ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Mekanik trombektomi ile tedavi edilen izole orta serebral arter ve ön sistem tandem oklüzyonu olgularındaki troponin düzeylerinin karşılaştırılması [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(2): 113-117 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.53824

Mekanik trombektomi ile tedavi edilen izole orta serebral arter ve ön sistem tandem oklüzyonu olgularındaki troponin düzeylerinin karşılaştırılması

Nihat Şengeze1, Semih Giray2, Yusuf İnanç2, Alper Eren2, Sedat Yaşin2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Isparta
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik inme tüm dünyada en sık sakatlık bırakan ve ikinci sıklıkta mortaliteye neden olan hastalıktır. İskemik inme geçiren hastalarda mortalitenin önemli nedenlerinden biri de kardiyak komplikasyonlardır. Troponin, akut miyokard infarktüsünün tanısında ve akut koroner semptomları olan hastaların risk sıralamasında kullanılan yüksek duyarlılığı ve özgünlüğü olan bir belirteçtir. Bununla birlikte, iskemik inmeli hastalarda troponin yüksekliğine inme için risk oluşturan sistemik hastalıkların birçoğu neden olabilmektedir. Biz çalışmamızda mekanik trombektomi ile tedavi ettiğimiz tandem oklüzyonlar ve orta serebral arter M1 oklüzyonlarındaki troponin seviyelerini, inme risk faktörlerini, üçüncü ay sonundaki mortalite ve fiziksel bağımlılığı incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada Ocak 2015- Şubat 2019 yılları arasından hastanemize başvuran ve mekanik trombektomi ile tedavi edilen ön sistem tandem oklüzyonlar ile orta serebral arter M1 oklüzyonlarının başvuru anındaki troponin değerleri retrospektif olarak incelendi. Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS ( Statistical Package for Social Sciences) Windows 23 paket programı kullanıldı. Tandem ve orta serebral arter tıkanıklığındaki troponin değerleri ki-kare yöntemi ile karşılaştırıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR: Tandem ve MCA oklüzyonları arasında 3. ay sonunda mortalite oranları incelendiğinde, tandem oklüzyonlarda mortalite oranları daha yüksekti ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktaydı (p: 0.027). Tandem ve MCA oklüzyonları arasında troponin değerleri açısından anlamlı farklılık bulunmadı (p: 0.63). Troponin değerleri 0.028 ng/mL üzerindeki hastalarda anlamlı oranda 3. aydaki mortalite daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Geniş damar oklüzyonuna sebep olan ön sistem tandem oklüzyon ve MCA oklüzyonlarında troponin değerlerindeki yükseklik ile mortalite arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ancak tandem oklüzyonlar ve MCA oklüzyonları arasında troponin değerleri açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. İskemik inme ve troponin ilişkisi üzerine randomize kontrollü, daha çok hasta sayısı içeren ve inme subtiplerine göre incelemenin yapıldığı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Tandem oklüzyon, orta serebral arter oklüzyonu, troponin seviyesi, endovasküler tedavi, iskemik inme, mekanik trombektomi.

Comparison of troponin levels in isolated middle cerebral artery and anterior system tandem occlusion treated with mechanical thrombectomy

Nihat Şengeze1, Semih Giray2, Yusuf İnanç2, Alper Eren2, Sedat Yaşin2
1Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Isparta, Turkey
2Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: Ischemic stroke is the most common disability worldwide and the second most common cause of mortality. One of the major causes of mortality in patients with ischemic stroke is cardiac complications. However, high levels of troponin may be caused in patients with ischemic stroke and many of the systemic diseases that has a risk for the stroke. In this study, we aimed to investigate troponin levels of stroke patients who were treated with mechanical thrombectomy and the resulting risk factors for stroke, mortality and physical dependence at the end of the third month in tandem and M1 occlusions.
METHODS: In this study, troponin values are examined retrospectively in stroke patients with tandem occlusion of the anterior circulation and middle cerebral artery M1 occlusions, who were treated between January 2015 and February 2019. SPSS Windows 23 package program was used in the statistical analysis of the data obtained from the study. Troponin values in tandem and middle cerebral artery occlusion were compared with chi-square method. Results were evaluated at 95% confidence interval and p<0.05 level of significance.
RESULTS: When the mortality rates between tandem and MCA occlusions were examined at the end of the third month, mortality rates were higher in tandem occlusions and there was a statistically significant difference between the two groups (p: 0.027). There was no significant difference between tandem and MCA occlusions in terms of troponin values (p: 0.63). Patients with troponin values above 0.028 ng / mL had significantly higher mortality at 3 months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is a relationship between mortality and elevation of troponin levels in patients who had tandem and MCA occlusions. However, there was no difference between tandem and MCA occlusions in terms of troponin values significantly. There is a need to further study the impact of ischemic stroke on troponin levels with randomized, controlled studies.

Keywords: Tandem occlusion, middle cerebral artery occlusion, troponin level, endovascular treatment, ischemic stroke, mechanical thrombectomy.

Nihat Şengeze, Semih Giray, Yusuf İnanç, Alper Eren, Sedat Yaşin. Comparison of troponin levels in isolated middle cerebral artery and anterior system tandem occlusion treated with mechanical thrombectomy. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(2): 113-117

Sorumlu Yazar: Nihat Şengeze, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w