ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
TALAMİK HEMATOMLARDA POSTSTROK HİPERGLİSEMİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 41-43

TALAMİK HEMATOMLARDA POSTSTROK HİPERGLİSEMİ

Taşkın DUMAN1, Şerefnur ÖZTÜRK1, Sabahat GÜRÇAY1
Ankara Numune Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara

Serebrovasküler olaylarda poststrok hiperglisemi ve bunu etkileyen faktörler halen tartışma konusudur. Lezyon Jokalizasyonu ile poststrok hiperglisemi arasındaki ilişkiye değinen çok az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada talamik lokalizasyonlu hematomlarda hiperglisemi araştırıldı. Kliniğimizde 1 şubat 1993 - 1 Haziran 1994 tarihleri arasında izlenen talamik hematomlu 53 hasta, başlangıç k.ın şekerleri yön ünden değerlendirildi. Diabetik olmayan 53 hastanın 35'inde (%66) strok başlangıcında kan şekeri yüksek bulundu. Bu oran, strokta hiperglisemi insidansına ilişkin olarak yayınlanmış verilerden belirgin olarak yüksektir. Talamik bölge lezyonlarında hiperglisemi oluşumunda, strokta hiperglisemiyi açıklayan diğer mekanizmaların yanında, hipota\amik disfonksiyon ve regülatuilr merkezin irritasyonu da ilgili görünmektedir. Talilmik bölgeyi ilgilendiren hemiltomlilrın, poststrok hiperglisemi yönünden daha yüksek risk taşıdıklilrı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Talamik hemaıom, poststrok hiperglisemi, strok.

POSTSTROKE HYPERGLYCEMIA IN PATIENT WITH THALAMIC HEMATOMAS

Taşkın DUMAN1, Şerefnur ÖZTÜRK1, Sabahat GÜRÇAY1
Ankara Numune Hospital, Neurology Clinic, Ankara, Turkey

Poststroke hyperglycemia and involved factors arestill a discussion field in cerebrovascular accidents. There are few studies which note a relationship between poststroke hyperg\ycemiil and lesion localiuıtion. in this study, hyperglycemia was investigated in the piltients with thatamic hemiltoma. 53 patients who were admitted to ourdepartment betweerı January 1993 and June 1994 with thediagnosis of thalamic hem atoma were evaluated for admission blood sugar. On stroke onset, increased blood g\ucose wus found in 35 patients of 53 patienls with thalamic hematoma. This ratio issignifıcilntlyhigher thiln results which were reported as related to the incidenceofhyperglycemia in acute stroke. in occurrence of hyperglycemia in ıhalamic lesions, behind the mechanisms which explaln hyperglycemia acute stroke, hypothalilmic disfunclion and irritation of the regulatoir center seems also involved. it was ronsidered that, hemiltomas which effect thillamic region ha ve higher risk for poststroke hyperglycemia.

Keywords: Thalamic hematoma, poststroke hyperglycemia, stroke.

Taşkın DUMAN, Şerefnur ÖZTÜRK, Sabahat GÜRÇAY. POSTSTROKE HYPERGLYCEMIA IN PATIENT WITH THALAMIC HEMATOMAS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 41-43
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w