar, klinik ve nöroradyolojik bulgular, tedavi ve sonuç açılarından incelendi ve literatürle karşılaştırılarak tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Spontan subaraknoid kanama, Anevrizma, Klinik ve nöroradyolojik bulgular, Tedavi ve sonuç

SPONTANEOUS SUBARACHNOID HEMORRHAGE: A RETROSPECTIVE STUDY OF 273 CASES

Özcan A. BİNATLI1, Erel ULUĞ1, İlker ÖZHAN1, Sami BARDAKÇI1, Nurcan ÖZDAMAR2
1
2

In this study, the cases of 273 patients who came to our clinic between December 2002 – December 2006 seeking treatment for spontaneous subarachnoid hemorrhage have been examined retrospectively. The female/male ratio was 1,2. Age ranged from 7 to 86 years with a mean of 53,5. The neurological status of the patients were evaluated using Glasgow Coma Scale (GCS) and criteria by Yasargil, and Computed Tomography (CT) examinations were done according to the grading criteria by Fisher. Most common aneurysm location was found to be anterior communicant artery. Neurological outcomes of patients were favorable (good recovery, moderate or severe disability) in % 75,5, and unfavorable (persistent vegetative state or death) in % 24,5 according to Glasgow Outcome Scale (GOS). Cases were determined according to symptoms, findings of clinical and radyological, therapy and out¬come and were discussed comparing with literature findings.

Keywords: Spontaneous subarachnoid hemorrhage, Aneurysm, Clinical and radyological findings,Therapy and outcome

Özcan A. BİNATLI, Erel ULUĞ, İlker ÖZHAN, Sami BARDAKÇI, Nurcan ÖZDAMAR. SPONTANEOUS SUBARACHNOID HEMORRHAGE: A RETROSPECTIVE STUDY OF 273 CASES. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(2): 33-39
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w