ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
ARTERDEN ARTERE EMBOLİK İNMELERDE BT BULGULARI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 33-36

ARTERDEN ARTERE EMBOLİK İNMELERDE BT BULGULARI

Sibel KARŞIDAĞ1, Betül YALÇINER1, Hayriye KÜÇÜKOĞLU1, Lütfü HANOĞLU1, Feriha ÖZER1, Baki ARPACI1, Sevim BAYBAŞ1, Dursun KIRBAŞ1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1., 2., ve 3. Nöroloji Klinikleri, İstanbul

Bu çalışmada etyolojik faktör olarak arterden artere emboli saptanan iskemik strok'larda beyin tomografisinde infarktın vasküler dağılım patemi araştırılmıştır. Arterden artere embolik stroke tanısında, Duplex Scan ve Color Doppler ile ekstrakranial karotissistemlnde ileri stenoz (%70 ve üzeri) veya derin ülsere plak saptanması ve kardiak emboli kaynağının EKC, ekokardiografi ile dışlanması kriter olarak kullanılmıştır. Hastanemiz stroke polikliniğinde takip edilen 638 hastadan, iskemik strok olarak kabul edilen 516'sı çalışma kapsamına alınmıştır. Bu hastalardan SS'inde (yaş ort: 64.11±11.1 yıl, kadın/erkek ; 30/25) etyolojik faktör olarak arterden artere emboli saptanmıştır. % 60'ında tek taraflı ileri stenoz, "1034.S'unda bilateral ileri stenoz, "/o5.4'ünde ülsere plak tespit edilmiştir. Gerek tek, gerek iki taraflı ileri karotis stenozlarında en sıklıkla gözlenen pial arter infarktları ve bunların içinde özellikle middle serebral arteri kapsayan infarktlardır. Düşük akıma bağlanan striatokapsüler infarktlar tek taraflı stenozlarda daha sık saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arterden artere emboli-karotis stenozu-tomografı-karotis doppler.

CT FINDINGS IN ARTERY TO ARTERY EMBOLIC STROKE

Sibel KARŞIDAĞ1, Betül YALÇINER1, Hayriye KÜÇÜKOĞLU1, Lütfü HANOĞLU1, Feriha ÖZER1, Baki ARPACI1, Sevim BAYBAŞ1, Dursun KIRBAŞ1
Bakırköy Psychiatric and Neurological Diseases Hospital 1st, 2nd, and 3rd Neurology Clinics, İstanbul, Turkey

in this study, vascular distribution pattem of infarct has been investigated tomographically in ischemic cerebrovascular accidents (CVA) in which artery-to-artery emboly hils been estilblished as an etiologic filctor. In diagnosing artery-ıo-artery embolic CVA, following criteria were used: 1. Advanced stenosis (%70 or above) and/or deep ulcerilled plaque must be found in extracranial carotis arteria by duplex scanning and color doppler ultrasonography. 2. A cardiac emboly source has to be excluded by physical examinııtion, ECC ı:ınd transthoracic echocardiography. Of the 638 patients who were followed up by our hospital's stroke polyclinic in 1993-1994, 516 cases that were diagnosed as ischemic CVA were included in the study. in 56 cases (averageage: 64.11±11.13 yrs, F/M: 30/26) artery-to-artery emboly has been established as the etiologic factor. in "f,, 60 of lhe cases unilaternl advanced stenosis, in 34.5 % bilateral advanced stenosis, in 5.4 o/,,u\cerated plaque ha ve been found. When considering ali of our cases, it is found that infarcts of piııl artery territory especially in MCA area were most frequent in both unilateral and bilateral advanced stenosis. MCA cortical branches were influenced more than the deep branches.

Keywords: Artery-to-artery stroke-carotid artery diseases-computed tomography imaging-carotis doppler.

Sibel KARŞIDAĞ, Betül YALÇINER, Hayriye KÜÇÜKOĞLU, Lütfü HANOĞLU, Feriha ÖZER, Baki ARPACI, Sevim BAYBAŞ, Dursun KIRBAŞ. CT FINDINGS IN ARTERY TO ARTERY EMBOLIC STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 33-36
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w