ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Mekanik trombektomi yapılan iskemik inme hastalarında intravenöz trombolitik tedavinin prognoz ve intraserebral kanama üzerine etkisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(2): 77-83 | DOI: 10.5505/tbdhd.2023.78557

Mekanik trombektomi yapılan iskemik inme hastalarında intravenöz trombolitik tedavinin prognoz ve intraserebral kanama üzerine etkisi

Serhan Yıldırım
Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: İntravenöz trombolitik tedavi (iv tPA) ve mekanik trombektomi (MT) akut iskemik inme hastalarının tedavisinde kullanılan iki yöntemdir. iskemik inme hastalarına ilk 4,5 saatte iv tPA önerilmektedir. MT ise büyük damar oklüzyonlarında etkin bir tedavidir. Mevcut kılavuzlar ilk 4,5 saate gelen büyük damar oklüzyonlarında her iki tedaviyi de önermektedir. Ancak iki tedavinin de en korkulan yan etkisi intraserebral kanamadır. Bu çalışmanın amacı, MT yapılan hastalarda iv tPA verilmesinin intraserebral kanama ve prognoz üzerine etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018-2022 yılları arasında Nöroloji Kliniği’nde mekanik trombektomi yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların MT öncesi iv tPA alıp almadığı sorgulandı ve hastalar iv tPA verilenler ve iv tPA verilmeyenler olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Grupların 3. ay modifiye Rankin Skalası skorları (mRS) ve intraserebral kanama oranları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Toplam 103 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 47’si (%45,6) erkekti. Ortalama yaş 64,3±12,7 yıl, ortalama NIHSS skoru ise 16,2±3,3 bulundu. Semptomatik intraserebral kanama 6(%5,9) hastada gelişti. İyi klinik sonuç 54 (%52,4) hastada ve ölüm 27 (%26,2) hastada izlendi. Iv tPA 51 (%49,5) hastaya uygulandı. Her iki grup arasında iyi klinik sonuç ve semptomatik intraserebral kanama oranları arasında anlamlı fark izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MT öncesinde iv tPA verilmesinin 3. ay klinik sonuç üzerine etkisinin bulunmadığı izlendi. Ek olarak MT öncesi iv TPA verilmesinin intraserebral kanama ya da semptomatik intraserebral kanama riskini artırmadığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Mekanik trombektomi, trombolitik, intraserebral kanama, prognoz.

Effect of intravenous thrombolytic treatment on prognosis and intracerebral hemorrhage in stroke patients treated with mechanical thrombectomy

Serhan Yıldırım
Kocaeli Heath Sciences University, Derince Training ang Research Hospital, Neurology Clinic,Kocaeli, Türkiye

INTRODUCTION: Intravenous thrombolytic (iv tPA) and mechanical thrombectomy (MT) are effective treatments for acute ischemic stroke (AIS). Iv tPA is recommended for all AIS patients within 4.5 hours. However, iv tPA isn't effective in large vessel occlusions (LVO). MT is an effective treatment for LVOs. Current guideline recommend both treatments for AIS patients with LVO in first 4.5 hours. Intraserebral hemorrhage (ICH) is the most important complication of these treatments. This study aims to evaluate the effect of iv tPA on intracerebral hemorrhage (ICH) and clinical prognosis in AIS patients treated with MT.
METHODS: This study was designed as retrospectively. AIS patients treated with MT between 2018-2022 were included in this study. Patiens were divided to two groups as only MT and MT+iv tPA. Rates good clinical outcome and ICH were compared between two groups.
RESULTS: A total of 103 patients were included in this study. Forty-seven (45.6%) patients were male. mean age was 64.3±12.7 years, and mean NIHSS score was 16.2±3 points. Symptomatic ICH occured in six (5.9%) patients. Fifty-four (52.4%) patients had good clinical outcome, and 27 (26.2%) patients died. Iv tPA was adminitered to 51 (49.5%) patients. Rates of symptomatic ICH and good clinical outcome were similar in only MT and iv tPA+MT groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Administration of iv tPA before MT didn't effect the clinical outcome in AIS patients. In addition, iv tPA before MT didn't icrease the risk of ICH and symptomatic ICH.

Keywords: Mechanical thrombectomy, thrombolytic, intracerebral hemorrhage, prognosis.

Serhan Yıldırım. Effect of intravenous thrombolytic treatment on prognosis and intracerebral hemorrhage in stroke patients treated with mechanical thrombectomy. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(2): 77-83

Sorumlu Yazar: Serhan Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w