ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İNTRASEREBRAL HEMORAJİDE PROGNOZ: Klinik ve BT Bulguları [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(2): 111-115

İNTRASEREBRAL HEMORAJİDE PROGNOZ: Klinik ve BT Bulguları

Sibel VELİOĞLU, Mehmet ÖZMENOĞLU, İsmail BÜLBÜL, Zekeriya ALİOĞLU, Okan BÖLÜKBAŞI
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ansbilim Dalı, Trabzon

1992-1994 yılları arasında kliniğimizde yatarak takip edilen 100 intraserebral hemarajili (İSH) hastanın klinik semptomları ve kraniyal BT (Bilgisayarlı Tomografi) bulguları ve bunların prognozu tahmin etmedeki önemleri değerlendirildi. Lokalizasyonlar 43 hastada \oblarda, 34'ünde bazal gangliyonlarda, 13'ünde serebellwnda, 6'sında pons ve beyin sapında saptandı. Başlangıçtaki bilinç kaybına(n=53) en sıklıkla beyin sapındaki(n=6) ISH'Ierde rastlanıldı. Epileptik nöbetler (n=13), en sıklıkla pariyetal Iabdaki (n=4) hematomlarda saptandı. Mortalite(n=36), beyin sapındaki hematomlarda en yüksek orandaydı ('%83,3). Kraniyal BT' de, boyutu Scm ve üzerinde ve ventriküler hemoraji ile birlikte olan ISH'Ier kötü prognoz gösterdiler. Başlangıçtaki bilinç kaybının varlığı ve komanın 24 saatten uzun sürmesi, prognoz tahmininde değerli bir gösterge olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Knmiyal computarize tomografi, intraserebral hemoraji, mortalite, bilinç bozukluğu, ventrikül hemarajisi.

THE PROGNOSIS IN INTRACEREBRAL HEMORRHAGE

Sibel VELİOĞLU, Mehmet ÖZMENOĞLU, İsmail BÜLBÜL, Zekeriya ALİOĞLU, Okan BÖLÜKBAŞI
Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Trabzon, Turkey

Clinical symptoms and findings in cranial computed tomography (CT) were evaluated in 100 patients with intracerebral hemorrhage (ICH). for prognostic values Localizations of ICH were the lobes (n=43), the basa! ganglia (n=34), the cerebellum (n=13) and the brain stern (n=6). An initial coma (n.,53) was most frequent in ICH of the brain stern (n=6). Epileptic seizures (n=13) were most comman in hernatomas of the parieta\lobes (n=4). Mortality (n=36) was high with ICH in the brain stern (%83.3). A size of the ICH 5 cm and more in cranial CT and an associated ventricular hemorrhage had a bad outcome. An initial disturbance of consciousness and a coma of more than 24 h were the reliable dinical predictors of auloome (chi-square, p<0.0001).

Keywords: Cranial computed tomography, intracerebral hemorrhage, mortality, disturbance of consciousness, ventricular hemorrhage.

Sibel VELİOĞLU, Mehmet ÖZMENOĞLU, İsmail BÜLBÜL, Zekeriya ALİOĞLU, Okan BÖLÜKBAŞI. THE PROGNOSIS IN INTRACEREBRAL HEMORRHAGE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(2): 111-115

Sorumlu Yazar: Sibel VELİOĞLU
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w