ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
PRiMER PROGRESiF AFAZİLİ OLGU SUNUMU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(2): 117-118

PRiMER PROGRESiF AFAZİLİ OLGU SUNUMU

Ufuk UTKU1, N. AYDIN1, C. TUŞLU2, F. ERDOĞAN1, A. SARIKAYA1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji, Psikiyatri ve Nükleer Tıp Anabilim Dalları, Edirne

Primer progresif afazi, son zamanlarda tanımlanan, klinik sınırlan ve etyolojisi belli olmayan nadir bir konuşma bozukluğudur. Polikliniğimize yaklaşık iki yıldır giderek artan konuşma güçlüğü şikayeti ile başvuran, 55 yanında, sağ elini kullanan erkek hastada nörolojik muayenedesadece tutuk afazi saptandı.Yapılan BT incelemesinde özellikle sol silvian fissür çevresinde atrofi, SPECT görüntülernede ise sol posterior temporal bölgede perfüzyon defekti gösterildLHastaya uygulanan görsel motor, görsel uzamsal ve görsel bellek testlerinin normal bulunması, afazinin progresif olması ve 2 yıldan beri diğer kognitifbozuklukların eklenmemesi nedeniyle primer progresif afazi düşünüldü. Hastalığın tanı kriterleri ve nöroradyolojik bulguları tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Afazi, demans, BT, SPECT.

CASE REPORT WITH PRIMARY PROGRESSIVE APHASIA

Ufuk UTKU1, N. AYDIN1, C. TUŞLU2, F. ERDOĞAN1, A. SARIKAYA1
Trakya University Faculty of Medicine, Departments of Neurology, Psychiatry and Nuclear Medicine, Edirne, Turkey

Primary progressive aphasia isa recently defined rare speech disorder with an unclear etiology. A 55 year- old man was admitted to our hospital with gradually progressive speech disorder. The patient was right- handed and only non-fluent aphasia was found in neurological examination. The CT study revealed atrophy especially araund the left silvian fissur and the SPECT demonstrated a perfusion defect in the left posterior temporal region. Primary progressive aphasia was considered because visual motor, visual spatial and visual memory tests were normal although aphasia was progressive. Diagnostic criteria and neuroradiological findings of the disease are discussed.

Keywords: Aphasia, dementia, CT, SPECT

Ufuk UTKU, N. AYDIN, C. TUŞLU, F. ERDOĞAN, A. SARIKAYA. CASE REPORT WITH PRIMARY PROGRESSIVE APHASIA. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(2): 117-118
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w