ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
HEMİSFERİK KAROTİD SİSTEM TİA'LARINDA ETYOLOJİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 37-42

HEMİSFERİK KAROTİD SİSTEM TİA'LARINDA ETYOLOJİ

Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, Hakan AY, Kaan KAYAHAN, Okay SARIBAŞ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Hemisferik karotid TlA (HC-TIA)' lannda etyolojiden sorumlu olan faktörlerin en önemlisi karotid arterin aterosk1erotik hastalıklandır. Son çalışmalar, 45 yaş üzerinde ve kalp hastalığı öyküsü olmayan hastalarda ekokardiyografinin rutin yapılmasını önermemektedir. Bu çalışma HC-TIA'larda sorumlu etyolojik faktörün belirlenınesi amacıyla yapılmıştır. 1990-1995 yıllan arasında hospitalize edilerek incelenen 42 ardışık hasta çalışma kapsanuna alınnuş ve EKG, EKO ve bilateral karotid dopler USG'yi de içeren tetkiklerle inceleruniştir. Etyolojik sorumlu neden olarak %28.6 hastada kardiyoembolizm ve %42.9 hastada ise karotid aterosklerozu belirlenmiştir. %16.7 hastada miks etyolojik faktör saptanırken, %11.8'inde etyoloji aydınlatılamanuşhr. Klinik ile uyumlu BT lezyonu CITD (Cerebral Infard Transient Deficit) %19.04 hastada saptanmış olup bu grupta EKO patolol'ileri daha yüksek oranda tespit edilmiştir. (PAnahtar Kelimeler: Transient iskemik atak, karotid sistem, etyoloji


ETIOLOGY IN HEMISPHERIC CAROTID TRANSIENT ISCHEMIC ATTAKS

Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, Hakan AY, Kaan KAYAHAN, Okay SARIBAŞ
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey

Carotid artery atherosclerosis is the most important etiologic factor in hemispheric carotid transient ischemic attacks (HcnA). Recent studies suggest that echocardiography has no use in HCTIA patients over 45 and without history of cardiac disease. The alın of this study is to de termine the etiology and risk factors in HcnA. Fourty two consecutive patients with HCTIA, hospitalised between years 1990-1995 were included. All patients underwent an extensive etiologic evaluation according to a standard protocol (induding electrocardiography, echocardiography and bilateral carotid doppler ultrasound). Cardioembolism was found to be responsible in 28.6% while carotid artery atherosclerosis in 42.9% of patients. 16.7% were unclassified and 11.8% remained unknown. A clinically correlated cerebral lesion (Cerebral Infarct Transient Deficit; CITD) was determined in 19.04%. Echocardiographic patholog:ies were significantly higher in this group (pKeywords: Transient isehentic attacks, Carotid system, etiology


Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, Hakan AY, Kaan KAYAHAN, Okay SARIBAŞ. ETIOLOGY IN HEMISPHERIC CAROTID TRANSIENT ISCHEMIC ATTAKS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(1): 37-42

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif TOPÇUOĞLU
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w